• RSS

Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset Klikkaa tästä selailtava versio auki.

Määräaikainen työsopimus

 • voidaan solmia vain perustellusta syystä tai työntekijän aloitteesta
 • jos ei ole perusteltua syytä, sopimusta on pidettävä
 • toistaiseksi voimassa olevana (=vakituisena)
 • kumpikaan osapuoli ei voi irtisanoa

 

Koeaika

 • voidaan sopia työsopimuksella
 • enintään 4 kuukautta
 • määräaikaisessa työsuhteessa enintään puolet
 • työsuhteen pituudesta ja enintään 4 kuukautta
 • työsuhde voidaan päättää ilman irtisanomisaikaa

 

Työaika

Työaika on enintään 37,5 tuntia viikossa ja 9 tuntia vuorokaudessa. Työpaikkakohtaisesti työajoista voidaan sopia toisin. Katso varsinainen työehtosopimus.

Tasoittumisjärjestelmä

 • pituus 2–26 viikkoa
 • tasoittumisjakson aikana työaika tasoittuu työsopimuksen viikkotyöaikaan
 • työaika ei saa ylittää 9 tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa (työpaikkakohtaisesti voidaan sopia toisin)
 • laaditaan ennalta

 

Työvuoron vähimmäispituus

Vähintään 4 tuntia, ellei kyse ole työntekijän omasta tarpeesta tai muusta perustellusta syystä.

Vapaapäivät

Työviikkoa kohden työntekijä saa lainmukaisen vapaapäivän ja työehtosopimuksen mukaisen vapaapäivän. Lisäksi arkipyhät lyhentävät työaikaa.

Arkipyhäviikon työajan lyhennys

Työaikaa lyhentävät:

 • pitkäperjantai
 • pääsiäismaanantai
 • helatorstai
 • juhannuspäivä


Työaikaa lyhentävät myös maanantaista perjantaihin sijoittuvat:

 • uudenvuodenpäivä
 • loppiainen
 • vapunpäivä
 • itsenäisyyspäivä
 • jouluaatto
 • tapaninpäivä

Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä:

 • arkipyhäviikolla
 • 2 edeltävänä viikkona
 • 2 seuraavana viikkona tai
 • tasoittumisjärjestelmässä

Alle 37,5 tuntia tekevän arkipyhäviikon työajan lyhennys

 • annetaan rahakorvaus tai palkallinen vapaa
 • lasketaan jakamalla työsopimuksen viikkotyöaika  5:llä

 

Viikonloppuvapaa

 • kalenterivuodessa vähintään 17 pe-la, la-su tai su-ma vapaapäiväyhdistelmää
 • viikonloppuvapaista vähintään 9 annetaan la-su-vapaapäiväyhdistelmänä (ellei työntekijä työskentele vain viikonloppuisin)
 • työpaikkakohtaisesti voidaan sopia toisin

Ruokatauko

Säännöllinen yhdenjaksoinen työaika yli 7 tuntia, vähintään tunnin ruokatauko.

Paikallisesti sopimalla:

 • voidaan lyhentää enintään 30 minuutilla
 • voidaan poistaa kokonaan, jolloin saa ruokailla työaikana

 

Kahvitauko 

 Työpäivän pituus  
 alle 4 tuntia  ei kahvitaukoa
 4 – alle 6 tuntia 1 kahvitauko
vähintään 6 tuntia 2 kahvitaukoa

Kahden kahvitauon vaikeuttaessa töiden järjestelyjä annetaan yksi pidempi kahvitauko. Jatkuvasti kassalla työskentelevä työntekijä saa tällöin yhden ylimääräisen tauon, jonka aikana hänellä voidaan teettää muuta työtä.

Työntekijän sairastuminen

Työsuhteen kesto sairastumishetkellä Palkallisen jakson pituus 
 alle kuukausi

sairasvakuutuslain karenssiajalta

50 % palkasta

 vähintään kuukausi

sairausvakuutuslain

karenssiaika

vähintään 3 kk - alle 3 vuotta

 4 viikkoa

3 vuotta - alle 5 vuotta

5 viikkoa

5 vuotta - alle 10 vuotta

6 viikkoa

vähintään 10 vuotta

8 viikkoa

Sairasvakuutuslain karenssiaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää.

Alle 10-vuotiaan sairastuminen

Oikeus palkkaan 1–3 kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä, jos

 • poissaolo on välttämätöntä lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi ja
 • poissaolosta ja jos mahdollista sen kestosta on ilmoitettu viipymättä ja
 • sairaudesta on toimitettu lääkärintodistus tai muu työnantajan hyväksymä selvitys

Muulle kuin yksinhuoltajalle palkka maksetaan jos

 • toisella huoltajalla,
 • huoltajan avio- tai avopuolisolla tai
 • lapsen huoltajalla, joka ei asu samassa taloudessa ei ole ansiotyön, työajan, välimatkan, aselvelvollisuuden tai siviilipalvelun suorittamisen tai kertausharjoitusten takia mahdollisuutta järjestää hoitoa tai itse hoitaa lasta. Esteestä on pyynnöstä annettava selvitys.

Tarvittaessa työntekijälle pyritään antamaan 3 kalenteripäivää pidempi palkaton poissaolo.

Työasut

Työnantaja hankkii vakinaisille myyjille, somistajille sekä varasto- ja huoltamotyöntekijöille työasun. Työnantaja omistaa ja huoltaa työasut. Myyjien osalta voidaan paikallisesti sopia, että asut huolletaan itse korvausta vastaan.

Palkkaus

Kaupan työehtosopimuksessa palkkaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja työntekemispaikkakunta.

Koulutuksen ja työkokemuksen huomioiminen

Työehtosopimuksesta löytyvät määräykset, miten koulutus ja työkokemus vaikuttavat palvelusajan laskemiseen.

Lisät

Eri ammattiryhmillä on erilaisia lisiä, kuten työkohtaisuuslisä, kielilisä, inventaarilisä, vastuulisä, olosuhdelisä, pakastevarastolisä jne. (katso varsinainen työehtosopimus). Työaikalisät löytyvät taskutessistä (sivulta 22 alkaen).

Sunnuntaityö

Sunnuntaina tai kirkollisena juhla-, itsenäisyys-, ja vapunpäivänä tehdystä työstä maksetaan kaksinkertainen palkka.

Koululaispalkka

 • vähintään 70 % kunkin ammatin alimman palkkaryhmän 1. vuoden palkasta
 • voidaan maksaa peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppilaalle
 • voidaan maksaa yhteensä enintään 2 kuukaudelta
 •  2 kuukauden jälkeen vähintään harjoittelijan palkka

 

Harjoittelijan palkka

 • vähintään 85 % kunkin ammatin alimman palkkaryhmän 1. vuoden palkasta
 • voidaan maksaa enintään vuoden, tämän jälkeen maksetaan ao. palkkaryhmän 1. vuoden palkkaa

Äitiys- tai adoptiovapaan palkka

 • 3 kuukaudelta palkan ja sairausvakuutuslain äitiysrahan erotus tai
 • 3 kuukauden palkka, jolloin työnantaja hakee itselleen sairausvakuutuslain äitiysrahan
 • työsuhde kestänyt vähintään 9 kuukautta ennen vapaan alkua ja
 • työntekijä palaa perhevapaalta työhön

 

Isyysvapaan palkka

 • 6 ensimmäiseltä isyysvapaapäivältä palkan ja sairausvakuutuslain isyysrahan erotus tai 
 • vastaavalta ajanjaksolta palkka, jolloin työnantaja hakee itselleen sairausvakuutuslain isyysrahan
 • muuten ehdot kuten äitiysvapaalla

 

Irtisanomisajat

Kun työnantaja irtisanoo

 Työsuhde kestänyt Irtisanomisaika
 enintään 1 v  14 päivää

yli vuoden - enintään 4 vuotta

1 kk

enintään 8 vuotta

2 kk

enintään 12 vuotta

4 kk
yli 12 v 6 kk

 

Kun työntekijä irtisanoutuu

 • Työsuhde kestänyt enintään 5 vuotta, irtisanomisaika 14 päivää
 • Työsuhde kestänyt yli 5 vuotta, irtisanomisaika 1 kuukausi

 

Jäsen, kirjaudu sisään

Liity jäseneksi

Jos olet töissä yksityisellä palvelualalla, liittosi on PAM.

Liity nyt

 

 

Jäsenyys ja liittyminen

030 100 600

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620

Työttömyysturva

020 690 211

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja 

030 100 640

Vaihde

020 774 002

Katso puheluiden hinnat