• RSS

Keskeiset määräykset Majoitus-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelujen työehtosopimuksen keskeiset määräykset: Klikkaa tästä selailtava versio auki

Sopimuskausi

1.4.2012 - 30.4.2014  

Koeaika

toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevat: enintään 4 kk

määräaikaisissa työsuhteissa olevat: enintään 4 kk, mutta kuitenkin enintään puolet työsuhteen kestosta

Irtisanomisajat

Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen

Työsuhde kestänyt

Irtisanomisaika

alle 5 vuotta

1 kk

alle 10 vuotta

2 kk

alle 15 vuotta

3 kk

yli 15 vuotta

4 kk

Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen

Työsuhde kestänyt

Irtisanomisaika (esimiehillä aina 1 kk)

alle 10 vuotta

14 vrk

yli 10 vuotta

1 kk

Esimiehen irtisanoutumisaika on 1 kuukausi.

Määräajaksi sovitut työsopimukset ovat voimassa määräajan, esim. 1.6.–31.7. Työsopimuksen määräaikaisuudelle täytyy olla aina työehtosopimuksen mukainen perusteltu syy, esim. sijaisuus. 

Harjoittelija

Tullessaan alalle ensi kertaa työntekijällä on harjoitteluaika, joka on kuusi kuukautta. Mikäli työntekijällä on tehtävän edellyttämä koulutus, harjoitteluaika on kaksi kuukautta. Harjoittelijan palkka on 80 % kyseisen työtehtävän mukaisesta, 0–2 vuoden palkkataulukosta.

Esimiehillä ei voi olla harjoitteluaikaa, vaan esimiesharjoittelijalle maksetaan vähintään tehtävää vastaavan työntekijäpalkkaryhmän mukaista palkkaa.

Koululaiset

Peruskoulun ja lukion oppilaalle voidaan maksaa koululaisen palkkaa enintään kahdelta kuukaudelta. Koululaisen palkka on 70 % asianomaisen palkkaryhmän palkasta.

Kokemusvuodet

1.10.2007 tai sen jälkeen alkaneissa työsuhteissa huomioidaan työntekijän aikaisempi työkokemus vastaavista tehtävistä. Ennen 1.10.2007 alkaneissa työsuhteissa sovelletaan edelleen palvelusvuosijärjestelmää.

Työaika

Säännöllinen työaika on 111 tuntia kolmessa viikossa. Käytössä on kolme työajan tasoittumisjärjestelmää, jotka on tarkoitettu kokoaikatyöntekijöille:

• työaika tasoittuu enintään kuuden (6) kolmiviikkoisjakson aikana 111 tunniksi, ja yksittäisen kolmiviikkoisjakson säännöllinen työaika saa olla enintään 129 tuntia

• työaika tasoittuu enintään yhdeksän (9) kolmiviikkoisjakson aikana 111 tunniksi, ja yksittäisen kolmiviikkoisjakson työaika saa olla enintään 135 tuntia.
Järjestelmän käyttöönotosta pitää sopia työehtosopimuksen 30 §:n mukaisesti.

• paikalliseen sopimiseen perustuva vuosityöaikajärjestelmä (ns. työaikapankki). ( Katso työehtosopimus 12 §.)

Osa-aikatyöntekijät

Työnantaja ja osa-aikatyöntekijä sopivat joko kiinteästä kolmiviikkoisjakson vähimmäistyöajasta tai keskimääräisestä kolmiviikkoisjakson vähimmäistyöajasta.

Kiinteän vähimmäistyöajan tulee toteutua jokaisella kolmiviikkoisjaksolla.

Keskimääräisen vähimmäistyöajan toteutumista tarkastellaan vuoden pituisena ajanjaksona, ellei lyhyemmästä tarkastelujaksosta työpaikkakohtaisesti toisin sovita. Tarkastelun tarkoituksena on varmistaa, että sopimus vastaa tosiasiallista tilannetta.

Keskimääräinen työaika sovitaan uudelleen, jos toteutunut työaika ei vastaa vähintään sovittua.

Alle vuoden määräaikaisissa työsuhteissa sovitun keskimääräisen vähimmäistyöajan tulee toteutua työsuhteen aikana.

Jos toteutunut työaika ei ole vähintään sovitun mukainen, on työnantaja velvollinen maksamaan saamatta jääneitä työtunteja vastaavan korvauksen. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos sovittu tuntimäärä on jäänyt toteutumatta työntekijästä johtuvasta syystä tai palkattoman poissaolon vuoksi.

 

Tauot 

Ruokatauko
Jos päivittäinen yhdenjaksoinen työaika ylittää 6 tuntia, työntekijälle on annettava vähintään puolen tunnin lepoaika tai työrytmi huomioiden tilaisuus riittävän pitkään taukoon työn aikana aterioimista varten ruokailuun soveltuvassa tilassa. Lepoaikaa ei lasketa työajaksi, jos työntekijä saa vapaasti poistua työpaikalta.

Muut tauot

Jos työ on yhtäjaksoista paikallaoloa vaativaa tai yhtäjaksoisesti kuormittavaa, työn lomaan on järjestettävä mahdollisuus tarvittaessa sellaisiin taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työpisteestä.
(Tämä koskee myös alle 6 tunnin työvuoroja.)

Kahvitauko
Työvuoron pituuden ollessa yli 4 tuntia annetaan työntekijälle vähintään yksi kahvitauko. Tauko luetaan työajaksi eikä sen aikana saa ilman työnantajan lupaa poistua työpaikalta. Mikäli varsinaista taukoa ei töiden järjestelyihin liittyvistä syistä voida antaa, tulee työntekijällä olla mahdollisuus nauttia virvokkeita työn lomassa.

Osa-aikatyöntekijät

Työnantaja ja osa-aikatyöntekijä sopivat joko kiinteästä kolmiviikkoisjakson vähimmäistyöajasta tai keskimääräisestä kolmiviikkoisjakson vähimmäistyöajasta.

Kiinteän vähimmäistyöajan tulee toteutua jokaisella kolmiviikkoisjaksolla.

Keskimääräisen vähimmäistyöajan toteutumista tarkastellaan vuoden pituisena ajanjaksona, ellei lyhyemmästä tarkastelujaksosta työpaikkakohtaisesti toisin sovita. Tarkastelun tarkoituksena on varmistaa, että sopimus vastaa tosiasiallista tilannetta. Keskimääräinen työaika sovitaan uudelleen, jos toteutunut työaika ei vastaa vähintään sovittua.

Alle vuoden määräaikaisissa työsuhteissa sovitun keskimääräisen vähimmäistyöajan tulee toteutua työsuhteen aikana.

Jos toteutunut työaika ei ole vähintään sovitun mukainen, on työnantaja velvollinen maksamaan saamatta jääneitä työtunteja vastaavan korvauksen. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos sovittu tuntimäärä on jäänyt toteutumatta työntekijästä johtuvasta syystä tai palkattoman poissaolon vuoksi.

JP-päivät (juhla- ja pyhäpäivät)

Jos työntekijä on työssä sellaisella viikolla, jolla on loppiainen, pitkäperjantai, vapunpäivä, helatorstai, juhannuspäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto tai joulupäivä, ansaitsee hän palkallisen vapaapäivän (JP-vapaa). JP-vapaan ansaitseminen edellyttää vähintään yhden kuukauden kestänyttä työsuhdetta ennen juhla- ja pyhäpäivää (esim. itsenäisyyspäivää).

Lisätyö

Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä osa-aikaiselle työntekijälle 111 tuntiin asti / kolmiviikkoisjakso, ennen kuin työtä tekemään otetaan uusi työntekijä. Työpaikalla on suositeltavaa sopia lisätyön tarjoamisen pelisäännöistä.

Ylityö

Ylityötä on se työ, jota tehdään kolmen viikon jaksossa 120 työtunnin jälkeen.

Korotettu palkka

50 % korotettu palkka:
• ylityökorvaus 120 t / 3 vkoa ylittävältä osalta 18 ensimmäiseltä tunnilta
• lisävapaapäivänä (X) tehty työ
• aattokorvaukset: klo 15.00 jälkeen uudenvuodenaattona, pääsiäislauantaina, vappu-, juhannus- ja jouluaattona tehty työ

100 % korotettu palkka:
• ylityökorvaus (120 t + 18 t =) 138 t / 3 vkoa jälkeen tehty työ
• viikkolepopäivänä (V) tehty työ
• sunnuntaina tai muuna kirkollisena pyhänä sekä itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehty työ

Huom! Työajan tasoittumisjärjestelmien osalta sovelletaan erilaisia ylityömääräyksiä. Ks. TES.

Työntekijän sairastuminen

Työsuhteen kesto sairastumishetkellä

Palkallisen jakson pituus

1 – 2 kk

sairausvakuutuslain

mukainen karenssiaika

1 + 9 päivää

 

yli 2 kk

28 päivää

yli 3 vuotta

35 päivää

yli 5 vuotta

42 päivää

yli 10 vuotta

56 päivää

 

Äitiys-, isyys- ja adoptiovapaan palkka

Äitiys- tai adoptiovapaalle jäävälle maksetaan peruspalkan ja sairausvakuutuslain mukaisen vanhempainetuuden erotus kolmelta kuukaudelta ja isyysvapaalle jäävälle kuuden arkivapaan pituiselta jaksolta.

Alle 10-vuotiaan lapsen äkillinen sairastuminen

Palkka maksetaan enintään 3 päivältä.

Työasut

Työasun tulee olla siisti ja asianmukainen. Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön työaikana edellyttämänsä ns. erityisen työasun tai terveydenhuoltoasetuksen tarkoittaman työasun. Työasu on erityinen, jos työnantaja esittää siihen vaatimuksia.

Ruokatauko ja tauotus


Työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijälleen tilaisuus aterioida työaikana, jos työpäivän pituus ylittää 6 tuntia. Yhtäjaksoisesti kuormittavassa työssä tai työssä, joka vaatii jatkuvaa paikallaan oloa, työnantajan on järjestettävä tilapäinen poistuminen tällaisesta työpisteestä. Tämä koskee myös alle 6 tunnin työvuoroja.

Yli 4 tunnin työvuorossa on lisäksi annettava vähintään yksi kahvitauko. Jos tämä ei ole töiden järjestelyistä johtuen mahdollista, työntekijällä pitää olla mahdollisuus nauttia virvokkeita työn lomassa.

Ravintoetu

Ravintoedun raha-arvo on 1.1.2014-31.12.2014 = 5,19 €.

Yötyömatkat

Mikäli työntekijän työaika alkaa tai päättyy klo 23:n ja klo 06:n välisenä aikana, eikä hän voi kulkea työmatkoja julkisilla kulkuvälineillä, omalla tai puolisonsa autolla, polkupyörällä tai muulla tavalla, on työnantajalla velvollisuus järjestää työntekijälle kuljetus.

 

Jäsen, kirjaudu sisään

Liity jäseneksi

Jos olet töissä yksityisellä palvelualalla, liittosi on PAM.

Liity nyt

 

 

Jäsenyys ja liittyminen

030 100 600

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620

Työttömyysturva

020 690 211

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja 

030 100 640

Vaihde

020 774 002

Katso puheluiden hinnat