Hyppää sisältöön

Miksi vastustamme Orpon-Purran hallituksen leikkauksia?

Leikkauksilla heikennetään palvelualojen työntekijöiden toimeentuloa ja työehtojen heikennykset lisää turvattomuutta työelämässä. Tämä ei käy!

Viimeksi päivitetty: 01.12.2023

Hallituksen aikeet kurittavat palvelualojen työntekijöitä

Orpon-Purran hallitusohjelman peruslinja on epäoikeudenmukainen: toimenpiteet kohdistuvat yksipuolisesti pienipalkkaisiin, pienituloisiin ja pääasiassa naisiin. Verotusta kevennetään erityisesti suurituloisilta, mutta leikkaukset kohdennetaan pienituloisiin ja esimerkiksi epätyypillisissä työsuhteissa oleviin.

Työehtojen heikennykset

 • Ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei saa palkkaa
 • Vuorotteluvapaa lakkautetaan
 • Työntekijän irtisanomisperusteista poistetaan vaatimus ”painavasta syystä”
 • Työlainsäädännöstä halutaan poiketa sopimalla työpaikoilla heikommin ilman luottamusmiestä
 • Vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta
 • Työriitojen ratkomista hankaloitetaan rajoittamalla valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia
 • Lomautuksen varoaikaa lyhennetään
 • Takaisinottovelvoite ei enää koske alle 50 henkilön yrityksiä

Lakko-oikeuden rajoitukset

 • Oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin rajoitetaan
 • Lakkoon osallistuneelle työntekijälle 200 euron sakko, jos lakko todetaan laittomaksi
 • Lakkosakkoja korotetaan roimasti

Sosiaaliturvan leikkaukset

 • Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan
 • Ansiopäivärahaa leikataan jo kahden kuukauden jälkeen
 • Työttömyysturvan omavastuuaikaa pidennetään
 • Palkkatuettu työ ei kerrytä ansiopäivärahan työssäoloehtoa
 • Ansiopäivärahan saamiseen tarvittavaa työssäoloaikaa pidennetään
 • Työttömyysturvan työssäoloehto euroistetaan
 • Asumistukea leikataan
 • Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden saamisen jaksotusajalta
 • Toimeentulotuen saamista vaikeutetaan
 • Poistetaan ensimmäisen 16 arkipäivän ajalta korotettuna maksettava vanhempainraha
 • Työttömyysturvan ja asumistuen työssäkäyntiin liittyvät suojaosat poistetaan
 • Aikuiskoulutustuki lakkautetaan Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään

Mitä leikkaukset tarkoittavat työntekijöille ja työttömille?

Hallitusohjelman sisältämät heikennys- ja leikkausesitykset ovat yhteisvaikutuksiltaan työntekijöille ja työttömille kohtuuttomia. Useat esitykset kohdistuvat samoihin henkilöihin ja perheisiin. Se ei ole reilua.

Työttömyysturvan ja asumistuen leikkausten yhteivaikutukset palvelualojen osa-aikatyöntekijöillä voivat olla satoja euroja kuukaudessa. Moni palvelualojen työntekijä on vastentahtoisesti osa-aikatyössä, jolloin suojaosien leikkaukset iskevät suoraan toimeentuloon. Kokoaikaisia työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole saatavilla, eivätkä leikkaukset niitä luo.

Näin hallitus aikoo leikata työntekijöiltä, katso esimerkit:

Osa-aikatyötä tekevällä yksinhuoltajalla asumistuen ja työttömyysturvan leikkausten yhteisvaikutus ilman työttömyysturvan porrastusleikkausta on 422 €/kk.

Esimerkin oletukset: Yhden lapsen yksinhuoltaja Helsinki, työtulot 1200 e/kk, työttömyyttä edeltäneet tulot 2500 e/kk, vuokra 1000 e/kk + vesimaksu, ei työttömyysturvan korotusosaa.

Lähde: Tilastokeskuksen SISU-mikrosimulointimalli & PAMin pääekonomisti Olli Toivasen laskelmat.

Työttömäksi jäävällä vanhemmalla asumistuen ja työttömyysturvan leikkausten yhteisvaikutus ilman työttömyysturvan porrastusleikkausta on 462 €/kk.

Esimerkin oletukset: Helsinkiläisperhe kaksi aikuista ja kaksi lasta, ei työtuloja, työttömyyttä edeltäneet tulot 2 500 e/kk, puolison työtulot 2 300 e/kk, vuokra 1 300 e/kk + vesimaksu, ei työttömyysturvan korotusosaa.

Lähde: Tilastokeskuksen SISU-mikrosimulointimalli & PAMin pääekonomisti Olli Toivasen laskelmat.

Osa-aikatyötä tekevällä yksinasujalla asumistuen ja työttömyysturvan leikkausten yhteisvaikutus ilman työttömyysturvan porrastusleikkausta on 326 €/kk.

Esimerkin oletukset: Yksinasuva helsinkiläinen, työtulot 500 e/kk, työttömyyttä edeltäneet tulot 2 500 e/kk, vuokra 700 e/kk + vesimaksu, ei työttömyysturvan korotusosaa.

Lähde: Tilastokeskuksen SISU-mikrosimulointimalli & PAMin pääekonomisti Olli Toivasen laskelmat. 

Leikkuri iskee työntekijöihin ja työttömiin

Työntekijöiden turvallisuudentunne heikkenee, kun irtisanomissuojaa ja työttömyysturvaa heikennetään samaan aikaan.

Tähän Orpon-Purran hallitusohjelma tähtää:

 • Hallitus lisää määräaikaisia työsuhteita, kun jatkossa määräaikaisuudelle ei tarvittaisi perusteita. Muutos voisi aiheuttaa määräaikaisuuksien kierteen.
 • Hallitus haluaa rangaista sairastamisesta, koska se aikoo lisätä sairaspoissaoloon karenssipäivän. Karenssipäivä tarkoittaisi työn tekemistä sairaana, kun ei ole varaa sairastaa.
 • Lisäksi hallitus aikoo mm. lyhentää lomautusilmoitusaikaa, heikentää takaisinottovelvollisuutta, heikentää yhteistoimintalakia, laajentaa paikallista sopimista ja heikentää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.   

Eri leikkaukset osuvat toteutuessaan samoille ihmisille.

Tähän Orpon-Purran hallitusohjelma tähtää:

 • Sovitellun päivärahan heikentäminen loisi monelle osa-aikatyöntekijälle toimeentulo-ongelman. Tämä tarkoittaa pahimmillaan, ettei osa-aikatyön tekeminen ole enää mahdollista tai edes järkevää.
 • Asumistuen 300 euron ansiotulovähennyksen eli ns. suojaosan poistaminen tulee vähentämään kannustimia epätyypillisen työn vastaanottamiseen.
 • Lisäksi hallitus aikoo mm. lopettaa aikuiskoulutustuen, poistaa vuorotteluvapaan, nostaa elämisen kustannuksia korottamalla arvonlisäveroa, heikentää toimeentulotukea ja heikentää vieraskielisten työmarkkinatukea.

Kannustin lisätöiden vastaanottamiseen heikkenee
Suuri joukko osa-aikaisia työntekijöitä ja pienipalkkaisista töistä työttömäksi jääneitä siirtyy työttömyysetuudelta ja asumistuelta toimeentulotuen piiriin → samalla kannustin lisätöiden vastaanottamiseen heikkenee.

Eläminen suurissa kaupungeissa taloudellisesti mahdotonta
Korkean vuokratason kaupungeissa ja etenkin Helsingissä asuminen ja työskentely on asumistuen leikkausten myötä jatkossa taloudellisesti entistä haastavampaa.

Kaikki heikennykset on tarkoitus saattaa voimaan vuonna 2024.  

Tähän Orpon-Purran hallitusohjelma tähtää:

 • Työttömyysturvan leikkaukset ajavat työttömät kohtuuttomiin toimeentulovaikeuksiin. Hallituksen suunnittelemia työttömien toimeentulon heikennyksiä ovat mm.  tuen porrastus, lapsikorotusten poisto, lomakorvausten jaksotus, suojaosan poisto, työssäoloehdon euroistaiminen, omavastuupäivien lisääminen ja työssäoloehdon pidentäminen.
 • Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksen takia monen palvelualojen työntekijän ansiosidonnaisen kesto lyhenisi 8 viikkoon.
 • Työperäisellä oleskeluluvalla työskenteleviä aiotaan rangaista työttömyydestä, koska hallituksen aikoo poistaa heidät maasta kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.
 • Lisäksi hallitus aikoo mm. heikentää takaisinottovelvollisuutta, heikentää toimeentulotukea ja lopettaa työttömyysturvan ikäsidonnaiset poikkeussäännöt. Jos ikäsyrjintä ei lopu, tämä ajaa ikääntyneet työttömät työmarkkinatuen varaan.

Ansioturva lyhenee tai poistuu kokonaan
Työssäoloehdon pidennys ja euroistaminen sekä työttömyysturvan porrastus lyhentävät ansioturvaa tai poistavat sen monilta osa-aikaisilta palvelualojen työntekijöiltä.

Lisätietoa työttömyysturvaa heikentävistä hallituksen esityksistä ja lakimuutoksien aikataulusta Palvelualojen työttömyyskassan Lakimuutokset 2024-sivulla.

Tähän Orpon-Purran hallitusohjelma tähtää:

 • Lakko-oikeuden rajoittamisella hallitus haluaa tukahduttaa työntekijöiden sananvapautta. Samalla muutos tarkoittaisi, että mm. muutaman minuutin mielenilmaukseen osallistuneelle voisi tulla henkilökohtainen rangaistus ja järjestäjälle kohtuuton sakko.
 • Hallitus yrittää rajoittaa ammattiliittojen sopimisoikeutta rajoittamalla valtakunnansovittelijan mahdollisuutta sovitella. Muutos betonoisi eri alojen väliset palkkaerot.
 • Paikallisen sopimisen kautta hallitus romuttaisi työelämän sopimusjärjestelmää, jos luottamusmiesten neuvottelumahdollisuuksia heikennettäisiin.
 • Monet hallituksen aikomukset heikentäisivät työntekijöiden mahdollisuutta vaatia omia oikeuksiaan tai olla eri mieltä työnantajan kanssa, kun työntekijä joutuisi pelkäämään ilman painavaa syytä olevaa irtisanomista ja heikkoa työttömyysturvaa.
 • Lisäksi hallitus aikoo mm. lyhentää lomautusilmoitusaikaa, heikentää yhteistoimintalakia ja heikentää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien toteutumista.

Monet leikkaukset kohdentuvat erityisesti pienipalkkaisiin tai työttömiin naisiin.

Tähän Orpon-Purran hallitusohjelma tähtää:

 • Sovitellun päivärahan saajista 61 % on naisia. Tämä merkitsee selkeää toimeentulon leikkaamista jo ennestään pienipalkkaisilta naisilta.
 • Vuorotteluvapaata käyttäneistä 70 % on naisia, joten vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttaminen kohdentuu ensisijaisesti naisiin.
 • Hallitus aikoo laskea naistyöntekijän työnantajalle maksettavaa perhevapaakorvausta nykyisestä 2 500 eurosta 1 500 euroon
 • Määräaikaiset työsuhteet kasautuvat naisille ja nyt niitä halutaan entisestään lisätä
 • Aikuiskoulutustuen saajista 76 % oli naisia vuonna 2022, kolmasosa tuen saajista on kouluttautunut naisvaltaiselle sosiaalialalle.
 • Vientivetoinen työmarkkinamalli tulee pahimmillaan lisäämään mies- ja naisvaltaisten alojen palkkaeroja.
 • Valtakunnansovittelijalle asetettu velvollisuus olla antamatta yleistä linjaa korkeampi sovintoesityksiä estää palkkaerojen kaventamisen.
 • Kehitysavusta leikkaaminen kohdentuu kohdemaiden naisiin.

Nyt on #PainavaSyy toimia – emme katso sivusta emmekä vaikene, kun työntekijöiden oikeuksia ja edellytyksiä hyvään elämään heikennetään. PAM on mukana yhdessä muiden SAK:laisten ammattiliittojen kanssa vastustamassa hallitusohjelman epäreiluja esityksiä.

Nyt on #PainavaSyy liittyä liittoon, ja kutsua myös työkaverit ja tutut mukaan. Yhdessä voimme vaatia kaikille palvelualojen työntekijöille parempaa työelämää! Suosittelijat palkitaan valitsemillaan lahjakorteilla.

Ajankohtaista aiheesta

Haku