EDUNVALVONTA - 19.05.2021 klo 13.16

Tavoitteena reilusti tuotettu palvelu

Palaan jälleen kirjoituksessani yhteen lempiaiheeseeni, hankintalakiin ja sen muutostarpeisiin. Olemme PAMissa tehneet vuosia töitä sen eteen, että jatkuvan kilpailutuksen kulttuurissa myös työntekijöiden olot ja asema tulisivat huomioiduksi.

Työntekijöiden aseman heikentyminen kilpailutuksen tiivistyneiden syklien vaikutuksesta on ollut huomattavissa. Jatkuvan kilpailutuksen nurjana puolena on heikentyneet palvelut sekä työntekijöiden huonontuneet työehdot – pahimmillaan työperäinen hyväksikäyttö ja riisto.

On mielestäni hyvä, että pääministeri Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt useita toimia ja selvityksiä, jotka edistävät sosiaalisten, ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista hankinnoissa sekä korjaavat lain puutteita. Huonoa puolestaan on se, ettei selvitystä hankintojen sosiaali- ja työoikeudellisten rikkomusten arvioinnista ole kuitenkaan tähän mennessä vielä tehty. Sille on tarvetta. Kuten aiemmassa blogitekstissäni kirjoitin, tarvitaan työperäisen hyväksikäytön estämiseksi uudistuksia hankintalakiin sekä lisää resursseja valvontaan.


Kunnissa on tehtävä hankintaa vastuullisesti

Kunnissa tehdään mittavat määrät hankintoja, joilla se hankkii tarvitsemiaan palveluita. Palvelut, joita ei kunnissa tuoteta itse tai ei tehdä muiden kuntien kanssa yhteistyössä on usein kilpailutettava. Palvelualojen osalta näitä kilpailutettavia palveluita voivat olla esimerkiksi siivous- ja ruokapalvelut.  Me PAMissa ajatellemme, ettei hankinnan pitäisi ikinä olla vain teknistä halvimman tarjouksen valintaa, vaan siinä pitäisi ottaa suunnitelmallisesti käyttöön laadullisia kriteerejä.

Looginen lain muutos olisi myös se, että
selvästi alihintainen eli poikkeuksellisen alhainen tarjous pitäisi jatkossa hylätä automaattisesti.

Nykyinen hankintalaki mahdollistaa sen, että valintakriteerinä voidaan käyttää halvinta hintaa. Tämä ei ole kestävä peruste ja siksi hankintalakia on tämän osalta uudistettava. Erityisesti työvoimavaltaisten palvelujen osalta tarjouksen valintaperusteena pitäisi olla ainoastaan hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous.  

Halvin hinta tai edullisimmat kustannukset eivät siten voisi olla palveluita koskevien hankintojen valintaperusteena. Looginen lain muutos olisi myös se, että selvästi alihintainen eli poikkeuksellisen alhainen tarjous pitäisi jatkossa hylätä automaattisesti. Myös työlakeja tai työehtosopimuksia koskevat rikkomukset tulisi siirtää pakollisiin poissulkuperusteisiin, erityisesti silloin, kun kysymys työvoimavaltaisten palveluiden tuottamisesta. Lisäksi esimerkiksi kuntien hankintayksikköjä tulisi kannustaa käyttämään nykyistä aktiivisemmin em. poissulkuperusteita. Nykyinen hankintalaki mahdollistaa alihankkijoiden käytön. Siksi vaatimukset kaikkia alihankkijoista ja alihankintaketjuja koskevista yksilöidyistä tiedoista lisäisivät toiminnan läpinäkyvyyttä, edistäisivät työturvallisuutta sekä torjuisivat harmaata taloutta. Tämän pitäisi olla yleinen ja yhtäläinen linja koko maassa, valtionhallinnosta kuntiin.

Hankintalain uudistamisen lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) pitäisi lisätä valvontavastuuta julkisten hankkijoiden suuntaan siitä, miten ne toteuttavat sosiaalisten tavoitteiden toteutumisen valvontavastuutaan hankkeissa.  Käytännössä KKV seuraisi, onko kuntien valvontaprosessit ja resurssit riittävät. Näin esim. alle työehtosopimuksien palkoilla kilpailevat palveluyritykset jäisivät varmemmin kiinni laittomasta toiminnasta ja siten eivät voisi enää tarjota palvelujaan kunnille tai valtiolle.

Tavoitteena on oltava toimiva hankintalaki ja sen noudattaminen. Asianmukaisen valvonnan on oltava kunnossa. Näillä eväillä pureudutaan työperäisen hyväksikäytön kitkentään julkisissa alihankinnoissa. Tilaajavastuulaki kaipaa myös korjauksensa.
 

Jaana Ylitalo

PAMin edunvalvontajohtaja. Asioihin syvällisesti perehtyvä neuvottelija, joka pitää erilaisten näkökantojen yhteensovittamisesta ja rakentavien vaihtoehtojen etsimisestä, vaikka eurooppalaisesta yhteistyöstä.

Samalta kirjoittajalta

Tilaa PAMin blogit

Tilaamalla PAMin blogit saat sähköpostiisi kunkin blogikirjoituksen aina tuoreeltaan!