Liittokokousvaalit

Ennakkoilmoittatuminen liittokokousvaaliehdokkaaksi on päättynyt 31.12.2018. Tämän jälkeen viimeinen mahdollisuus päästä ehdolle on ammattiosaston ehdokasasettelukokouksessa.


Liittokokousvaalien ehdokasasettelukokouksen ajankohta ja ilmoittaminen


Ammattiosaston on järjestettävä liittokokousvaalien ehdokasasettelukokous 19.1.–17.2.2019 välisenä ajankohtana, jossa jokainen suostumuksensa antanut vaalikelpoinen jäsen on hyväksyttävä ehdokkaaksi. Tässä kokouksessa on viimeinen mahdollisuus asettua ehdolle liittokokousvaaleihin.
Vaaliliiton tekemistä suunnittelevien ammattiosastojen on pidettävä ehdokasasettelukokouksensa samana ajankohtana. Sovi kokouksen ajankohta aluetoimistosi kanssa, jotta kaikkiin kokouksiin saadaan toimitsija paikalle. Laita viestiä aluetoimiston sähköpostiin (esim. helsinki-uusimaa@pam.fi).

Ehdokasasettelukokouksessa osaston jäsenet voi kommentoida PAMin tavoiteohjelman suuntaa. Tavoiteohjelmasta päätetään liittokokouksessa.Tavoiteohjelman käsittelyä varten kokoustilassa tulisi olla kokoustekniikka, eli sekä kuvan ja  äänen esitysmahdollisuus.

Tämän sivun alaosassa on kansio Liittokokous: Materiaalit ammattiosastolle, josta löytyy malliteksti kokouskutsuun, esityslista ja pöytäkirja sekä sopimusvaaliliiton perustamisesta- pohjat.

Ehdokasasettelu, vaalit ja liittokokous

Palvelualojen ammattiliitto PAMin liittokokousvaalit ovat 25.3.-8.4.2019. Vaaleilla valitaan 373 liittokokousedustajaa (vahvistettu PAMin hallituksessa 15.1.2019) 31.12.2018 kokonaisjäsenmäärän perusteella. Vaalit toteutetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen salaisina sähköisinä vaaleina.

Liittokokousedustajien määrät vaalipiireittäin

Vaalipiirin numero Vaalipiirin nimi Valittavia edustajia
1 Ahvenanmaa 1
2 Etelä-Karjala 11
3 Etelä-Pohjanmaa 11
4 Etelä-Savo 9
5 Häme 11
6 Kainuu 7
7 Keski-Pohjanmaa 5
8 Keski-Suomi 20
9 Kymenlaakso 15
10 Lappi 17
11 Pirkanmaa 37
12 Pohjanmaa 10
13 Pohjois-Karjala 11
14 Pohjois-Pohjanmaa 26
15 Pohjois-Savo 19
16 Päijät-Häme 13
17 Satakunta 17
18 Uusimaa 85
19 Valtakunnallinen 19
20 Varsinais-Suomi 29
  Yhteensä 373

Ehdokasasettelu 

Vaalipiirit ja valintaperuste

Ilmoittautuminen ehdokkaaksi

Ehdokaslistat ja vaaliliitot

Vaalivastaava

Ehdokasasettelukokoukset

Mainostaminen PAM.fi-lehdessä

Äänestäminen ja äänioikeus

Äänioikeutetut

Vaali-infot ja ehdokaskoulutus

Liittokokous

Vaaliaikataulu

Ehdokasasettelu

Ammattiosastojen ehdokasasettelussa olisi huomioitava, että:

 • Ehdokkaiden määrä on runsas, jotta jokaisella äänioikeutetulla on mahdollisuus löytää oma, tuttu ehdokas
 • Ehdokkaat edustavat PAMin eri aloja ja ammattiryhmiä
 • Ehdokaslista vastaa hyvin ammattiosaston jäsenistöä
 • Ehdolla on eri-ikäisiä ehdokkaita
 • Jäsenistön monikulttuurisuus näkyy ehdokaslistassa

Ammattiosasto voi seurata oman osastonsa ehdokasasettelun etenemistä sähköisessä vaalijärjestelmässä, jonka käyttöoikeus on ammattiosaston nimeämällä vaalivastaavalla.

PAMin aluepäälliköt koordinoivat alueittain ehdokasasettelun toteuttamista ja vaaliliittojen perustamista.

 • Ammattiosaston asettamat ehdokkaat muodostavat ehdokaslistan.
 • Yksittäiset ehdokkaat eivät voi itse muodostaa vaaliliittoja
 • Kaksi tai useampi samasta vaalipiiristä olevaa ammattiosastoa voi tehdä vaaliliiton, jos ammattiosastojen yhteenlaskettu kokonaisjäsenmäärä ei ylitä 2000 jäsentä 31.12.2018 tilanteen perusteella.

Vaalipiirit ja valintaperuste

Vaalipiirit ovat samat kuin Suomen maakunnat, kuitenkin niin, että valtakunnalliset osastot muodostavat yhden yhteisen vaalipiirin. Tästä löydät osastot vaalipiireittäin (pdf).

Vaalipiirit ovat:

1. Ahvenanmaa 11. Pirkanmaa
2. Etelä-Karjala 12. Pohjanmaa
3. Etelä-Pohjanmaa 13. Pohjois-Karjala
4. Etelä-Savo 14. Pohjois-Pohjanmaa
5. Häme 15. Pohjois-Savo
6. Kainuu 16. Päijät-Häme
7. Keski-Pohjanmaa 17. Satakunta
8. Keski-Suomi 18. Uusimaa
9. Kymenlaakso 19. Valtakunnallinen
10. Lappi 20. Varsinais-Suomi


Liittokokousedustajat valitaan siten, että jokaisesta vaalipiiristä valitaan siihen kuuluvien osastojen yhteisen jäsenmäärän perusteella yksi edustaja kutakin alkavaa 600 jäsentä kohti. PAMin hallitus vahvisti 15.1.2019 kokouksessaan liittokokousedustajien määrän, joka on 373.

Kullekin vaalipiirille vahvistetun edustajamäärän mukaisesti liittokokousedustajat valitaan vertailulukujen ja yksittäisten ehdokkaiden saamien äänimäärien osoittamassa järjestyksessä. Seuraavaksi vertailulukujen tai äänimäärän perusteella sijoittuneet valitaan liittokokousedustajien varajäseniksi. Jos vertailuluvut tai äänimäärät ehdokkaiden kesken käyvät tasan, ratkaisee arpa. Paikkamäärän laskennassa käytetään 31.12.2018 jäsenmäärää.

Ilmoittautuminen ehdokkaaksi

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua ennakkoon 1.10.2018–31.12.2018 välisenä aikana. Ennakkoon ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisen palvelun kautta. Poikkeustapauksissa ilmoittautumisen voi tehdä paperisella lomakkeella, esimerkiksi kun kyse on juuri liittyneestä jäsenestä.

Liiton jäsenrekisteriyksikkö tarkistaa ennakkoon ilmoittautuneiden ehdokkaiden vaalikelpoisuuden ilmoittautumisajan jälkeen sekä ehdokasasettelukokouksissa ilmoittautuneiden ehdokkaiden vaalikelpoisuuden ehdokasasettelukokousajan päätyttyä.

Sähköisen ilmoituksen jättämisen jälkeen ehdokkaalle lähetetään vahvistus ilmoittautumisesta. Ehdokkaaksi ilmoittautuneille lähetetään ehdokasinfo noin kuukauden sisällä ilmoittautumisesta. Info sisältää ohjeita ja vinkkejä vaalityöhön sekä tietoa koulutuksista. Kaikille ennakkoon ehdokkaaksi ilmoittautuneille lähetetään tieto osastonsa ehdokasasettelukokouksesta.

Ehdokaslistat ja vaaliliitot

Ammattiosaston asettamat ehdokkaat muodostavat ehdokaslistan. Ehdokaslistan nimi voi olla kyseisen ammattiosaston virallinen nimi tai ammattiosaston niin halutessa, muu ehdokaslistaa kuvaava nimi. Ammattiosaston tulee nimetä ehdokaslistalleen vaalivastaava ja ilmoittaa tämän tiedot vaalityöryhmälle erikseen ilmoitettavalla tavalla.

Kaksi tai useampi samasta vaalipiiristä olevaa ammattiosastoa voi tehdä vaaliliiton, jos ammattiosastojen yhteenlaskettu kokonaisjäsenmäärä ei ylitä 2000 jäsentä 31.12.2018 tilanteen perusteella. Vaaliliitosta on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle 18.2. mennessä erikseen ilmoitettavalla tavalla. Ilmoituksesta on selvittävä vaaliliiton nimi, vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat sekä vaaliliiton valtuuttaman vaalivastaavan tiedot. Yksittäiset ehdokkaat eivät itse voi muodostaa vaaliliittoja.

Vaalivastaava

Jokaisen ammattiosaston tulee valita ehdokaslistalleen vaalivastaava. Mikäli osasto on osa vaaliliittoa, tulee vaaliliitolla olla vaalivastaava. Vaalivastaavan tehtävänä on vastata ammattiosaston ehdokasasettelun toteutumisesta ajallaan. Vaalivastaava voi olla kuka tahansa osaston jäsen, jolle osaston johtokunta päättää vastuun antaa.

Vaalivastaava saa käyttöoikeuden sähköisen ehdokasilmoittautumisjärjestelmään, josta on mahdollista nähdä ketkä ovat ilmoittautuneet ehdolle ja vahvistaa ehdokkaat ehdokasasettelukokouksen mukaisesti. Kyseessä on siis erittäin vastuullinen ja luottamuksellinen tehtävä.

Osaston tulee nimetä vaalivastaava tästä

Ehdokasasettelukokoukset

Jokaisen ammattiosaston on järjestettävä ehdokasasettelukokous. Kokouksen voi järjestää joko itsenäisesti tai yhtäaikaisesti muiden saman vaalipiirin osastojen kanssa. Ehdokasasettelukokoukset on järjestettävä 19.1–17.2. välisenä ajankohtana. Jokainen suostumuksensa antanut jäsen on hyväksyttävä ehdokkaaksi.

Ammattiosastot saavat ehdokasasettelukokouksissa käytettävän listan ehdokkaaksi ilmoittautuneista kirjautumalla sähköiseen ehdokasjärjestelmään.

Ehdokasasettelukokouksissa on listalla olevat henkilöt asetettava ehdokkaaksi. Myös kokouksessa voi asettua ehdokkaaksi. Kaikki ehdokkaat tulee olla vahvistettu 18.2. mennessä. Osasto on vastuussa ehdokaslistansa kuittaamisesta määräajan sisällä. Suosittelemme, että ehdokasasettelukokouksessa ehdokkaat kuitataan sähköisessä järjestelmässä sitä mukaa kuin ne kokouksessa käsitellään.

Keskusvaalilautakunta antaa ammattiosastoille myöhemmin erilliset ohjeet ehdokasasettelukokouksista.

Mainostaminen PAM.fi-lehdessä

PAM.fi-printtilehden maaliskuun numero ilmestyy vaalien ollessa käynnissä ke 27.3. Tähän numeroon kootaan vaaleihin liittyvät ehdokkaiden ja ammattiosastojen tai vaaliliittojen ym. mainokset, ja siinä julkaistaan myös ehdokaslista kokonaisuudessaan. Jos haluat mainostaa lehdessä, kaiken mainokseen liittyvän aineiston täytyy olla toimitettuna osoitteeseen osasto.aineisto[at]pam.fi viimeistään tiistaina 5.3. Suosittelemme myös mainospaikan varausta, mukaanlukien tieto sen koosta, 28.2. mennessä. Vaalimainosten hintoja on vielä hieman alennettu ammattiosastojen normaaleista tarjoushinnoista, esimerkkejä löytää lehden mediakortista. 

Kuvien tiedostomuodoksi toimitus toivoo mieluiten .jpg:tä, mutta myös esimerkiksi .png tai muukin pitäisi onnistua. Esimerkiksi ehdokkaiden kuvagallerioissa kuvan leveyden täytyisi olla vähintään 1000 pikseliä, ja suurempi jos tarvitaan kuva, jonka leveys sivulla on tarkoitus olla enemmän kuin n. 5 cm. Toimituksen puolesta voidaan valmistaa ilmoituksia toimitettujen aineistojen pohjalta, mutta tuolloin ne tehdään muutaman valmiin ulkoasupohjan mukaisesti. Niistä poikkeavia toiveita ei ilmoitusten suuren määrän vuoksi valitettavasti voida toteuttaa. Ilmoituksia voi kuitenkin myös mielellään toimittaa valmiiksi taitettuina. Tuolloin on hyvä huomioda mediakortista löytyvät kokovaihtoehdot. Lehden takakansi ei kuitenkaan ole vaalimainoskäytössä.

Äänestäminen ja äänioikeus

Äänioikeutetut jäsenet saavat äänestää vaaleissa 25.3.-8.4.2019 välisenä aikana. Äänestys tapahtuu sähköisesti kirjautumalla vaalipalveluun. Palveluun pääsevät kirjautumaan vain äänioikeutetut jäsenet.

Äänestäjä näkee vaalipalvelussa vain oman vaalipiirinsä ehdokkaat. Kaikki äänioikeutetut saavat äänestyskehotuksen ennen äänestysajan alkamista.

Äänioikeutetut

Vaaleissa äänioikeutettu on jokainen liiton jäsenosaston henkilöjäsen, joka osoittaa suorittaneensa jäsenmaksut 31.12.2018 saakka tai on ollut liiton sääntöjen mukaisesti jäsenmaksuista vapautettu.

Äänioikeutettuja eivät ole vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet jäsenet eivätkä opiskelijajäsenet.

Jäsen on äänioikeutettu vain osastonsa rekisteröidyn kotipaikan mukaisessa vaalipiirissä, paitsi valtakunnallisten osastojen jäsenet, jotka ovat äänioikeutettuja vain valtakunnallisten osastojen muodostamassa vaalipiirissä.

Vaali-infot ja ehdokaskoulutus

Ehdokasasettelun alettua jokaisessa liiton tilaisuudessa on osio vaaleista.

Alueiden suunnittelupäivillä käydään keskustelua ammattiosastojen roolista ja yhteisestä ehdokashankinnasta. Ehdokkaille tarjotaan alueilla ehdokastyöpajoja. Lisäksi ehdokkaille tarjotaan sähköisiä infoja. Koulutusta suunnitellaan ammattiosastojen ja työpaikkojen tarpeen mukaisesti. Seuraa alueesi ilmoittelua.

Vaalien jälkeen valituille henkilöille järjestetään koulutusta liittokokouksen kokoustyöskentelystä ja päätöksenteosta. Koulutuksista ja infoista tiedotetaan avoimesti liiton viestimissä.

Liittokokous pidetään 4.-6.6.2019 Helsingissä

 • Liittokokous käyttää PAMissa ylintä päätösvaltaa päättämällä liiton toimintaa ohjaavista linjauksista seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
 • Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan, liiton puheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen, valtuuston ja hallituksen.
 • Valtuustoon valitaan 50 varsinaista jäsentä sekä jokaiselle kolme henkilökohtaista varajäsentä, sekä kymmenen yleisvarajäsentä
 • Hallitukseen valitaan viisitoista varsinaista jäsentä ja kolme yleisvarajäsentä.

Vaaliaikataulu

Ennakkoilmoittautuminen ehdokkaaksi 1.10.2018 – 31.12.2018
Vaali-infoja osastojen ja liiton tapahtumissa 1.9. – 30.11.2018
Ehdokastyöpajat ja webinaarit 1.10.2018 – 31.3.2019
Äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden tarkastustilanne 31.12.2018
Edustajaperusteiden vahvistaminen 15.1.2019
Ehdokasasettelukokoukset 19.1. – 17.2.2019
Ehdokaslistojen ja vaaliliittojen vahvistaminen 26.2.2019
Ehdokasgalleria auki äänestäjille18.3.2019 – 8.4.2019
Äänestysaika 25.3.2019 – 8.4.2019
Vaalituloksen vahvistaminen 10.4.2019
Liittokokous 4.6. – 6.6.2019

Liittokokousvaaleihin liittyen lisätietoa aluetoimistosta.