Neuvottelut kilpailukykysopimuksesta

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät neuvottelutulokseen työmarkkinoiden kilpailukykysopimuksesta 29.2., ja PAMin hallitus päätti maaliskuussa aloittaa soveltamisneuvottelut pamilaisten alojen työehtosopimuksiin. PAMin hallitus päätti ensin, että se ei lähde neuvottelemaan kilpailukykysopimuksesta, mutta päätyi myöhemmin siihen, että haluaa olla mukana neuvotteluissa, joissa asioista sovitaan. Neuvottelemalla on mahdollisuus saada parempi lopputulos pamilaisille kuin maan hallituksen esittämillä pakkotoimilla ja leikkauksilla.

Päätöksen PAMin osallistumisesta kilpailukykysopimukseen tekee PAMin hallitus 31.5. mennessä. Sen jälkeen keskusjärjestöt arvioivat sopimuksen kattavuuden ja ilmoittavat siitä valtioneuvostolle 1.6. Sopimus raukeaa, jos se ei ole riittävän kattava.

PAMin edellytykset neuvotteluissa

Soveltamisneuvottelujen aikana neuvotellaan kaikista kilpailukykysopimuksen sisältämistä asioista, mutta PAM on asettanut tiukat reunaehdot erityisesti seuraaville asioille. PAM edellyttää, että työnantajat hakevat aidosti näihin ratkaisua.

Osa-aikatyöntekijöiden asema turvattava

Kilpailukykysopimuksessa todetaan, että keskimääräistä vuosityöaikaa pidennetään 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta kokoaikaisille.

  • PAM edellyttää, että osa-aikaisten työntekijöiden asema on turvattava.

Ns. selviytymislauseke ei ole palkanalennusautomaatti

Kilpailukykysopimuksessa ns. selviytymislauseke on osa paikallisen sopimisen kehittämistä. Selviytymislauseke on tarkoitettu talousvaikeuksiin ajautuneille yrityksille. Sitä voidaan käyttää, jos työnantaja joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, jotka johtaisivat työpaikkojen vähenemiseen, ja niitä turvataan työehtoja sopeuttamalla. Lausekkeen käytön ehdoista ja sen sisällöstä sovitaan tes-neuvotteluissa.

  • PAMin reunaehto neuvotteluissa on, että selviytymislauseke on saatava sellaiseksi, ettei siitä muodostu palkanalennusautomaattia eikä yritysten välinen kilpailu vääristy.

Luottamusmiesten oltava tasavertainen neuvottelukumppani

  • PAM edellyttää, että luottamusmiesten oikeuksista sovitaan siten, että heillä on todelliset mahdollisuudet olla tasavertainen neuvottelukumppani yritysjohdon kanssa.

Sairauspoissaolojen omailmoitus

  • PAMin reunaehto neuvotteluissa on, että työntekijän oma ilmoitus lyhyissä sairauspoissaoloissa on kirjattava työehtosopimuksiin.

Eteneminen neuvotteluissa

  • 17.3. PAMin hallitus tekee päätöksen osallistumisesta kilpailukykysopimuksen mukaisiin soveltamisneuvotteluihin
  • PAM tarkentaa alakohtaisia edellytyksiä neuvotteluille maalis-huhtikuussa. Tarkennuksia pyydetään ammattiosastoilta, sopimusalatoimikunnilta sekä hallitukselta.
  • PAM toteuttaa puhelinhaastattelun jäsenille toukokuun alussa. PAM selvittää jäsenten näkemyksiä sopimuksista.
  • PAMin sopimusalatoimikunnat kokoontuvat toukokuussa.
  • PAMin valtuusto 18.-19.5. Valtuustoa kuullaan ennen kuin mahdollisia neuvottelutuloksia käsitellään hallituksessa.
  • PAMin hallitus 24.5. ja 31.5. PAM kuten muutkin ammattiliitot ilmoittavat keskusjärjestölle 31.5. kilpailukykysopimuksen mukaisista neuvottelutuloksista ja siitä, osallistuvatko ne kilpailukykysopimukseen. 

Lue myös

PAMin kysely: Sairausloman omailmoitus yleistä palvelualoilla

PAMin kysely: Sairausloman omailmoitus yleistä palvelualoilla

Kiky-neuvotteluissa edessä tiukka loppurutistus

PAMin valtuuston päätöslausuma 19.5.2016

PAMin Selin: Epävarmuustekijöitä kiky-neuvotteluissa huolestuttavan paljon

PAMin valtuuston puheenjohtaja: Työntekijöiden nöyryyttämisellä ei uskoa tulevaisuuteen luoda

Neuvottelut tiivistyvät ensi viikolla

PAM aloittaa neuvottelut tiukoilla vaatimuksilla (tiedote 17.3.)

Kysymyksiä ja vastauksia kilpailukykysopimuksesta

PAM ei lähde neuvottelemaan kilpailukykysopimuksesta

SAK:n sivuilta löytyy lisätietoa kilpailukykysopimuksesta