Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Instruktioner för att fylla i ansökan på webbtjänsten

 

Ansöka om förmånen

Information om ansökningsperioden

- Kalendardel

- Alternativen under ansökningperioden- arbetslös, permitterad, på arbete etc.

- Datum för löneutbetalning

Företagsverksamhet

Skicka bilagor

 

När du loggat in i kassans webbtjänst kan du på första sidan under rubriken ’Ansöka om förmånen’ skicka ansökningar och bilagor. Programmet känner automatiskt till vilken ansökningstyp du behöver.


Första gången du fyller i ansökan eller då det gått över 6 månader sedan den första betalda dagen kommer du att få fylla i den längre ansökan. Baserat på ditt utgångsläge öppnas kartläggande frågesidor (sidor 1-4). Du kan följa med hur ansökan framskrider i övre balken. Detta är en så kallad första ansökan.

Ifall du redan beviljats inkomstrelaterad dagpenning eller då det varit en kortare paus sedan den senaste utbetalningen får du fylla i en kortare ansökan som är en så kallad fortsatt ansökan. Du kan då gå vidare i instruktionerna till punkten ’Information om ansökningsperioden’.
Dagpenningen ska ansökas senast inom 3 månader från den dag man vill ha utbetalning.

Fyll noggrant i punkt 1-4 i den mer omfattande blanketten. Förutom person- och kontaktuppgifter frågas bl.a. information om tiden innan ansökningsperioden, som företagsverksamhet eller frånvaro från arbetsmarknaden på grund av t.ex. föräldraledighet, rehabilitering eller sjukdom.

Systemet sparar utkast automatiskt när du går vidare i ansökan. Ifall du inte fyller i hela ansökan på en gång sparar systemet utkastet i 30 dagar. Utkastet öppnas automatiskt nästa gång när du loggar in och väljer ’sök inkomstrelaterad dagpenning’ och du kan fortsätta att fylla i ansökan. Ifall du inte vill att ett utkast ska sparas kan du ta bort markeringen i ansökans övre högra hörn.
 

Information om ansökningsperioden

Fyll noggrant i informationen som berör ansökningsperioden.
Ifall du nyligen beviljats dagpenning öppnas ansökan direkt vid den här punkten.

Ifall du första gången ansöker om dagpenning eller om du ansöker efter en längre paus kommer du till ansökans kalenderdel med att trycka på ’Redigera’ höger om rubriken ’Information om ansökningsperioden’. Börja med att välja ansökningsperiod.

Ifall det är din första gång som du ansöker om dagpenning kan du fylla i ansökan för minst 2 veckor bakåt. Den fortsatta ansökan ska fyllas i retroaktivt för 4 veckors eller en månads perioder. Du kan ansöka för en kortare period om ansökningsperioden avbryts på grund av t.ex. över två veckors heltidsarbete eller föräldraledighet. Ifall du fyller i ansökan för en kortare period än 4 veckor eller en månad frågas det i ansökan orsaken till den avvikande ansökningsperioden.

Inkomstrelaterad dagpenning ska alltid ansökas retroaktivt. Du kan fylla i ansökan tidigast på den sista dagen av ansökningsperioden.

Till exempel: Ifall du vill ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för perioden 1.-31.12.2020 kan du fylla i och skicka ansökan tidigast 31.12.2020. Systemet godkänner inte ett slutdatum som är efter den pågående dagen.
Punkten ’Information om ansökningsperioden’ delas i två skeden.

Punkten ’Information om ansökningsperioden’ delas i två skeden.

 1. Först måste du välja vad du huvudsakligen har gjort under ansökningsperioden. Förutom detta kan du välja flera andra altenativ för ansökningsperioden. Ifall du arbetat, ifall du har haft flera olika arbetsgivare måste du fylla i dessa. Ifall det är fråga om en fortsatt ansökan anger ansökan uppgifterna från den tidigare ansökan som standard. Du kan redigera alternativen med att trycka på ’Redigera´ knappen. Sedan kommer du till nästa skede med att trycka på Fortsätt-knappen, här kan du anmäla daglig information.

  Ifall du varit helt arbetslös och din situation är oförändrad sedan ansökningsperioden innan kan du skicka ansökan som den är utan att fylla i den dagliga informationen i kalenderdelen.
   

 2. Ansökningsblankettens kalenderdel öppnas för att fyllas i och du kan ange daglig information avseende ansökningsperioden. Ifall du t.ex. har valt att du arbetat, varit på utbildning och varit arbetslös under ansökningsperioden ska du välja rätt alternativ per dag. Varje dag ska ha någon markering. När du är klar och det finns en markering för varje dag kan du trycka på den blåa Fortsätt-knappen.

  I rutorna för arbetstimmar och minuter markeras endast arbetstimmar och minuter ifall du har arbetat vid behov eller deltid, haft betald semester eller haft betald sjukledighet. Ifall du valt alternativet ”arbetslös”, ”TE-tjänst” eller ”i utbildning” ska du inte fylla i arbetstimmar. Arbetstimmar från företagsverksamhet ska inte heller fyllas i.
   

Till exempel: Ifall du vill meddela att du huvudsakligen varit arbetslös och att du haft några arbetsdagar och ytterligare deltagit i en 5 dagars TE-tjänst fungerar det på följande sätt:


Del 1. Välj de nödvändiga alternativen. Tryck på ’Fortsätt’-knappen för att komma vidare till nästa skede. Observera att arbetsgivarens namn är en obligatorisk uppgift. Du kan inte fortsätta att fylla i ansökan innan du har fyllt i arbetsgivarens namn.


Del 2. Dagliga uppgifter. När du för varje dag har anmält någonting aktiveras ’Fortsätt’-knappen och blir blå så att du kan gå vidare i ansökan.

 

I det första skedet kan du välja alternativen:

 • Arbetslös: Välj ”arbetslös” även för dagarna på veckoslutet om du varit helt arbetslös.
 • Permitterad: Då du är permitterad markerar du de dagarna som du varit helt permitterad utan att fylla i arbetstimmar. Ifall du är permitterad med förkortad arbetstid markerar du arbetstimmarna för de dagar du arbetat och markerar permitterad endast för de dagar du varit helt permitterad. Då man är pemitterad med förkortad arbetstid ska man fylla i ansökan för hela kalenderveckan, även om ansökningsrytmen skulle vara en kalendermånad och månadens sista dag är t.ex. en torsdag. Fyll därmed i ansökan fram till söndagen. T.ex. om du ansöker dagpenning för perioden 1.-31.12.2020 och 31.12.2020 är en torsdag, ska du fylla i ansökan fram till söndagen 3.1.2021.
 • I utbildning: Markera att du varit i utbildning om du utför TE-byråns godkända frivilliga studier eller om du är i arbetskraftsutbildning.
  • OBS: Ifall du studerar som bisyssla och TE-byrån har gett ett utlåtande utan hinder för utbetalning ska du inte markera utbildningsdagarna i ansökan.
 • TE-tjänst: Välj ”TE-tjänst” om du är i jobbsökarträning, karriärträning, arbets- eller utbildningsprövning eller i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
 • Borta från TE-tjänst: Ifall du varit sjuk eller av andra orsaker varit borta från TE-tjänsten ska du välja ’Borta från TE-tjänst’
  • OBS: Du behöver inte anmäla frånvarodagarna om du utför frivilliga studier eller om du är i arbetskraftsutbildning.
 • Semester (TE-tjänst): Välj ’semester (TE-tjänst)’ för semesterperioden av TE-tjänsten som t.ex. under julen eller på sommaren när det inte arrangeras någon utbildning. ’loma (te-palvelut)’ TE-palvelujen loma-ajoilta eli esimerkiksi joulun aikaan tai kesällä, kun opetusta ei järjestetä. 
 • Sjuk: Markera ”sjuk” om du varit sjuk länge eller om du varit i sjukhusvård och fått eller ansökt om sjukdagpenning från FPA eller om du ansökt annan förmån på grund av invaliditet.
 • På arbete: Välj ”på arbete” om du arbetat vid behov eller deltid. Arbetstimmar och -minuter ska alltid markeras för arbetsdagarna.
  • OBS: Arbetstimmar från företagsverksamhet ska inte fyllas i.
 • Avlönad semester: Ifall du har ett heltidsarbete markerar du arbetstimmar som motsvarar en full arbetsdag för varje semesterdag. Ifall du har ett deltidsarbete kan du kontrollera t.ex. från din lönespecifikation semesterlönen. Ifall du vill kan du räkna ut det dagliga antalet arbetstimmar på följande sätt: semesterlön/semesterdagar/timlön=semestertimmar per dag. Ofta syns även semesterlön per dag i lönespecifikationen, då kan du dela semesterlönen per dag med din timlön för att få semestertimmar per dag. Vi kontrollerar att timmarna har räknats rätt när vi handlägger ansökan.
 • Avlönad sjukledighet: Ifall du har fått full lön under din sjukledighet väljer du ’avlönad sjukledighet’ och markerar arbetstimmar för sjukledigheten som du fått lön för. Om du t.ex. arbetar deltid betalar arbetsgivaren endast hälften av sjukperiodens lön och då väljer du ’sjuk’.
 • Avlönad frånvaro: Välj ’avlönad frånvaro’ om du har betald frånvaro från jobbet på grund av någon annan orsak än sjukdom eller semester.
 • Oavlönad frånvaro: Ifall du haft obetald frånvaro väljer du ’oavlönad frånvaro’.

Datum för löneutbetalning

Gör i delen för ’Datum för löneutbetalning’ på följande sätt:

 • Välj ’Ja’, om du får löneutbetalning under ansökningsperioden.
 • Välj ’Ja’ om du meddelar arbetstimmar i ansökan och löneutbetalningen för dessa timmar sker t.ex. i nästa månad.
 • Sedan frågas det efter datum för löneutbetalningen. Om löneutbetalningen inte sker under ansökningsperioden väljer du ’Nej’.

Om det förekommer flera betalningsdatum trycker du på lägg till dag för att meddela ett till betalningsdatum.

Företagsverksamhet

I första ansökan ska du meddela om du har företagsverksamhet som bisyssla. Mera ingående frågor som gäller företagsverksamhet frågas endast då man i början valt att man har företagsverksamhet som bisyssla.

Ifall du till exempel har börjat företagsverksamheten som lättföretagare genom en faktureringstjänst eller om du gör arbetsturer via matleverantörer (Wolt, Foodora) ska du meddela om dessa vid punkten för företagsverksamhet. Företagsverksamhetens arbetstimmar ska inte markeras i ansökans kalenderdel.

Den fortsatta ansökan har färdigt som standardsvar det som du angett i din tidigare ansökan. Om du inte har företagsverksamhet som bisyssla ser det ut på följande sätt:

Kom ihåg att klicka ’Signera och acceptera’ för att skicka ansökan. Ifall du inte ännu vill skicka ansökan hittar du det automatiskt sparade utkastet med att välja ’Sök inkomstrelaterad dagpenning’. Utkastet sparas i 30 dagar.

Skicka bilagor

Förutom dagpenningsansökan behövs oftast även bilagor som stöd för att utreda rätten till dagpenning. Bilagorna kan skickas i samband med ansökan med att vid punkten ’Bilagor’ välja ’Redigera’ och sedan ’Jag levererar de nödvändiga bilagorna med denna ansökan’. Välj bilagans typ i rutan som öppnas och sök bilagan från dina filer. Bilagor kan även skickas separat med att välja på webbtjänstens första sida ’Skicka bilagor’.

I programmet kan du skicka filer i följande format: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff. Programmet låter dig inte skicka flera filer med samma namn så namnge filerna t.ex. ’lönespecifikation1’, ’lönespecifikation2’ etc. Ansökans bilagor har en max storlek(10Mt) som inte kan överskridas. Du kan använda skanner eller ta bild av bilagorna. Bilagorna måste vara tillräckligt tydliga så att man kan läsa vad där står. Det måste dock inte vara perfekta bilder. Svartvita bilder räcker. I samband med varje ansökan kan man skicka max 10 bilagor.

 1. Klicka ’Lägg till en ny bilaga’.
 2. Välj typ av bilaga.
 3. Klicka på ’Välj fil’. Sök bilagan från dina filer.
 4. Nästa bilaga kan du lägga till med att igen välja ’Lägg till en ny bilaga’.


OBS. Flera bilagor kan endast skickas om bilagorna har olika namn. Försök altså inte att skicka flera bilagor samtidigt som har samma namn utan namnge alla filer olika (t.ex. ’lönespecifikation1’, ’lönespecifikation2’ etc.)

Ifall du behöver skicka flera än 10 bilagor  kan du skicka de resterande nödvändiga bilagorna via punkten ’Skicka bilagor’. Varje gång man gör detta kan man igen skicka 10 bilagor.