Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Arbetarskyddssamarbetets parter på arbetsplatsen är chefen och arbetstagaren samt arbetarskyddschefen och de arbetarskyddsfullmäktiga. 

Ansvaret för arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen innehas av en arbetarskyddschef som utses av arbetsgivaren om inte arbetsgivaren själv har hand om uppgiften. Arbetstagarna väljer arbetarskyddsfullmäktige bland sig samt en första och andra ersättare i arbetarskyddsvalet.

Arbetarskyddsärenden som rör enskilda arbetstagare hanteras mellan den berörda arbetstagaren och dennes chef. Arbetarskyddsfullmäktige kan på begäran delta i handläggningen av ärendet.

Vad gör arbetarskyddsfullmäktige?


På arbetsplatsen ska arbetarskyddsfullmäktige delta bland annat i att

 • utvärdera och minska faror och risker,
 • introducera anställda i tryggt arbete,
 • introducera anställda i trygga arbetssätt,
 • följa upp att säkerhetsföreskrifter följs,
 • lösa och analysera störningar som förekommer i företags-/serviceverksamhet,
 • ta fram och följa upp förhållningsregler på arbetsplatsen,
 • vidta åtgärder för att upprätthålla arbetsförmågan och förlänga arbetskarriärer samt
 • iaktta skyldigheter som baserar sig på ny lagstiftning (förutse) och tillämpa dem i samarbete med arbetsgivaren.

Arbetarskyddsfullmäktige har rätt och skyldighet att avbryta farligt arbete.

Arbetarskyddsfullmäktig och ersättare

Enligt lag måste en arbetarskyddsfullmäktig väljas om arbetsplatsenhar minst 10 arbetstagare. Även mindre arbetsplatser kan välja arbetarskyddsfullmäktiga. Arbetarskyddsfullmäktiga representerar alla arbetstagare på arbetsplatsen i frågor som gäller säkerhet och hälsa, även de som är oorganiserade. Arbetarskyddsfullmäktiga har en mandatperiod på två eller genom överenskommelse lokalt fyra år.

Beroende på företagets storlek och organisationsstrukturen samt det branschspecifika samarbetsavtalet för arbetarskydd kan även regionala arbetarskyddsfullmäktiga, huvudarbetarskyddsfullmäktiga eller arbetarskyddsombud väljas. Samma arbetarskyddsfullmäktige kan emellertid inte representera flera branscher, exempelvis både handeln och hotell- och restaurangbranschen. 

Arbetarskyddsombud kan väljas för att representera ett verksamhetsställe på företaget, en del av det eller en yrkesgrupp. Valet av arbetarskyddsombud och deras antal avtalas lokalt. Inom de flesta av PAMs branscher har arbetarskyddsombuden sämre anställningstrygghet än de arbetarskyddsfullmäktiga.

Vad beträffar verksamhetsmöjligheterna för arbetarskyddsfullmäktiga och arbetarskyddsombud är det viktigt att den som blir vald blir medlem i PAM.  PAM erbjuder utbildning till alla PAMsarbetarskyddsfullmäktiga och de har möjlighet att aktivt delta i det arbetarskyddsarbete som bedrivs mellan PAMs olika branscher.

Arbetarskyddskommission

På arbetsplatser med minst 20 arbetstagare ska man välja en arbetarskyddskommission. I kommissionen ingår fyra, åtta eller tolv medlemmar beroende på typ av arbetsplats, dess storlek och övriga förhållanden. Av kommissionens medlemmar representerar en fjärdedel arbetsgivaren och hälften en större och en fjärdedel en mindre grupp av arbetstagare och tjänstemän. Arbetarskyddsfullmäktige och arbetarskyddschefen ingår automatiskt i kommissionen, övriga medlemmar kan väljas via val. Arbetarskyddskommissionens sammansättning fastställs i samband med att man kommer överens om arbetarskyddsorganisationen. På företag som är verksamma i ett stort geografiskt område och/eller består av flera branscher eller arbetstagargrupper är det viktigt att varje grupp upplever sig representerade i arbetarskyddsfrågor.

Vad är en förtroendeman?

Förtroendeman är en allmän beteckning på en anställd som personalen väljer för att företräda sig i arbetsplatsfrågor. De vanligaste förtroendeuppdragen är förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig.

Vad gör förtroendemän?
Förtroendemän företräder anställda på arbetsplatsen och är viktigaste förmånen för PAM-medlemmar. På arbetsplatsen är de experter på anställningsfrågor, ger råd och hjälper anställda samt förhandlar med arbetsgivaren. Förtroendemän arbetar inte ensamma utan stöds såväl av dem de företräder som av PAM-sakkunniga.

 • Utvecklar välbefinnandet bland personalen och ser till att ingen blir utan stöd då det behövs.
 • Känner till vardagen på arbetsplatsen och är kontaktperson mellan anställda, PAM och arbetsgivaren.
 • Förhandlar med arbetsgivaren om frågor som rör personalen.
 • Övervakar att kollektivavtal och arbetslagstiftning iakttas på arbetsplatsen.
 • Samarbetar med andra personalföreträdare.
 • Rekryterar aktivt nya medlemmar.
 • Upprätthåller arbetsfreden.