Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Förberedelser inför val

Arbetsgivaren och arbetstagarna ska förhandla om strukturen på arbetarskyddsorganisationen redan innan det första valet och alltid vid planering av ändringar. Samtidigt kommer man överens om hur valet ska genomföras och eventuella kostnader. Arbetsgivaren anordnar inga arbetarskyddsval, utan gör det möjligt att genomföra dem genom nödvändiga åtgärder (namnlistor, lokaler, tid, material). På arbetsplatserna inom servicebranscherna organiserar arbetstagarna arbetarskyddsval i november-december udda år. Om den valda arbetarskyddsfullmäktige avgår mitt under en mandatperiod eller hens anställningsförhållande upphör blir den ersättare som fick flest röster i valet den nya arbetarskyddsfullmäktige för den återstående mandatperioden. Om man inte lyckas fylla fullmäktigeuppdragen ska ett fyllnadsval hållas.

Valkommitté
Nominering av kandidater
Hur valet går till
Röstlängd
Sämjoval
Röstning på arbetsplatsen
Poströstning
Elektronisk röstning
Valresultat

Valkommitté

Valkommittén kan bestå av arbetstagarnas representanter i arbetarskyddskommissionen eller på annat sätt genom lokala avtal. Arbetarskyddsfullmäktige som har hand om uppgiften passar med tanke på sin ställning bra som sammankallande för valkommittén. De personer som tänker ställa upp som kandidater i valet kan delta i förberedelserna inför valet, men får inte vara valfunktionärer eller delta i rösträkningen.

 • Valkommittén har hand om de praktiska arrangemangen vid valet:
 • informerar om uppställningen av kandidater och tidpunkten för valmötet
 • anordnar en omröstning om det finns flera kandidater till samma uppdrag
 • har hand om rösträkningen
 • informerar arbetstagare, arbetsgivare och PAM om valet.

Nominering av kandidater

Valet inleds med nominering av kandidater minst 14 dygn före valdatumet.

Kandidaterna anmäls till valkommittén inom den fastställda tidsfristen, senast sju dagar före valdatumet. En arbetstagare eller tjänsteman som har ett anställningsförhållande kan anmäla sig som kandidat. Beroende på branschspecifikt samarbetsavtal kan även tjänstemän välja en egen fullmäktige. Personer i chefsposition (AAL 9 § ställföreträdare för arbetsgivaren) kan inte väljas som arbetarskyddsfullmäktig för arbetstagare eller tjänstemän, men chefer kan välja en egen arbetarskyddsfullmäktig om det avtalas lokalt. Om cheferna inte väljer en egen fullmäktige kan de rösta på arbetstagarnas eller tjänstemännens fullmäktige i valet.

Vid anmälan som kandidat ska man ange om man ställer upp som arbetarskyddsfullmäktig, ersättare, arbetarskyddsombud eller medlem i arbetarskyddskommissionen. När nomineringen av kandidater är avslutad ska valkommittén försäkra sig om att alla kandidater skriftligen har gett sitt samtycke till uppdraget.

De röstberättigade ska informeras om kandidatuppställningen i god tid före valdagen. Beroende på företagets struktur kan kandidatuppställningen sättas upp på anslagstavlor på arbetsplatsen, skickas ut till arbetstagarna via e-post eller publiceras på företagets intranät.

Hur valet går till

Röstlängd
Röstlängden är en lista från arbetsgivaren över alla som har ett anställningsförhållande på företaget, tjänstemän och chefer som är ställföreträdare för arbetsgivaren.

Sämjoval
Om endast en kandidat per uppdrag har gett sig godkännande till att kandidera till uppdraget inom den angivna tidsfristen behöver man inte anordna något val. Valkommittén bekräftar valen.

Röstning/val 

 • röstning på arbetsplatsen 
 • poströstning
 • elektronisk röstning

Röstning på arbetsplatsen
Röstningen ska genomföras på ett sätt som säkerställer att valhemligheten bevaras. En markering av dem som utnyttjat sin rösträtt ska göras i röstlängden. Man ska ge de röstberättigade möjlighet att rösta så många dagar att de som exempelvis arbetar skift hinner rösta.

Vid röstningen ska man antingen ha en röstsedel som man kan använda i val till flera förtroendeuppdrag eller separata röstsedlar för varje förtroendeuppdrag.  De röstsedlar som används ska vara tydliga för att undvika missförstånd.

På platsen där valet hålls ska det finnas en valurna till röstsedlarna som är förseglad, låst eller säkrad på annat sätt. Den första som röstar kontrollerar att urnan är tom när röstningen börjar. Röstsedlarna ska märkas innan de stoppas ner i urnan.

På platsen för valet ska den kandidatuppställning som valkommittén bekräftat finnas tillgänglig. Man får inte göra reklam för kandidater på platsen för valet. 

Poströstning
Om det är svårt att hitta en gemensam tidpunkt och plats för att hålla valet kan man komma överens om poströstning. 

Vid poströstning ska man säkerställa att alla röstberättigade kan utnyttja sin rösträtt och att valhemligheten bevaras.

Följande skickas med tillsammans med valbrevet: 

 • kandidatförteckningen
 • röstsedel eller röstsedlar
 • anmälningsblankett för identifiering av den röstande
 • ett större och ett mindre kuvert

Den ifyllda röstsedeln läggs i det mindre kuvertet som försluts och den läggs tillsammans med anmälningsblanketten med den röstandes namn i ett större kuvert som försluts. Kuvertet skickas till valkommittén med post eller på annat tillförlitligt sätt.

Om man utöver poströstningen även håller val på en ordinarie röstningsplats ska poströstningen avslutas i tillräckligt god tid för att de som redan utnyttjat sin rösträtt kan markeras i röstlängden innan valet på den ordinarie platsen inleds. 

Elektronisk röstning
Röstningen kan även ske via ett elektroniskt system. Elektroniskt val förutsätter att valkommittén får tillgång till e-postadresserna till alla röstberättigade arbetstagare från arbetsgivaren eller att man använder en gemensam e-postlista som når alla röstberättigade arbetstagare. 

Den elektroniska röstningen ska genomföras på ett sätt som gör att valhemligheten bevaras och kravet på att pricka av dem som utnyttjat sin rösträtt uppfylls.

Valresultat

Valkommittén meddelar valresultatet till arbetsgivaren och PAM. Arbetsgivaren skickar in namnen på dem som valts till arbetarskyddsfullmäktiga och deras verksamhetsställe till Arbetarskyddscentralen.