Arbetarskydd

Arbetsgivaren har skyldighet att sörja för att arbetet inte förorsakar fara för arbetstagarens hälsa och säkerhet. Arbetsgivaren måste ta hand om arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö, såsom temperaturer och ergonomi samt ett gott arbetsklimat mellan de anställda och deras chefer.

De riskfaktorer som finns i anslutning till arbetet, arbetsmiljön och arbetsförhållandena bör systematiskt och regelbundet identifieras och bedömas. Också de anställda ska vara på sin vakt och meddela sin chef alltid om de upptäcker brister i arbetsförhållandena. Det finns bestämmelser om arbetarskydd bl.a. i arbetarskyddslagen, arbetstidslagen, lagen om tillsynen över arbetarskyddet, lagen om företagshälsovård osv.

Dessutom innehåller olika kollektivavtal eller separata avtal mellan förbund bestämmelser om arbetarskydd och arbetshälsa.

Säkerheten och hälsan på arbetsplatsen övervakas av arbetarskyddschefer och arbetarskyddsfullmäktige. Det att arbetslagstiftningen följs övervakas av arbetarskyddsmyndigheter.

Wiki

+