Arbetet med målprogrammet


Målprogrammet är ett instrument med vars hjälp förbundskongressen beslutar om förbundets riktning för de följande fyra åren. Programmet definierar målsättningar och syften som fungerar som grund för strategin och därmed fullmäktiges och styrelsens arbete. Kongressdelegaterna behandlar och diskuterar diskussionsunderlaget till målprogrammet under förbundskongresen och beslutar utformningen av det slutliga målprogrammet.

En strategi görs på basis av målprogrammet, vilket är en nogrannare vägvisare för hur de i måprogrammet definierade huvudmålen kan uppnås. Det är ett instrument som hjälper att definiera vad som bör göras och när.

Som grund fölr måprogrammet föreslås följande frågor som påverkar servicebranscherna och PAMs framtid:

Hur skapas bästa servicen?

Hur ska avtalssystemet förnyas?

Hur ser ett humant samhälle ut?

Om dessa och flera andra teman diskuterar man vid fackavdelningarnas egna kandidatnomieringsmöten under tiden 17.1-19.2, där varje PAM-medlem har möjlighet att påverka förbundets framtid. Diskussionunderlaget grundar sig på en omgivningsanalys som har gjorts tillsammans med Demos Helsinki. I kartläggningen har man listat förändringsfaktorer som inverkar på PAMs verksamhet och servicebranschernas framtid.