Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Val av förtroendeman

Inom handeln
Inom fastighetstjänster
Inom turism-, restaurang- och fritidstjänster
Inom bevakning

Bestämmelserna om förtroendemän nedan är från de kollektivavtal som gäller år 2019. Observera att eventuella förhandlingar kan ändra på dem.

Handelns kollektivavtal

Förtroendemän väljs som följer:
På företag med minst 30 anställda väljs en huvudförtroendeman. På företag med färre anställda väljs en förtroendeman.

Har företaget flera driftsställen eller verkar det inom ett geografiskt stort område kan det lokalt avtalas att i tillägg till huvudförtroendemannen väljs arbetsplats- eller regionala förtroendemän.

Arbetsgivaren och huvudförtroendemannen avtalar om detta skriftligen.

Arbetsgivaren ska meddelas minst 7 dagar i förväg om valet av förtroendeman förrättas på arbetsplatsen.

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Förmän inom detaljhandeln kan sinsemellan utse en förtroendeman som företräder förmännen på företaget. Till förtroendeman kan väljas en medlem av antingen PAM eller KEY. Valda förtroendemannen företräder medlemmar i både PAM och KEY.

Utser förmännen inte sinsemellan en egen representant företräds de av den förtroendeman som arbetstagarna valt bland sig och i vars val förmännen kan delta.

OBS! En förman kan inte vara förtroendeman för arbetstagare.

Kollektivavtal för arbetstagare i fastighetsservicebranschen

Förtroendemän väljs som följer:

En huvudförtroendeman kan väljas i ett företag med minst tre anställda.

På företag med riksomfattande eller geografiskt sett utspridd verksamhet kan det också väljas regionala huvudförtroendemän.

Föreslås det att fler än en förtroendeman ska väljas för något kollektivavtalsområde på företaget ska man komma överens om detta med arbetsgivaren.

Har det valts flera regionala huvudförtroendemän på företaget kan de bland sig välja en huvudförtroendeman för hela företaget.

En lokal förtroendeman kan väljas på ett företag bara arbetsgivaren och huvudförtroendemannen avtalar om detta skriftligen.

Arbetsgivaren ska meddelas minst 7 dagar i förväg om valet av förtroendeman förrättas på arbetsplatsen.

Kollektivavtal för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Förtroendemän kan väljas som följer:

På företag med ett eller flera driftsställen väljs en huvudförtroendeman.

Har företaget flera driftsställen kan det lokalt också avtalas att företaget indelas i ändamålsenliga regioner för vilka det väljs regionala huvudförtroendemän.
För driftsställen med minst 20 anställda kan det dessutom väljas arbetsplatsförtroendemän.

Arbetsgivaren och huvudförtroendemannen (eller regionala huvudförtroendemannen) kan ändå skriftligen avtala att det antal anställda som förutsätts för val av en arbetsplatsförtroendeman ska vara högre eller lägre än detta.

Förmän kan sinsemellan utse en förtroendeman som företräder förmännen på företaget. Denna förtroendeman har samma rättigheter och skyldigheter som arbetsplatsförtroendemän samt rätt till befrielse från arbetet och ersättning. Utser förmännen inte en egen förtroendeman företräds de av förtroendemännen för arbetstagarna.

OBS! En förman kan inte vara förtroendeman för arbetstagare.

Arbetsgivaren ska meddelas minst 14 dagar i förväg om valet av förtroendeman förrättas på arbetsplatsen.

Kollektivavtal för bevakningsbranschen

Förtroendemän kan väljas som följer:

På företaget väljs en huvudförtroendeman. På företag med riksomfattande eller geografiskt sett utspridd verksamhet kan det också väljas regionala eller arbetsplatsförtroendemän.

Det avtalas om verksamhetsområdena för förtroendemännen på företaget.

Arbetsgivaren ska meddelas minst 14 dagar i förväg om valet av förtroendeman förrättas på arbetsplatsen.