Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Val av förtroendemän

PAM-medlemmar har rätt att bland sig välja en förtroendeman. Förtroendemannen företräder PAM-medlemmarna på arbetsplatsen. Förtroendemannen ska vara anställd och känna till förhållandena på arbetsplatsen.

Valet av förtroendemän och vice förtroendemän ska förrättas så att alla PAM-medlemmar som förtroendemannen företräder kan delta i valet. Arbetsgivar- och arbetstagarförbunden har ingått branschvisa förtroendemannaavtal.

Efter valet ska det alltid fyllas i en blankett om valda förtroendemannen. Elektroniska blanketter och annat material för valet av förtroendemän hittar du under sidomenyn till höger.

I anvisningarna för val av förtroendeman avses med ’förtroendeman’ allmänt alla förtroendemän.


ALLMÄNT

Tidpunkt

I regel förrättas val av förtroendemän på PAM-arbetsplatser varje udda år i oktober–december. Då arbetsplatsen för första gången väljer en förtroendeman eller en vald förtroendeman avsäger sig sitt uppdrag kan val förrättas när som helst.

Period

Perioden på två år startar i början av ett jämnt år. Perioderna är därmed 1.1.2020–31.12.2021, 1.1.2022–31.12.2023 och så vidare.

Val av förtroendeman under perioden

Har arbetsplatsen inte tidigare haft en förtroendeman eller förtroendemannen avgår från sitt uppdrag på grund av byte av jobb eller någon annan orsak väljs en ny förtroendeman. Vice förtroendemannen hoppar in för förtroendemannen tills en ny ordinarie förtroendeman valts. Nya förtroendemannen börjar arbeta omedelbart efter valet. Valda förtroendemannen tar hand om uppdraget under resten av perioden.

Ett undantag är förtroendemän som väljs under ett valår (t.ex. 2021 eller 2023) – de fortsätter automatiskt under nästa period på två år.

Exempel 1 
Förtroendemannen byter jobb mitt under perioden våren 2020. Då ska nytt val förrättas på arbetsplatsen. Nya förtroendemannens period fortsätter till 31.12.2021.

Exempel 2.
Förtroendemannen byter jobb mitt under perioden våren 2021 (valår). Då ska nytt val förrättas på arbetsplatsen. Nya förtroendemannens period fortsätter till slutet av nästa period på två år, det vill säga till 31.12.2023.

Valbarhet

Alla PAM-medlemmar har rätt att föreslå kandidater, ställa upp, rösta och bli valda till förtroendemän eller vice förtroendemän. Ditt medlemskap i PAM ska vara i kraft då du själv ställer upp eller föreslår någon annan till förtroendeman.*
*Ett undantag är val av förtroendemän bland arbetsledare inom detaljhandel då kandidaten och förslagsställaren ska vara medlemmar i antingen PAM eller KEY.

Tillbaka upp
 

VALKOMMITTÉ

 

Val av valkommitté


Företagsanställda som tillhör PAM väljer bland sig en valkommitté. Det rekommenderas att valkommittén ska bestå av minst tre PAM-medlemmar.
Valkommittén kan också sammankallas eller bestå av förbundsanställda. De som kandiderar till förtroendeman är jäviga att vara med i valkommittén.


Valkommitténs uppgifter

Valkommittén svarar för tidsschemat och praktiska arrangemangen för valet av förtroendeman.


Valkommittén

 • svarar för att valet förrättas rättvist,
 • handhar valinformationen,
 • svarar för tidsschemat och praktiska arrangemangen för kandidatnomineringen,
 • arrangerar eventuella förtroendemannavalet och ser till att röstningen är rättvis,
 • ser till att det finns valarbetare i vallokalen (val med valsedlar),
 • för valprotokoll,
 • ser till att valhemligheten bevaras,
 • ser till att valmaterialet förvaras under valet och
 • arkiverar valmaterialet (se Förvaring av valhandlingar).


tillbaka till början

NOMINERING AV KANDIDATER


Till kandidater kan nomineras de PAM-medlemmar anställda på företaget som omfattas av samma kollektivavtal som och arbetar inom verksamhetsområdet för den förtroendeman som ska väljas. Förslagsställare ska vara PAM-medlemmar och kandidater ska ge sitt samtycke till kandidaturen. Du kan inte föreslå dig själv.

I kandidatnomineringen nomineras kandidater både till förtroendeman och till vice förtroendeman.

Alla PAM-medlemmar på arbetsplatsen ska informeras om att en förtroendeman kommer att väljas. PAM-medlemmar kan kandidera, rösta och delta i valet.

Kandidater nomineras antingen
a. på ett kandidatnomineringsmöte eller
b. skriftligen


Kandidatnomineringsmöte

Anställda ska informeras om kandidatnomineringsmötet i god tid, dock senast sju (7) dagar före mötet.

Av informationen ska framgå

 • tiden och platsen för mötet,
 • för vilket kollektivavtal förtroendemannen väljs och
 • för vilket verksamhetsområde förtroendemannen väljs.

Hålls kandidatnomineringsmötet på arbetsplatsen ska arbetsgivaren informeras senast sju (7) dagar före mötet om det inte bestäms annat i förtroendemannaavtalet.

Skriftlig kandidatnominering

Av kandidatnomineringsmeddelandet ska framgå

 • tiden för kandidatnomineringen,
 • för vilket kollektivavtal förtroendemannen väljs,
 • för vilket verksamhetsområde förtroendemannen väljs och
 • hur kandidater nomineras.

Skriftliga kandidatnomineringen ska pågå i minst 14 dagar.
Har endast en person nominerats till uppdraget behöver val inte förrättas. Valkommittén bekräftar då att personen valts till förtroendeman.
Finns det två eller fler kandidater till något uppdrag förrättas val.
OBS! Ett undantag är val av förtroendemän bland arbetsledare inom detaljhandeln då kandidaten och förslagsställaren ska vara medlemmar i antingen PAM eller KEY.

tillbaka till början

VAL


Finns det två eller fler kandidater till något uppdrag förrättas val.

Valförrättning

Valkommittén ser till att valet förrättas, rösterna räknas och valhemligheten bevaras.
Valkommittén ser till att det röstas på ett sådant sätt, vid en sådan tidpunkt och då valurnor används på sådana ställen att röstberättigade medlemmar kan rösta.

Röstning

 • Rösträtt har alla vars medlemskap är i kraft innan valet påbörjas. Medlemmen själv svarar för att medlemsuppgifterna är korrekta.
 • I röstningen ska väljarna ha tillgång till en kandidatlista.
 • I kandidatlistan anges efternamnet, förnamnet, yrket eller förtroendeuppdraget, åldern och bostadsorten.
 • Kandidaterna anges alfabetiskt enligt efternamnet. Kandidaterna kan också numreras från och med 2.
 • Förrättas valet på arbetsplatsen ska arbetsgivaren underrättas med beaktande av bestämmelserna i kollektivavtalet.
 • Du kan inte rösta med fullmakt.

Val med valsedlar på valmöten eller valtillställningar

Valmöte
Anställda som tillhör PAM kan hålla ett valmöte för att ställa fast kandidaterna och vid behov förrätta val med valsedlar mellan kandidaterna.

Valtillställningar
Handlar det om ett företag med flera driftsställen kan det hållas en eller flera valtillställningar där det röstas med valsedlar.

Valurnor
För röstningen med valsedlar skaffar valkommittén en låsbar valurna och ser till att valsedlarna förvaras i låsta urnan under hela valet. Valurnan/-urnorna öppnas först efter att valet avslutats.

 • Före valförrättningen ställer valkommittén fast antalet tillgängliga valsedlar.
 • En medlems rösträtt kontrolleras i förteckningen över röstberättigade innan en valsedel ges och samtidigt antecknas att medlemmen röstat.
 • Den medlem som röstar först kontrollerar att valurnan är tom. Detta nedtecknas i protokollet över röstningen.
 • Enligt röstningsanvisningarna antecknar väljaren antingen namnet eller numret på kandidaten på valsedeln (på den får inte finnas andra anteckningar).
 • Väljaren viker ihop valsedeln och ger den till valkommittén som bekräftar rösten med en stämpel eller initialer.
 • Väljaren lägger valsedeln i valurnan.

Poströstning

Är det svårt att arrangera en gemensam tid och plats för röstningen kan det röstas per post. Vid poströstning ska det säkerställas att väljaren har rösträtt och valhemligheten bevaras. Ytterligare ska postgången beaktas.

Röstningsmaterialet omfattar

 • röstningsanvisningar,
 • en kandidatlista,
 • en valsedel,
 • ett röstningsintyg,
 • ett valkuvert i vilket valsedeln innesluts och
 • ett returkuvert i vilket valkuvertet och röstningsintyget innesluts.

I kandidatlistan anges kandidaternas

 • efternamn,
 • förnamn,
 • kandidatnummer om det behövs,
 • yrke eller förtroendeuppdrag,
 • driftsställe eller arbetsplats,
 • ålder och
 • bostadsort.

Poströstning förrättas med två kuvert: ett val- och ett returkuvert.

 1. Ifyllda valsedeln innesluts i valkuvertet.
 2. Valkuvertet och röstningsintyget innesluts i ytterkuvertet.
 3. Returkuvertet sänds till valkommittén per post eller på något annat tillförlitligt sätt under den tid som valkommittén ställt fast.


Elektronisk och poströstning

Förbundsanställda ansvariga för valet av förtroendemän på förbundskontoret beslutar om och samordnar elektroniska röstningen.
Det röstas elektroniskt i ett valsystem hos en extern valförrättare och enligt anvisningarna för systemet.

 • Väljare identifieras på ett av förbundet godkänt sätt.
 • Väljare kan rösta endast en gång.
 • Medlemskapet ska vara i kraft innan röstningstiden börjar. Medlemmen själv svarar för att medlemsuppgifterna i medlemsregistret på PAM är korrekta.


Elektronisk röstning är primära röstningssättet. Har röstberättigade inte elektroniska kontaktuppgifter i medlemsregistret på PAM sänds de material för poströstning. Medlemmen själv svarar för att medlemsuppgifterna i medlemsregistret på PAM är korrekta.

tillbaka till början

Rösträkning


Efter röstningstiden är det dags för slutliga rösträkningen vid den tidpunkt valkommittén ställt fast. Kandidater är jäviga att delta i rösträkningen.
Faller rösterna lika avgör lotten.

Förvaring av valhandlingar

Alla valhandlingar ska bevaras i minst två (2) år.

Följande handlingar ska bevaras:

 • kandidatnomineringsmeddelandet,
 • eventuella valsedlar,
 • förteckningen över röstberättigade och
 • protokoll.

Förbundet och/eller fackavdelningen har rätt att ta del av valhandlingarna.

Huvudförtroendemannens kandidatskydd

Kandidater till huvudförtroendeman har kandidatskydd. Detta förutsätter att de själva skriftligen delger arbetsgivaren sin kandidatur.

tillbaka till början

EFTER VALET

Anmälan om valet

Valet av en förtroendeman ska omedelbart anmälas till PAM med en elektronisk eller tryckt blankett. Valda förtroendemannen sänder anmälan. PAM informerar arbetsgivaren och fackavdelningen om valet. Förtroendemannen har en officiell ställning först när arbetsgivaren skriftligen informerats om valet.
Valkommittén eller valda förtroendemannen informerar anställda på företaget om resultatet av förtroendemannavalet snarast, dock senast en vecka efter valet. Valkommittén eller valda förtroendemannen informerar om valet på det sätt denne anser vara bäst.

Ett tips! Du kan informera om valet till exempel via intranätet eller på anslagstavlan på arbetsplatsen eller med ett e-postmeddelande till de anställda.

Tvister om valet av förtroendeman


Besvär över valet

Finns det något att anmärka på i valet kan PAM-medlemmar inom verksamhetsområdet för förtroendemannen besvära sig. Du ska besvära dig inom 30 dagar efter att tiden för anmälan om valet gått ut.

Besväret anförs hos styrelsen för den fackavdelning till vilken valda förtroendemannen hör.

Innan den fattar sitt beslut ska styrelsen för fackavdelningen höra valkommittén ansvarig för valet och gå igenom valmaterialet. En PAM-anställd ska delta i detta.

En medlem av valkommittén kan inte i efterhand besvära sig över ett val som valkommittén bekräftat.

Över fackavdelningsbeslutet kan varje medlem valbar i förtroendemannavalet besvära sig hos PAM-styrelsen inom 30 dagar.
PAM-styrelsen fattar slutgiltiga beslutet i frågan.

Byte av förtroendeman

Försummar en förtroendeman sitt uppdrag eller överskrider sin befogenhet kan de PAM-medlemmar som förtroendemannen företräder av grundad anledning kräva nytt val av förtroendeman.

Kräver minst hälften av de anställda som organiserat sig på PAM och arbetar inom verksamhetsområdet för förtroendemannen att denne ska bytas ut, kan de framföra ett krav på att en ny valprocess ska inledas till styrelsen för den fackavdelning till vilken förtroendemannen hör. Av kravet ska framgå dess grunder och vem som ställer det.

Styrelsen för fackavdelningen behandlar kravet och ger ett skriftligt svar efter att ha hört förtroendemannen och en PAM-anställd.

Styrelsen för den fackavdelning till vilken förtroendemannen hör fattar beslutet om att eventuellt upphäva förtroendeuppdraget, starta en ny valprocess och anmäla förbundet om att uppdragets upphävts. PAM informerar arbetsgivaren om beslutet. Tillhör den förtroendeman som ska bytas ut styrelsen för fackavdelningen är denne jävig då styrelsen fattar sitt beslut och eventuellt röstar.

Över fackavdelningsbeslutet kan varje medlem valbar i förtroendemannavalet besvära sig hos PAM-styrelsen inom 30 dagar.
PAM-styrelsen fattar slutgiltiga beslutet i frågan.

tillbaka till början