Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Kollektivavtalsförhandlingar - 31.03.2021 klo 17.20

1,2 procents löneförhöjning för Avecra Oy:s tågservicepersonal

Fotograf: Janne Mikkila

Båda förbundens förvaltningsorgan har godkänt löneuppgörelsen. Förhöjningarna träder i kraft 1.4.2021.

Tabellönerna och de personliga lönerna för Avecra Oy:s tågservicepersonal höjs med 1,2 procent. Tilläggen enligt kollektivavtalet höjs inte. Resepenningen höjs dock med 2,3 procent, vilket motsvarar höjningen av heldagstraktamente enligt skatteförvaltningens beslut.

Ersättningen som betalas till huvudförtroendemannen för uppgifter som utförs utanför arbetstiden höjs med 3 euro i månaden.

De nya lönerna hittar du här (på finska).

Nästa löneuppgörelse för avtalsperioden kommer att avtalas separat senast 30.9.2021. Om förhandlingsparterna inte uppnår en överenskommelse, upphör kollektivavtalet att gälla utan uppsägningstid 31.10.2021.


Temporär ändring i bestämmelserna gällande upprättandet och offentliggörandet av arbetsturlistan

Coronaviruspandemin och de myndighetsbestämmelser som den föranlett har inom tillämpningsområdet för det kollektivavtal som gäller Avecra Oy:s tågservicepersonal orsakat en snabb minskning av efterfrågan på service, omorganisering, eller till och med nedläggning av servicen. Även efter att restriktionerna lättar är det mycket osäkert i vilken utsträckning det kommer att finnas efterfrågan på service.

För att trygga förutsättningarna för företagets verksamhet och sysselsättningsmöjligheter har parterna avtalat om följande temporära ändring:

Om det är exceptionellt svårt att förutse efterfrågan på service och behovet av arbetskraft, kan man avvika från bestämmelserna om upprättande och offentliggörande av arbetsturlistan genom att offentliggöra arbetsturlistan med fem (5) dagars varsel för en vecka i taget.  I fråga om det maximala antalet timmar under arbetstidsperioden, placering av lediga dagar o.dyl. följs dock bestämmelserna i kollektivavtalet.

Undantagsarrangemangen är i kraft till 31.8.2021, om inte arbetsgivaren och huvudförtroendemannen innan dess kommer överens om att återgå till att följa bestämmelserna i kollektivavtalet.

 

Nyheter