Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag, onsdag, fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Socialpolitik - 21.08.2019 klo 12.00

Allt fler arbetstagare inom servicebranschen är tvungen att ty sig till bostadsbidrag och arbetslöshetsförmåner

Fler än var tionde av dem som besvarade Servicefacket PAM:s färska konjunkturbarometer tog emot bostadsbidrag och närapå var tionde arbetslöshetsförmåner under perioden april-juni. Det rekordstora antalet svar gjorde det möjligt att granska regionala skillnader och göra en åtskillnad angående förmännens svar inom turism- och restaurangbranschen samt inom handeln.

I konjunkturbarometern tillfrågades medlemmarna nu för tredje gången om andrahandsinkomstkällor. Enligt resultat av den färska barometern tog 9,6 procent av servicebranschernas arbetstagare emot ar-betslöshetsförmåner under perioden april-juni, medan andelen mottagare i början av året låg fortfarande vid 3,4 procent. Andelen har ökat framförallt inom turism- och restaurangbranschen samt inom fastig-hetsservice, varav över 10 procent av branschens respondenter har emottagit arbetslöshetsförmåner under de tre senaste månaderna.

En överraskande observation var att andelen mottagare av bostadsstöd i Nyland (8,3 procent) var klart lägre än landets hela medeltal (10,9 procent) bland dem som svarat. Anställda inom servicebranschen är dock tvungna att ty sig till bostadsstöd oftare i Egentliga-Tavastland (20,5 procent) och i Päijänne-Tavastland (19,2 procent).

”Det är bra att komma ihåg att det inte enbart är dem som är bosatta i huvudstadsregionen som lider av höga boendekostnader. Avsaknaden på hyresbostäder till rimligt pris har blivit ett problem även i små centren runtomkring i Finland”, påpekar PAM:s ekonomist Olli Toivanen.

Sysselsättningsläget inom servicebranscherna upplevs som stadigt

Rentav 53,1 procent av dem som gett sitt svar ser inte alls arbetslösheten som ett hot, och endast 11,7 procent uppger att arbetslösheten ökat under de tre senaste månaderna. Bland anställda inom handeln uppger 57,1 procent av respondenterna att de inte vidkänner risker som hänför sig till arbetslöshet. Det här är en den största andelen någonsin tidigare i en konjunkturbarometer.

Bedömningar om hur den egna ekonomiska situationen utvecklas är lika svagt optimistisk som i tidigare undersökningar. Utvecklingen är positiv framförallt inom turism- och restaurangbranschen, inom vilka 20,1 procent av respondenterna uppgav att de upplever sin ekonomiska situation förbättras under det kommande året, då andelen i de fem senaste undersökningarna legat under 15 procent.

Inom fastighetsservicesektorn och bevakningsbranschen är en svängning av konjunkturcykeln synlig

Inom fastighetsservicesektorn sjönk andelen respondenter som uppger att deras arbetsgivares ekono-miska situation är bättre än för tre månader sedan från 22,2 procent till 11,6 procent i jämförelse med före-gående undersökning. Till och med åtta av tio respondenter (79,5 procent) berättade att deras arbetsgi-vares ekonomiska läge har hållits oförändrad.

Samma utveckling syns även inom bevakningsbranschen, men det är svårt att göra en jämförelse av upp-gifterna på grund av små sampel i samband med tidigare undersökningar. Endast 20,6 procent av bran-schens respondenter uppger att arbetsgivarnas ekonomiska läge har förbättrats, då samma andel i förra barometern var 41,7 procent. Däremot uppgav endast 3,2 procent att arbetsgivarens ekonomiska läge försämrats.

”Konjunkturtoppens svängning syns tydligt nu i dessa branschanställdas bedömning. Ökningen av admi-nistrativa och stödtjänster har varit kraftig, men ökningen förväntas inte längre fortsätta på liknande sätt”, berättar Toivanen.

Förmännens svar avviker från medeltalet

Förmän anställda inom turism- och restaurangbranschen var i medeltal klart mer optimistiska vad gäller arbetsgivarnas framtidsutsikter. Rentav 39,3 procent av branschens förmän uppskattade att arbetsgiva-rens ekonomiska situation förbättras under årets gång och endast 10,7 procent ansåg att den kommer att försämras.

”Det ypperliga läget inom turism- och restaurangbranschen syns även i servicebranschens omsättning. Den förverkligade tillväxten ökar även tron på kommande utveckling”, konstaterar Toivanen.

Förmännen inom handeln uppskattade för sin del att arbetsgivarnas ekonomiska läge med största sanno-likhet bevaras. Bland förmännen bedömde 60,6 procent att arbetsgivarens ekonomiska situation inte kommer att ändras under de 12 kommande månaderna, då medeltalet inom verksamhetsområdet låg på 51,5 procent.

Uppgifterna baserar sig på en enkät som PAM lät genomföra den 1.7–5.8.2019. Enkäten besvarades av 1150 PAM-medlemmar. PAM publicerar en konjunkturbarometer varje kvartal.


TLäs mer om tidigare barometrar här (på finska).

 

Nyheter