Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lagstiftning - 16.10.2020 klo 15.53

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar behandlas i riksdagen - öppethållningstider och restriktioner för restauranger måste omprövas

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen välkomnar att grundlagsutskotte tog begränsningarna inom restaurangbranschen för omprövning och återlämnade regeringens förslag om reserestriktioner för ny beredning.

PAM anser det viktigt att mångfalden inom restaurangbranschen och åtgärderna för att främja turismen beaktas i ändringarna av lagen om smittsamma sjukdomar.

Den tillfälliga ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar, som begränsar restaurangens öppettider, upphör i slutet av oktober om riksdagen inte föreskriver en förlängning. För närvarande har öppettiderna på alla restauranger förkortats och antalet kundplatser har också varit begränsat inom de områden där coronaviruset accelererat.

Riksdagen diskuterar för närvarande ändringar i lagen och om att förläng de begränsningar som den innehåller till slutet av juni. Förslaget till lagändringar har varit på remiss och därtill behandlats av utskotten. Avsikten med lagförslaget är att begränsa restaurangens öppettider även efter oktober och att reglera resebegränsningar mer exakt än tidigare.

Grundlagsutskottet som behandlat lagen om smittosamma sjukdomar uppmanade igår regeringen att omarbeta lagändringarna så att begränsande åtgärder för restauranger endast utvidgas till de områden där de är nödvändiga för att förhindra coronaepidemins spridning. Enligt utskottet var det största problemet med förslaget begränsningen av kommersiell frihet och dess effekter på branschen som helhet om restauranger stängdes samtidigt i olika delar av landet, utan att ange grunder för begränsningar per område eller typ av restaurang. Grundlagsutskottet ansåg att utkastet till förslaget om reserestriktioner var för ofullständig.

”PAM välkomnar det faktum att grundlagsutskottet låter öppettiderna för restaurangbranschen omprövas och att regeringens förslag om resebegränsningar bereds på nytt, kommenterade Annika Rönni-Sällinen, PAM:s ordförande.

När det gäller begränsningar av restaurangverksamhet har PAM också ansett i sitt utlåtande att de planerade tillfälliga bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar kommer att gälla för ett stort antal företag vars verksamhet skiljer sig väsentligt beroende på deras geografiska läge, säsong och specialisering.

Turistindustrin behöver brådskande lösningar för att överleva

Tillsammans med Mara rf har PAM upprepade gånger under pandemins gång tagit ställning till att regeringen bör notera de rättigheter som garanteras i grundlagen och lagt fram ett förslag som verkligen möjliggör resor till Finland. Coronaepidemin som började våren 2020 har drabbat turism- och restaurangföretag och deras anställda särskilt hårt.

”Med tanke på Finlands näringslivstruktur och sysselsättning är det viktigt att affärsverksamheten för företag som är verksamma inom turistnäringen upprätthålls med hänsyn till kundernas och de anställdas säkerhet och hälsa, även i coronatider. Lönsamheten i branscherna och kontinuiteten i affärsverksamheten är likså viktig för statens och den kommunala ekonomin, fortsätter Rönni-Sällinen.

När det gäller reserestriktioner betonar PAM att Sanna Marins regering i den nuvarande situationen måste främja hälsovänlig turism på alla möjliga sätt i Finland, där reserestriktioner för närvarande är bland de strängaste i Europa.

Förutom charterflyg kan flyg tillåtas regionalt, till exempel från vissa länder, eftersom läget med coronaviruset i de mest folkrika medlemsstaterna,  varierar regionalt beroende på befolkningstäthet. PAM hoppas att andra åtgärder som främjar turismen, såsom resebubblor och säkerhetskorridorer, också kommer att övervägas för att främja turistnäringens vitalitet i Finland med hänsyn till kundernas och de anställdas hälsa.

 

Nyheter