Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsvillkor - 07.10.2021 klo 09.44

Anställda på snabbmatsrestaurangerna under press

Unga anställda på snabbmatsrestauranger har påtalat olägenheterna med sitt jobb. I kontakterna med PAM har särskilt bristerna i de kollektivavtalsenliga rasterna och i iakttagandet av bestämmelserna om arbetstid lyfts fram.

Långa arbetsdagar utan raster. Ständig brådska. Man måste fortsätta arbeta utan lön också efter sitt arbetsskift. Man blir ombedd att åka hem från sitt arbetsskift utan lön. Så beskrev tidigare och nuvarande anställda vid snabbmatskedjan Hesburger sina arbetsförhållanden i den sociala medietjänsten Jodel i slutet av augusti.

Hesburgers Ansvarsfull arbetsgivare-kampanj ledde till en kritikstorm, då de anställdas erfarenheter stod i konflikt med kampanjen. I och med uppståndelsen blev det snabbt tydligt att det inte bara är Hesburger som har en del att rätta till i fråga om förhållandena på arbetsplatsen, utan detsamma gäller för andra företag i snabbmatsbranschen.

”Man måste utreda situationerna grundligt och få ett stopp på den dåliga behandlingen av de anställda. Därför vidtog vi intensifierade åtgärder för att rätta till de brister som de anställda i snabbmatsbranschen har råkat ut för”, skrev PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

"Man måste få ett stopp på den dåliga behandlingen av de anställda."

 

Snabblinje för alla anställda

I början av september grundade PAM en telefonlinje riktad till alla anställda inom snabbmatsbranschen där man kunde få stöd för problemen på arbetsplatsen – oberoende av om man var medlem i fackförbundet eller ej.

I de över 400 kontakterna som kom in till PAM upprepades samma brister i arbetsförhållandena: det är omöjligt att hålla raster, ensamarbetet och den ständiga brådskan på arbetet tär på krafterna, introduktionen till arbetet är bristfällig och man vågar inte ta upp sina rättigheter till diskussion på arbetsplatsen. Den ökade hemtransporten av mat under pandemin har också ökat pressen på arbetstagarna, då beställningar kan komma in via många olika kanaler samtidigt.

 

PAMiin tulleissa yhteydenotoissa toistuvat samat epäkohdat työoloissa. Kuvitus: Eija Vehviläinen

 

Den offentliga diskussionen gav fart

Utifrån på de kontakter som kommit till PAM:s telefonlinje har många anställda blivit intresserade av att bygga upp inflytandekanaler på den egna arbetsplatsen och skapa system för deltagande bland de anställda, såsom val av förtroendemän.

”Det skulle vara möjligt att välja också arbetsplatsspecifika förtroendemän, om man hittade ivriga PAM-medlemmar för uppdraget. Höstens förtroendemannaval är ett ypperligt tillfälle att ställa upp. Nu är det ett bra läge att sätta sakerna i skick på arbetsplatserna”, tipsar Lilli Kilpinen, Restels huvudförtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige.

Akut behov av att förbättra situationen för de anställda

Telefonlinjen, som nådde största delen av de anställda vid snabbmatsrestaurangerna, har nu stängts. Enligt de kontakter som kom till förbundet är brister i arbetarskyddet och arbetssäkerheten samt missbruk av bestämmelserna om vilotider ett vanligt förekommande problem för de anställda inom snabbmatsbranschen.

En del av kontakterna har lett till individuella fortsatta åtgärder och utredningar. PAM fortsätter försöka lösa situationen tillsammans med de anställda och diskuterar med arbetsgivarna om alternativ för att rätta till bristerna.

 

Text: Minna Raitapuro

Anställd, kom ihåg dessa:

1. Det är inte ensidigt möjligt att ändra arbetsskiftsförteckningen. Om arbetsgivaren sänder arbetstagaren hem mitt i arbetsskiftet, har arbetstagaren rätt att få ersättning i enlighet med den ursprungliga arbetsskiftslistan, dvs. lön till slutet av det arbetsskift som antecknats i arbetsskiftsförteckningen. Situationen är en annan, om arbetstagaren och arbetsgivaren gemensamt kommer överens om att ändra arbetsskiftsförteckningen, varvid lönen betalas enligt det faktiska arbetsskiftet.

2. Om arbetsskiftets längd överstiger 4 timmar, ges arbetstagaren minst en kaffepaus enligt kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster. Pausen är arbetstid och arbetstagaren får inte utan arbetsgivarens tillstånd lämna arbetsplatsen under pausen. Om en egentlig paus av orsaker som hänför sig till organiseringen av arbetet inte kan ges, ska arbetstagaren ha möjlighet att ta ut förfriskningar under arbetet. Om den dagliga oavbrutna arbetstiden överstiger sex timmar, har arbetstagaren utöver den ovan nämnda kaffepausen rätt till minst en halv timmes vilotid eller möjlighet till en tillräckligt lång paus förmåltider i ett utrymme som lämpar sig för måltider. Det ska alltid finnas en faktisk möjlighet till måltider.

3. Arbetsgivaren ansvarar för att ordna tillräcklig introduktion för arbetstagaren. När du börjar på ett nytt jobb, se till att du får introduktion i dina arbetsuppgifter. Introduktion och handledning hör till alla personalgrupper och även till hyrda arbetstagare, sommararbetare och säsongsarbetare.
 

 

Nyheter