Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

EU - 13.06.2019 klo 09.01

Anställdas säkerhet har förbättrats på Sodexo tack vare europeiskt samarbete

Sodexos huvudförtroendeman Sirpa Aly och HR-chef Riikka Lindholm anser att EWC-arbetet är betydelsefullt. Bild: Emilia Kangasluoma

Det initiativ europeiska företagsrådet (EWC) tog till att följa upp och analysera arbetsolyckor har blivit etablerad praxis på Sodexo.

EWC (European Works Council) är ett råd där valda arbetstagarföreträdare behandlar företagsfrågor tillsammans med ledningen för ett multinationellt företag. Sodexo Oy tillhör internationella Sodexokoncernen och var en av de första serviceföretag i Finland som startade ett europeiskt företagsråd.

På Sodexo har EWC bidragit till att förbättra arbetarskyddet och utveckla arbetskläder som lämpar sig för förhållandena i alla de länder där företaget verkar.

”Till att börja med samlade vi in uppgifter om personalen i våra länder. Vi lade märke till att i vissa länder sker det klart fler arbetsolyckor och det här väckte stort intresse”, berättar Sirpa Aly, regional huvudförtroendeman och EWC-företrädare på Sodexo.

För att noggrannare analysera arbetsolyckor och jämföra länder sinsemellan utnyttjades programmet Salus. Med det började arbetsutskottet samla in uppgifter om olyckor på företaget från alla europeiska länder: var sker det olyckor, varför och hur många?

Länder med hög olycksfallsfrekvens följdes särskilt upp genom att studera orsakerna till olyckorna och ingripa i brister och missförhållanden.

”I Finland var till exempel skärsår tidigare vanliga. Vi har kunnat minska på dem genom att ta i bruk handskar som skyddar mot sådana sår”, berättar Sirpa Aly.

Numera hör det till företagsrutiner att följa upp och förebygga arbetsolyckor. Enligt Sirpa Aly är ett annat viktigt resultat av EWC-arbetet att anställda hörs då arbetskläderna utvecklas.

”Vi i arbetsutskottet fick respons från anställda på hur arbetskläderna ska utvecklas så att de lämpar sig för förhållandena i varje land och uppfyller behoven bland anställda. Vi tog upp frågan med företagsledningen och därefter höll vi ett möte med ansvariga inköparna. Det handlar om kontinuerlig utveckling.”

Tillit och uppskattning av andras arbete i nyckelroll

Sirpa Aly har deltagit i EWC-verksamhet redan i över 20 år. Hon var med om att förhandla fram EWC-avtalet på koncernen. Det skapade en ram för all verksamhet. Sirpa Aly kände egentligen inte till europeiska företagsråd på förhand. Vid den tiden kunde ingen heller riktigt ge henne råd eftersom hon var med om att skapa något helt nytt. Nyfikenhet, mod och vilja att sig an nya utmaningar förde henne dock vidare.

”EWC handlar om riktigt intressant och långsiktigt arbete. Till en början tänkte jag att jag skulle stanna på Sodexo bara en kort tid. Att företaget vuxit från ett litet familjeföretag till ett stort internationellt börsbolag har dock varit så intressant att det svept med sig”, skrattar hon till.

Nu över 20 år senare är Sirpa Aly fortfarande intresserad av de möjligheter som internationellt samarbete erbjuder att påverka förhållandena för anställda.

För tillfället har Sodexo knappt 30 EWC-företrädare. Tre av dem bildar en kärngrupp, ett arbetsutskott, som driver arbetstagarfrågor. Sirpa Aly tillhör arbetsutskottet och är enda kvinnan i gänget.

”Arbetsutskottet bereder de observationer, frågor och förslag som kommit från anställda under året. Vi sammanträder årligen med företagsledningen på ett EWC-möte där vi går igenom arbetarskyddsfrågor, ekonomifrågor och framtiden för företaget”, berättar hon.

Enligt henne spelar tillit och uppskattning av andras arbete en nyckelroll i EWC-verksamheten. Arbetsutskottet kan också ställas inför sådana frågor som du inte kan förbereda dig på.

”Omorganiserar företaget till exempel sina funktioner får arbetsutskottet veta om det först. Vissa uppgifter kan dessutom vara konfidentiella en viss tid. Vi får ganska mycket information som baserar sig på tillit”, fortsätter Sirpa Aly.

Resultat på lång sikt

Enligt Sirpa Aly behövs särskilt tålamod, mod, språkkunskaper och initiativrikedom i EWC-arbetet. Annat viktigt är att beakta kulturskillnader mellan länder och förstå sig på olika sätt att agera.

”Det är långsamt och målmedvetet arbete som leder till resultat på lång sikt. Därför är det bra om företrädarna inte byts ut för ofta”, noterar hon.

Fast internationellt samarbete har sina utmaningar anser hon det vara ett viktigt sätt att påverka förhållandena för anställda.

”Arbetar du på ett internationellt företag och vill påverka arbetstagarfrågor ska du absolut gå med”, uppmuntrar Sirpa Aly.

Sök till EWC-kursen! 

Du kan ansöka om att delta i EWC-verksahetens grundkurs senast 23.7 via PAM:s kurskalender

 

Nyheter