Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslivet - 15.09.2020 klo 11.30

Arbetsbelastningen för butiksföreståndare har ökat med coronakrisen, arbetsgivarnas verksamhet har blivit mer polariserad

Koronakrisen har ökat arbetsbelastningen för butiksföreståndare. Då sjukskrivningar och permitteringar ökat rapporterar rentav varannan föreståndare att den ökade arbetsbördan har påverkat den egna orken i arbetet. Dessutom visade undersökningen att företag inom handeln har reagerat mycket olika på den aktuella krisen.

Resultaten av en undersökning gjord på uppdrag av Handelsbranschens föreståndarförbund målar upp en karg bild om de påtryckningar som föreståndare står inför mitt i koronakrisen. Nästan hälften (49 %) av de tillfrågade uppgav att till följd av coronakrisen var anställda som utför arbetsskift färre än tidigare, även om antalet kunder kan ha ökat.

Förutom permitteringar och sjukskrivningar har butiksföreståndarnas arbetsbelastning ökats därtill genom att ensamarbete ökat och rengöringskraven för butikslokaler, vilket på många ställen har överförts till personalens ansvar, blivit strängare. Hälften (50 %) av butiksföreståndarna som svarade på undersökningen sa att deras egen uthållighet hade testats under koronakrisen. Av många har förväntats mer närvaro och anträffbarhet utanför arbetstid, även under permitteringar. Enligt undersökningen har två av tre personer inte längre tid att ta pauser under arbetsdagen, och en tredje arbetar även under semestern, vilket är olagligt. Under det senaste året har hälften av de tillfrågade varit tvungna att arbeta sjuka eller i halvdant skick. 

Butiksföreståndarnas svar visar att arbetsgivarna agerade mycket annorlunda under våren och sommaren. Vissa företag permitterade arbetstagare och minskade arbetstimmar. Instruktionerna till personalen upplevdes ofta som otydliga och motstridiga. Vissa arbetsgivare kritiserades för att inte förse personalen med tillräcklig skyddsutrustning för att utföra arbetet.
Istället belönades personalen på de bästa arbetsplatserna, till exempel med betald ledighet för att öka orken i arbetete, och skyddsutrustning tillhandahölls också för pendling mellan hem och arbete.

Handelsbranschens föreståndarförbund kräver, även om situationen förblir aktuell, att alla arbetsgivare snarast gör tydliga planer för hur arbetsmängden ska fördelas jämnare och personalens ork stöds i arbetet. Likaså bör kommunikationen i kristider vara entydig och ges i rätt tid. Handelsbranschens föreståndarförbund betonar att det är obetalt arbete att inte ta lagstadgade pauser och vara tillgängligt efter ett skifte, vilket inte bör accepteras.

Undersökningen initierad av Handelsbranschens föreståndarförbund genomfördes i augusti 2020. Totalt 1039 butiksföreståndare som är medlemmar i KEY och PAM besvarade undersökningen. Täckningen är ungefär en femtedel av landets föreståndare inom detaljhandeln.

Handelsbranschens föreståndarförbund är ett samarbetsorgan mellan Servicefacket PAM och Handelsbranschens föreståndarförbund KEY, som fungerar som en intressebevakningsorganisation inom handeln och butiksföreståndare. Organisationen grundades hösten 2018.
 

 

Nyheter