Artikel - 08.01.2019 klo 16.10
Förbundskongressen

Kommande målprogrammet svarar på förändringar i arbetslivet – nu kan PAM-medlemmar påverka

 ”Man kan inte besluta om verksamhetsomgivningen. Men genom att analysera den kan vi tillsammans visionera om i vilken riktning vi vill gå och föra samhällsutvecklingen

”Man kan inte besluta om verksamhetsomgivningen. Men genom att analysera den kan vi tillsammans visionera om i vilken riktning vi vill gå och föra samhällsutvecklingen", säger Kuittinen.

Arbetet med att ta fram ett nytt målprogram för förbundet har redan inletts. Enligt sakkunnig Outi Kuittinen på Demos Helsinki måste du först kasta en blick omkring dig då det sker förändringar.

Vilket målprogam?

Målprogrammet är ett redskap med vilket kongressen ställer in riktningen för förbundet under de nästa fyra åren. Programmet ställer fast målsättningar som skapar en grund för en strategi och därmed fullmäktige- och styrelsearbetet.

Strategin är en mer detaljerad färdplan för hur vi kan uppnå målsättningarna i målprogrammet. Den är ett redskap som hjälper oss att beskriva vad som ska göras och hur. Strategin baserar sig på målprogrammet.

I sommar kommer kongressen att besluta om framtida riktningen för PAM. Innan du kan planera för framtiden måste du känna till vad som sker utanför förbundet. Tankesmedjan Demos Helsinki specialiserad på samhällsförändringar gavs i uppdrag att analysera detta. Demos har nu utrett vilka förändringskrafter som påverkar servicebranscherna och fackföreningsrörelsen.

”Verksamhetsförutsättningarna för PAM och hela fackföreningsrörelsen har förändrats på otaliga sätt som inte kommer att lösas inom de kommande fyra åren. Därför är det viktigt att förstå sig på större förändringskrafter och megatrender i samhället”, berättar Outi Kuittinen på Demos.

Av Demos analys framgår att PAM:s verksamhet påverkas fundamentalt av digitalisering och automatisering, globaliserade ekonomin, knappare naturtillgångar, individuellt deltagande via skilda kollektiv och befolkningsförändringen. Dessa megatrender skapar krav på förändring som sträcker sig långt in i framtiden.

I tillägg till megatrenderna påverkas PAM-branscherna av otaliga samhällsförändringar. Då arbetet blir mångsidigare förändras till exempel yrkesbilderna och ökar korttidsjobben, vilket utmanar avtalssystemet. I och med automatisering försvinner särskilt medelavlönade arbetsuppgifter, vilket innebär en tudelning av arbetsmarknaden efter kompetensnivå. Samtidigt medför globaliseringen och privatiseringen andra utmaningar för anställningsvillkor och politiska klimatet ifrågasätter uppnådda förmåner.

Förändringens vindar är därmed starka.
”PAM:s omvärld förändras radikalt. Därför gav vi omvärldsanalysen titeln En perfekt storm”, sammanfattar Outi.

Mänsklighet först

På basis av de fenomen som tas upp i analysen och de megatrender som omvälver servicebranscherna identifierades sex prioriterade områden där PAM kan försöka svara på framtida utmaningar och möjligheter så bra som möjligt. Tillsammans visar de riktningen för förbundet och hur vi ska nå fram.

”De utvalda insatsområdena är aktuella och hjälper oss att ingripa i akuta frågor. Samtidigt är de strategiska. Dessa frågor löses inte under de nästa fyra åren men de närmaste åren kommer det att ske mycket inom dessa områden”, beskriver Outi Kuittinen.

En gemensam nämnare för PAM:s mål för de närmaste åren baserar sig på två teman: skapa ett mänskligt samhälle och utveckla proffsigheten inom PAM-branscher.

”Då arbetslivet hela tiden förändras radikalt är kompetensutveckling ett av de få ting med vilka du klarar dig i denna värld”, noterar Outi.

Å andra sidan behöver förbundet en helhetsbild av vad människors grundtrygghet och välfärd består av. Ett mänskligt samhälle hänvisar just till detta.

”För att PAM ska kunna vara en aktiv samhällsdebattör och framföra alternativ måste förbundet ha en klar helhetsbild av hurudant mänskliga samhället ska vara och vilka strukturer det kräver. Annars måste du nöja dig med att kommentera andras visioner i stället för att framföra egna förslag”, klargör Outi.

Enligt studier är västvärlden för första gången på årtionden i en sådan situation att människornas framtidstro försvagas. Då otrygghetskänslan ökar kunde PAM bidra till att skapa trygghet, framtidstro och mänsklighet.

”Då du vill påverka en stor förändring förutsätter detta val. På vissa frågor måste det satsas mer än tidigare och samtidigt måste det göras nya ting. Eftersom våra resurser är alltid begränsade måste vi kunna avstå från något.

Möjlighet att påverka

Hur ska vi därmed finna en balans då vi samtidigt ska göra nya ting och ta hand om de gamla? Vad är vi beredda att avstå från och vad ska vi särskilt satsa på i framtiden? Dessa är två diskussioner som kommer att föras på PAM under våren.

De prioriterade områdena för det kommande målprogrammet föddes ur arbetslivets förändringar. Genom att klicka på bilden ser du den förstorad. Bild: Janne Toriseva

Enligt Outi Kuittinen är ett slutligt målprogram inte det viktigaste – viktigare är den diskussion som förs då programmet tas fram om vem PAM-medlemmarna är och i vilken riktning de vill föra förbundet.

Det hittillsvarande arbetet med målprogrammet har sammanställts till ett diskussionsunderlag som till näst sänds ut på remiss till kandidatuppställningsmötena på fackavdelningarna. På så sätt kan alla förbundsmedlemmar påverka framtiden för PAM. Slutliga målprogrammet antas av kongressen i juni.

Outi uppmuntrar därför PAM-medlemmar att kommentera målprogramsutkastet och väntar med intresse på gensvaret från dem. Hon hoppas dock att alla som deltar i diskussionerna sätter sig noggrant in i både diskussionsunderlaget och omvärldsanalysen på förhand.

”Du behöver inte instämma i allt men du ska alltid kunna motivera dina åsikter – oberoende av om du är mot eller för något”, påpekar hon.

Framtiden ändras varken enkelt eller med ett slag. För det behövs kollektiv styrka.
”Vi kan få ändringar till stånd tillsammans. Vi alla har ju erfarenhet av att förändringar inte är lätta. De förutsätter bearbetning och gemensamma åtgärder”, säger Outi.

Diskussionsunderlaget för PAMs kommande målprogram behandlas vid fackavdelningarnas kandidatnomineringsmöte under tiden 19.1-.17.2.2019. Kontrollera i fackavdelningarnas händelsekalender när din egen avdelning ordnar detta möte och påverka förbundets framtid!  

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa