Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lagstiftning - 17.12.2020 klo 14.00

En del av de temporära lagändringarna upphör i slutet av året

Av förändringarna i arbetslöshetslagstiftningen upphör undantagen för självriskdagarna, arbetsvillkoret och den maximala tiden för utkomstskydd i slutet av året. Bild: Gettyimages.

Arbetsmarknadens centralorganisationer och Finlands regering avtalade våren 2020 om temporära ändringar i lagstiftningen på grund av coronakrisen. De temporära ändringarna i arbetsavtals- och samarbetslagstiftningen upphör 31.12.2020 medan en del av lagändringarna i arbetslöshetsskyddet föreslås fortsätta till och med 31.3.2021.

De temporära ändringarna i arbetsavtalslagen som trädde i kraft på grund av coronapandemin löper ut i slutet av året. Ändringarna gäller förhandlingstiderna för samarbetsförfarandet, tiderna för meddelande om permittering, återanställningsskyldigheten, uppsägning av visstidsanställda samt uppsägning av anställning under prövotiden.  
 
I arbetsavtalslagen (55/2001) ändrades temporärt följande saker:

  • tiden för meddelande om permittering förkortades från 14 dagar till fem dagar
  • minimitiden för samarbetsförhandlingar i permitteringssituationer förkortades från 14 dagar eller sex veckor till fem dagar
  • en visstidsanställd kan permitteras. I normala fall förhindrar ett tidsbegränsat arbetsförhållande permittering annat än i sådana situationer där man vikarierar för en annan anställd.
  • ett arbetsavtal kan hävas under prövotiden av produktionsmässiga och ekonomiska skäl, vilket normalt inte är möjligt. 
  • skyldigheten att återanställa arbetstagare som sagts upp under epidemin har tillfälligt förlängts från fyra eller sex månader till nio månader.

Läs mera här.
 

En del av lagförändringarna inom arbetslöshetsskyddet får förlängning till och med 31.3.2021

Situationen för permitterade och arbetslösa underlättades också under våren med flera förändringar av utkomstskyddet för arbetslösa, så som avskaffande av självriskdagar och förkortat arbetsvillkor (från 26 veckor till 13 veckor).

Av förändringarna i arbetslöshetslagstiftningen upphör undantagen för självriskdagarna, arbetsvillkoret och den maximala tiden för utkomstskydd i slutet av året. Läs mer om hur ansökningar om arbetslöshetsförmåner handläggs från och med 1.1.2021 på arbetslöshetskassans webbplats.

För en del av lagändringarna har man dock utlovat en fortsättning. Riksdagen har i början av december godkänt en förlängning t.o.m. 31.3.2021 för följande lagändringar som gäller utkomstskydd för arbetslösa:

  • Höjning av skyddsdelen till 500 euro för en ansökningsperiod på en månad och till 465 euro för en ansökningsperiod på fyra veckor.
  • Rörlighetsbidrag kan beviljas för arbetsresor om resan till och från jobbet tar två timmar och det är fråga om heltidsarbete som inleds senast 31.3.2021.
  • I jämkningen av arbetslöshetsförmån tillämpas inte den så kallade särskilda jämkningsperioden och den beräknade lönen i anslutning därtill. 
  • Intäkter från företagsverksamhet tillämpas på basis av företagarens egen anmälan, om det på grund av förändringar i företagsinkomsten inte går att använda inkomsten som fastställts i beskattningen.

Lagarna väntar ännu på att bli stadfästa av presidenten. 

I enlighet med den temporära undantagslagen har TE-byrån inte utrett om de permitterade studerar som huvud- eller bisyssla 16.3–31.12.2020. Riksdagen har godkänt en förlängning av undantaget fram till slutet av 2021. 

Läs mer om Servicefackets arbetslöshetskassa på webbplatsen och på FPA:s sidor.

Tillfälliga ändringar i kollektivavtalen

PAM har också tillsammans med arbetsgivarorganisationerna förhandlat fram motsvarande temporära ändringar i kollektivavtalen. Undantagsbestämmelserna hittar du här.    
 

 

Nyheter