Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsvillkor - 16.03.2020 klo 11.30

I de nepalesiska restaurangerna har avslöjats arbetskraftsexploatering som lyfte fram arbetsmarknadens avvigsidor

Myndigheternas nuvarande åtgärder att ingripa i arbetskraftsexploatering är på kort till följd av även nuvarande lagstiftning. Därför stöder PAM en inskrivning av olika administrativa sanktioner i regeringsprogrammet i snabb takt. Bild: GettyImages.

Sedan i våras har PAM bidragit till att utreda arbetsförhållandena på nepalesiska restauranger tillsammans med myndigheter. För att råda bot på arbetskraftsexploatering behövs omfattande myndighetssamarbete.

Årligen kontaktas PAM av cirka 50 000 medlemmar i anställningsfrågor. Många är utlänningar som står för en hela tiden större del av medlemskåren – särskilt inom restaurang- och städbranscherna. 

Typiska problem handlar om lönefordringar och upphävande av arbetsavtal. 

”Ibland handlar det dock om allvarligare försummelser och PAM har bland annat understött en grupp utlänningar i en rättegång om ockerliknande diskriminering i arbetslivet och krävt i rätten att förutom att arbetsgivaren ska betala fordringar baserade på för låga löner ska denne också betala ersättning för att ha försatt anställda i ofördelaktig ställning på grund av deras etniska bakgrund och bristfälliga språkkunskaper”, berättar jurist Suvi Vilches på PAM. 

”PAM hjälper alltid polisen att räkna ut lönefordringar då brottet undersöks om polisen ber om detta eftersom vi anser det vara viktigt”, säger ombudsman Jari Järn på regionkontoret för Helsingfors-Nyland. 

Flera utländska anställdas frågor har drivits också i andra rättegångar. I januari berättade PAM till exempel om ett fall där domstolen fann att fem städare med utländsk bakgrund sagts upp olagligen.

Enligt PAM exploateras utlänningar på arbetsmarknaden ofta på sätt som uppfyller rekvisiten för mycket allvarliga brott. Sådan exploatering avslöjas dock endast i undantagsfall. Ett sådant fall var ändå den omfattande och systematiska exploatering av nepalesiska restauranganställda som PAM för sin del bidragit till att utreda sedan våren 2019. 

Svartarbete känner inga gränser – kampanjen #EU4FairWork 

Tillsammans med andra organisationer, ministerier och övervakningsmyndigheter deltar Servicefacket PAM i Europeiska arbetsmyndighetens kampanj #EU4FairWork. Kampanjen sprider information om hur vi kan bekämpa svartarbete och varför det är i allas intresse att deklarera arbete. Alla har rätt till rättvisa anställningsvillkor och anständiga arbetsförhållanden. 
Kampanjen fortsätter till juni 2020. Följ med kampanjen i sociala medier under hashtaggen #EU4FairWork.
Ytterligare uppgifter om kampanjen finns också på webbsidorna för arbets- och näringsministeriet. 

Stöd till de nepalesiska restauranganställda

Det senaste året har PAM tagit fram övergripande lösningar för att förbättra arbetsmarknadsställningen för nepalesiska restauranganställda. 

”Vi har till exempel hjälp anställda att finna arbetsgivare som tar sitt ansvar. Vi genomförde ett projekt i samarbete med medlemsföretag på Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf”, nämner Suvi Vilches. 

PAM har också arrangerat möten och utbildning i finländska anställningsvillkor för nepaleser med hjälp av en tolk. Tanken är att hålla nästa kollektivavtalsutbildning i vår. 

”I vår ska turism-, restaurang- och fritidstjänster få ett nytt kollektivavtal så tidpunkten är ypperlig för skräddarsydd utbildning”, noterar Jari Järn. 

Ytterligare letar förbundet för tillfället efter en kontaktperson – en länk mellan förbundet och nepalesiska restauranganställda. PAM kan stöda och utbilda kontaktpersonen. 

Dessutom har PAM beslutat arrangera skräddarsydd finskautbildning för nepalesiska kockar som tillhör förbundet. Redan i åratal har förbundet arrangerat populär språkutbildning i finska för sina medlemmar. Nu då det handlar om allvarlig och omfattande brottslig exploatering anser PAM:s ledningsgrupp det vara motiverat att arrangera en sådan här separat kurs. 

Enligt PAM:s rättshjälpsregler kan förbundet svara för rättegångskostnaderna också i vissa specifika fall fast arbetstagaren inte uppfyller så kallade fulla medlemskapsvillkoret (dvs. varit medlem i 6 månader). Omedelbart efter att fallet med nepalesiska kockar avslöjades i våras beslutade förbundet att i detta samband kan det avvika från medlemskapsvillkoret och hjälpa dessa kockar som utsatts för grov exploatering. 

PAM kan dock på inget sätt offentligen berätta hur det driver enskilda anställdas frågor. Det är dock bra att komma ihåg att på eget bevåg kan förbundet inte börja processa å en medlems vägnar. 

”En rättsprocess förutsätter alltid samtycke och fullmakt från arbetstagaren”, ställer Suvi Vilches fast. Utan samtycke från anställda kan PAM inte heller ta hand om frågor med arbetsgivaren eller framföra krav, till exempel att särskilda handlingar ska företes. 
 

Myndigheterna behöver tillräckliga befogenheter och resurser


Fast förbundet gör sitt bästa för att förbättra arbetsmarknadsställningen för utländska anställda måste uppmärksamhet fästas särskilt vid befogenheterna och resurserna hos myndigheter. 

Det är svårt att avslöja dessa brott eftersom arbetsgivarens oegentligheter inte framkommer under inspektioner som arbetarskyddsmyndigheter genomför. Då de inspekterade arbetsskiftsförteckningarna verkar vara i ordning och lönerna kollektivavtalsenliga kan inte heller ett regionförvaltningsverk oftast få grepp om olagligheter. 

För att åtgärda ett så här allvarligt fenomen krävs därmed mer drastiska åtgärder och samordning mellan myndigheter. Det förutsätter att arbetarskyddsmyndigheterna får mer resurser för spontan övervakning och överraskningsbesök samt inspektioner i samarbete med polisen. Ytterligare ska polisen få klart mer resurser för undersökning av människohandel och ockerliknande diskriminering i arbetslivet. Polisen ska också utbildas i dessa frågor och ha en möjlighet att verkligen gå på djupet i utredningen av dessa brott. 

PAM deltar aktivt i #EU4FairWork – en kampanj mellan arbetsmyndigheter och förbund för att förhindra svartarbete. Fallet med de nepalesiska anställda handlar just om svartarbete fast de hade arbetstillstånd, det vill säga de utgjorde inte ”svart arbetskraft”. 

”Det extra som dessa anställda utför– och som gagnar arbetsgivaren finansiellt – handlar om svartarbete eftersom det betalas varken skatter eller socialavgifter på det”, noterar Suvi Vilches och Jari Järn. 

PAM anser att i sitt program ska landets regering förbinda sig att åtgärda för låga löner. Förbundet hoppas att regeringen utreder snarast administrativa sanktionsavgifter som kunde åläggas arbetsgivare som inte betalar kollektivavtalsenliga löner. 

Checklista för att ingripa i arbetskraftsexploatering

Allas hjälp behövs i kampen mot dumpning av arbetsförhållanden och svart ekonomi – oberoende av om du är kund, förtroendeman eller förbipasserande. Läs därför igenom checklistan nedan. 

•    Begreppet ’exploatering’ omfattar olika sätt att olagligen utnyttja anställda. Det kan handla om allt från löner som bryter mot kollektivavtalet till människohandel och tvångsarbete. Om olika definitioner av exploatering kan du läsa här. 
•    Exploaterade anställda utgör inte en heterogen grupp och det finns inte en särskild offertyp utan alla är individer som exploateras av sin arbetsgivare. Arbetskraftsexploatering drabbar ofta personer med invandrarbakgrund eftersom av flera skäl har de en svagare ställning på arbetsmarknaden. Risken för exploatering ökar bland annat om anställda inte känner till finländska arbetsmarknaden, inte kan språket och är till exempel bekymrade över sitt arbetstillstånd och sina familjemedlemmars rätt att vistas i landet. 
•    Exploatering kan skapa ett beroendeförhållande så att anställda inte vågar göra en anmälan. Släktskap med arbetsgivaren eller utpressning kan också vara orsaken till att anställda inte vågar vidta åtgärder. Har du direkt kontakt med en person i sårbar ställning vänd dig till Brottsofferjouren,  som kan gå igenom olika alternativ med personen. 
•    Allt fler finländska företag iakttar inte kollektivavtalet. Till och med på organiserade arbetsplatser förekommer det arbetskraftsexploatering. Därför är det viktigt att förtroendemannen informerar alla anställda på arbetsplatsen (vid behov med hjälp av en tolk) om arbetstagarrättigheter och innehållet i kollektivavtalet samt uppmuntrar anställda att ansluta sig till PAM. 
•    Finns det inte en förtroendeman på arbetsplatsen spelar övriga anställda en nyckelroll då det handlar om att identifiera exploatering och anmäla den till fackförbundet. Det lönar sig att fråga anställda huruvida de har ett arbetsavtal och får en kollektivavtalsenlig lön. Anställda kan också frågas huruvida de känner till vad deras lön består av, betalas lönen in på ett konto och hurudana arbetstider de har. 
•    Är utländska anställda osäkra på huruvida deras anställningsvillkor och löner är korrekta kan de tipsas om avgiftsfria anställningsrådgivningen på FFC. Där kan anställda med utländsk bakgrund få uppgifter bland annat om rätten att arbeta i landet och minimivillkoren för en anställning.
•    I början av mars tog PAM i bruk nya telefontjänstenummer avsedda för service enbart på engelska. För medlemsfrågor ring 030 100 630 och anställningsfrågor 030 100 625 på vardagar kl. 10–14.
•    Lägger du märke till något som liknar människohandel ska du kontakta ett regionförvaltningsverk eller polisen. Du kan tipsa dem anonymt.

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

Nyheter