Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

09.05.2014 klo 08.00

Meningsskiljaktigheter utges på PAMs nättjänst

På Servicefacket PAMs nätsidorfinns en lista av alla tvister som förbundet tar hand om. Det finns 606 meningsskiljaktigheter totalt, av dessa är 205 i en juridisk process. Den allra vanligaste orsaken till tvisterna är lönetillgodohavanden.

 

PAM hjälper sina medlemmar i meningsskiljaktigheter som rör anställning. Om rådgivning inte är tillräckligt, överförs saken till förbundet. Då genomför PAMs regionkontorer förhandlingar antingen med arbetsgivarförbundet eller direkt med arbetsgivaren. De flesta av sakerna löses enkelt när man tar kontakt, men ofta krävs förhandlingar elller till och med domstolsbehandling.

De mesta typiska meningsskiljaktigheter är lönetillgodohavanden, dvs. underbetalning eller ubetalda tilläggen. Också avslutande av anställning förorsakar ofta meningsskiljaktigheter. Enligt Kaarlo Julkunen, 2. vice ordförande i PAM,  berättar de publicerade fallen bara en del av de situationer som uppstår på arbetsplatserna.
 
- Bara en liten del av de meningsskiljaktigheter och tvister som förtroendemännen sköter dagligen, kommer till förbundet. Många av dem har också blivit utan åtgärder, därför att löntagarna inte vågar att kräva sina rättighter i fruktan av press, uppsägning eller i fruktan av att förlora arbetstimmar, berättar Julkunen.

- Det är bekymmersamt att tvistärenden har samma innehåll från år till år och att vi inte ser någon bättre utveckling.  Över 600 registrerade tvistärenden visar att sakerna inte är som de ska på arbetsplatserna, när arbetsgivarna inte bryr sig om de anställdas rättigheter och helt medvetet bryter mot lagar och avtal, konstaterar Julkunen.

Underbetalning är det vanligaste temat för meningsskiljaktighet. De flesta underbetalda är unga anställda eller anställda med invandrarbakgrund. Kriminalisering av underbetalning är enligt Julkunen det bästa sättet att få arbetsgivarna att betala rätta löner.

- Arbetsgivare som betalar under ett acceptabelt lönenivå borde straffas så det känns. Det är det ända sättet att stoppa dem som spekulerar på människors utkomst. Beslutsfattarna borde nu ta snabba steg för att kriminalisera underbetalning, föreslår Julkunen.

Meningsskiljaktigheter utges i PAMs nätservice

Alla tvistsakerna kan hittas i PAMs nätservice. Där finns det en lista över både alla öppna meningsskiljaktigheter och de tvister som är i domstolsbehandling.

De öppna meningsskiljaktigheterna är anställningstvister, som sköts av PAMs regionkontorer. En meningsskiljaktighet kan leda till rättsligt förfarande om den inte kan lösas gjenom förhandlingar. Rättslig förfarande avser alltså anställningstvister, som rättshjälp har beviljats för och att sakens förberedelse eller domstolsbehandling har inletts.

Om de öppna meningsskiljaktigheterne uppges orsak, medlemmens yrke, bransch, vilket landskap arbetsplatsen befinner sig i, företagets storlek samt personen som sköter saken i förbundet. När det gäller rättslig tvister, beskrivs fallet. Också rättens avgörelse kan hittas i nättjänsten.

 

uutisen-teksti: SYSTEM

Nyheter