Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Lagstiftning - 12.12.2019 klo 15.30

Nya arbetstidslagen träder i kraft 1.1.2020. Med kollektivavtal bestäms hur lagen påverkar arbetet inom servicebranscher.

Bild: Eeva Anundi

Nya lagen utgår fortfarande starkt från att skydda anställda i samband med arbetstid och den träder i kraft 1 januari 2020. I många fall börjar den dock påverka först efter att ett kollektivavtal utgår eftersom en övergångsbestämmelse ingår i lagen.

För servicebranscher innebär övergångsbestämmelsen i arbetstidslagen att avtalade kollektivavtalsvillkoren för arbetstiden tillämpas så länge avtalet för branschen är i kraft. Trots nya arbetstidslagen kommer arbetet inom servicebranscher därmed ändå att följa tidigare bestämmelser och avtal om arbetstiden ända tills avtalen utgår. Handelns kollektivavtal och kollektivavtalet för arbetstagare i fastighetsservicebranschen går till exempel ut i slutet av januari 2020. Avtalsperioden för turism-, restaurang- och fritidstjänster utgår åter 31 mars 2020.

Under kommande avtalsrörelsen förhandlas fram nya kollektivavtal för PAM-branscher. Deras innehåll och teman har samlats in på arbetsplatser under hösten och bearbetats med hjälp av förslag av fackavdelningar. Via sitt medlemskap i förbundet spelar varje PAM-medlem en viktig roll och påverkar hur kollektivavtal tillkommer och tillämpas. Då ett nytt kollektivavtal tas fram beaktas ändringarna i arbetstidslagen. Samtidigt är det möjligt att avtala om avvikelser inom de gränser lagen tillåter.

”Också nya lagen ger bra möjligheter att avvika från bestämmelserna med riksomfattande kollektivavtal”, kommenterar Sirpa Leppäkangas, expert på arbetstids- och lönesystem på PAM, som satt sig in i arbetstidslagen ur servicebranschperspektiv.

”Då det avtalas om något i kollektivavtal är det möjligt att beakta särdragen inom varje bransch och finna bästa lösningen. Också i samband med arbetstid är det viktigt att komma ihåg att det som fungerar inom en viss bransch inte nödvändigtvis fungerar lika bra inom eller är lika bra för andra branscher. Då vi avtalar om arbetstiden fokuserar vi alltid på arbetshälsan och välbefinnandet bland anställda”, sammanfattar hon.

Nya lagen erbjuder fler möjligheter till flexibilitet som utgår från anställda. I tillägg till friare bestämmelser om flextid innehåller den bestämmelser om en arbetstidsbank och så kallad utökad flextid. Välbefinnandet bland anställda påverkas av preciseringen av dygnsvila och bland annat av att i periodarbete kan du ha högst fem på varandra följande nattskift.

Enligt nya arbetstidslagen ska maximiantalet arbetstimmar granskas. För tillfället följs maximala arbetstiden upp via kvoter för övertidsarbete men i fortsättningen kommer allt utfört arbete att beaktas – såväl ordinarie arbetstiden som mertids- och övertidsarbete samt nödarbete. Denna totala arbetstid får i snitt vara högst 48 timmar per vecka under en utjämningsperiod på högst fyra månader om det inte avtalas om en längre granskningsperiod i kollektivavtalet för branschen.

”Just nu behandlar riksdagen dessutom ett förslag att överföra bestämmelserna om skjuts vid nattarbete till arbetstidslagen. Det handlar om arbetsgivarens skyldighet att anordna skjuts för anställda i nattarbete om det inte finns fungerande kollektivtrafik på orten på nätterna och anställda inte kan använda egen bil. Skjuts vid nattarbete har en stor betydelse för säkerheten bland serviceanställda och deras möjlighet att ta emot arbete”, tydliggör Sirpa Leppäkangas.

 

Nyheter