Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lagstiftning - 27.04.2022 klo 08.00

Nya skyldigheter för arbetslösa men mera stöd i jobbsökandet

Bild: Shutterstock

I maj träder en förnyelse i kraft som ökar arbetslösa arbetssökandes skyldighet att söka jobb. Samtidigt lindras karenserna och arbetslösa utlovas bättre service.

Syftet med den så kallade nordiska modellen för arbetskraftsservice är att de som har blivit arbetslösa snabbare ska få jobb igen. Målet vill regeringen uppnå genom att utöka den personliga servicen för arbetslösa, men också genom att införa en skyldighet för arbetslösa att söka minst fyra jobb per månad.

I början av arbetslösheten ordnas träffar med tjänsteman på te-byrån (eller kommunen) med två veckors mellanrum. Regeringen motiverar täta träffar med att regelbunden kontakt, aktiv arbetsförmedling och uppföljning av arbetssökandet enligt studier för arbetslösheten kortare.

PAM:s forskningschef Antti Veirto tycker det är bra att man genast i början av arbetslösheten erbjuder stöd och tjänster. Men det vore skäl att i den inledande intervjun avgöra hur ofta det är skäl att träffas.

”Mycket beror såklart på hurdan växelverkan under träffarna är. Om de är uppmuntrande och man får sakkunnig hjälp i vad, var och hur det lönar sig att söka jobb, så är det bra. Men det finns nog oro för hur den tilläggsresurser regeringen reserverat ska räcka till för att ordna servicen.”

Följderna för försummelser blir lindrigare

Första gången man glömmer eller försummar sina skyldigheter blir följden en påminnelse.

Andra försummelsen inom ett år leder till förlorad arbetslöshetsförmån i fem dagar.

Tredje försummelsen leder till förlorad förmån i tio dagar.

Efter fjärde försummelsen kan arbetslösa få arbetslöshetsförmån först efter att ha jobbat, varit företagare, studerat eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service i tolv veckor.

Lindrigare karens

I den nya modellen blir karensen lindrigare i utkomstskyddet för arbetslösa. I fortsättningen får man bara en påminnelse för den första försummelsen, t.ex. om man uteblir från en träff eller gör ett misstag i rapporteringen av jobbsökandet.

PAM:s forskningschef Antti Veirto är nöjd med den förändringen.

”Karenserna blir fiffigare då människor får en möjlighet att göra om och göra rätt. Det är bra att man för det första misstaget inte direkt skär ner stödet, vilket kan orsaka orimliga ekonomiska svårigheter. Men den maximala sanktionen för återkommande försummelser ännu tuff, dvs krav på 12 veckor i arbete.”

Onödig byråkrati för deltidsanställda?

Den nya lagen innebär att även de som jobbar eller är permitterade på deltid ska delta i träffar på te-byrån och påvisa att de sökt jobb en gång på tre månader för att få jämkad arbetslöshetsförmån. Deltidsarbetande kan uppfylla jobbsökningskravet genom att be om extra timmar av sin arbetsgivare.

PAM har kritiserat jobbsökningskravet på deltidsarbetande som onödig byråkrati och har lyckats påverka lagberedningen i bättre riktning.

”Ursprungligen var visst ministeriets utgångspunkt att deltidsanställda skulle ha haft precis samma krav som arbetslösa. Det hade varit fullständigt orimligt.”

Så funkar den nordiska modellen för arbetskraftsservice

Inledande intervju hålls inom fem dagar från att arbetssökandet börjar. I mötet kartläggs den arbetslösas servicebehov och man gör upp en sysselsättningsplan.

Träffar med två veckors mellanrum under de tre första månaderna. Diskussionerna om jobbsökning ordnas åtminstone till en början i person.

Arbetssökande ska i regel söka fyra jobb i månaden. Antalet kan vara mindre beroende på den arbetssökandes situation. Lagen har definierat undantag, t.ex. arbetsoförmåga eller att det inte finns arbetstillfällen att söka. Den arbetssökande ska rapportera om jobbsökningen via en nättjänst.

De som jobbar eller är permitterade på deltid ska söka ett arbete under en tre månaders uppföljningsperiod. Skyldigheten att söka jobb gäller även dem som får jämkad arbetslöshetsförmån och jobbar på deltid eller på varierande arbetstid (nollavtal) samt permitterade, då det gått tre månader från att permitteringen började. Deltidsanställda ska delta i träffar med tre månaders mellanrum.

Efter sex månaders arbetslöshet kan te-byrån (eller kommunen) lämna bindande arbetserbjudanden. De räknas som en del av arbetslösas skyldighet att söka fyra arbetstillfällen i månaden.

uutisen-teksti: Hildur Boldt

Nyheter