Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Konjunktursbarometer - 05.02.2018 klo 14.00

PAM-enkät: Fastighetsserviceanställdas tro på att deras ekonomiska situation blir bättre har rasat – tror dock på tillväxt hos arbetsgivarföretag

Servicefacket PAM:s konjunkturbarometer visar att var fjärde serviceanställd befarar sin ekonomi försämras det kommande året. Enligt dem som besvarade enkäten har arbetsgivarföretagen en stark ekonomi med mer tillväxt att förvänta. Detta skingrar dock inte anställdas oro för sin utkomst.

Servicefacket PAM publicerar en konjunkturbarometer kvartalsvis. Barometern utreder synen på ekonomiska situationen bland serviceanställda. De senaste tre månaderna har deras oro för sin ekonomi ökat.

– Var fjärde (26 %) tror sin ekonomiska situation försämras ytterligare de kommande 12 månaderna.

Inom fastighetsservicebranschen har synen förändrats dramatiskt. Ännu för tre månader sedan trodde 34 procent av de fastighetsserviceanställda som besvarade enkäten att deras situation skulle förbättras. Nu har detta tal halverats till 17 procent, berättar ekonom Olli Toivanen på PAM.

Enligt Statistikcentralens färska konsumentbarometer är endast 8 procent av finländarna rädda för att deras ekonomiska situation kommer att försämras det kommande året.
– Jämfört med detta upplever serviceanställda sin situation som klart dystrare än finländare i gemen, observerar Olli.

Arbetsgivarföretagens situation upplevs ljusare enligt enkäten: 28 procent svarade att ekonomiska situationen för arbetsgivaren förbättrats medan 13 % ansåg att den försvagats under de föregående tre månaderna. Samma skillnad finns i synen på hur arbetsgivarföretagens ekonomi kommer att utvecklas det
kommande året: 36 % tror att den förbättras ytterligare och 10 % att den försämras.

Fastän det finns en oro för att utkomsten inte räcker till upplever allt fler sitt arbete vara relativt säkert.
– Nästan hälften (48 %) upplever sig över huvud inte vara hotade av arbetslöshet. Ännu för ett år sedan var motsvarande tal 34 procent. Fastän egna arbetet upplevs som säkert finns det en oro för huruvida utkomsten räcker till, slår Olli Toivanen fast.

Han misstänker att en orsak till starkare känslan av att utkomsten inte räcker till kan vara att det inte erbjuds tillräckligt med arbetstimmar.
– Till syvende och sist handlar det dock om att inkomstnivån inte höjts i samma takt som levnadskostnaderna, anmärker Olli.

I enkäten bads deltagarna också för första gången bedöma hur länge det tog för dem att få nytt arbete om de blev arbetslösa.
– Närapå var femte (19 %) tror att de inte längre får nytt arbete efter att deras nuvarande anställning tar slut. Det finns dock en stor variation mellan branscherna. Inom turism- och restaurangbranschen tror endast 12 procent att deras nuvarande arbete blir deras sista, noterar Olli.

– Inom turism- och restaurangbranschen arbetar klart fler unga än i snitt och arbetskraftsbristen är skriande särskilt inom huvudstadsregionen. Totalt sett är det dock bekymrande att anställda har en så svag tilltro till att de kan få nytt arbete inom servicebranscher.

Uppgifterna baserar sig på en enkät som PAM lät genomföra den 11–24 januari 2017. Enkäten besvarades av 336 PAM-medlemmar. Av dem var 91 procent anställda och 5 procent arbetslösa. PAM publicerar en konjunkturbarometer varje kvartal.

 

Nyheter