Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Trakasserier - 22.05.2019 klo 13.00

PAM, Finsk Handel, MaRa, EK och FFC: Företagen och de anställda inom servicebranschen måste skyddas mot störande uppförande – företagsbesöksförbud föreslås

PAM, Finsk Handel, MaRa, EK och FFC föreslår att även företag ska kunna ansöka om besöksförbud mot personer som kontinuerligt orsakar störningar. Både företagen och de anställda behöver en trygg kundservice- och arbetsmiljö, betonar förbunden.

Förutom enskilda personer bör även företag kunna ansöka om besöksförbud mot personer som kontinuerligt orsakar störningar. Detta föreslår Servicefacket PAM, Finsk Handel, Turism- och restaurangförbundet MaRa, Finlands Näringsliv EK och Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC gemensamt.
Företagsbesöksförbudet kunde motsvara ett sådant besöksförbud som enskilda personer kan ansöka om, med den skillnaden att den sökande är ett företag.
Besöksförbudet kunde meddelas av tingsrätten eller av en tjänsteman som hör till polisbefälet för viss tid. Enligt förslaget ska förbudet övervakas, och de som bryter mot förbudet ska bestraffas på samma sätt som hittills.

Dessutom föreslår fackförbunden att det ska utredas huruvida hotelserna kan minskas i Finland genom att man enligt svensk modell inför en lindrigare form av brott, vars rekvisit motsvarar sådana hotelser som i praktiken förekommer i samband med kundbetjäning.

En trygg vardag förutsätter att lagstiftningen är uppdaterad och att polisen och åklagaren vidtar ämbetsåtgärder som även har en förebyggande effekt. Det gäller att tydligt signalera att vi i det finländska samhället inte accepterar osakligt beteende som riktar sig mot andra människor eller egendom. Störande uppträdande och hotelser får inte bli en del av vardagen – de hör inte till någons grundläggande rättigheter”, menar förbunden.

Störande uppträdande och hotelser är beklagligt nog ganska vanligt i Finland

En företagsofferundersökning som institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo) vid Helsingfors universitet publicerade våren 2019 visar att störande uppträdande och hotelser inom detaljhandeln och turism- och restaurangbranschen är vanligare i Finland än i olika jämförelseländer.

Enligt undersökningen är risken för personalen inom detaljhandeln att bli offer för våld eller hotelser dubbelt större i Finland jämfört med England och fem gånger större i Finland jämfört med Nederländerna. Även inom turism- och restaurangbranschen blir verksamhetsställena och personalen på dessa i Finland utsatta för våld och hot om våld från kunder i betydligt högre grad än i jämförelseländerna. I Finland faller hotelserna ofta dessutom utanför statistiken: upprepat störande beteende eller förföljelse anmäldes till polisen i mindre än en fjärdedel av fallen.

Det kan ligga flera olika orsaker bakom en situation som blir tillspetsad. Ibland anser kunden att en tjänst som företaget erbjuder inte har hållit måttet. Ibland blir de anställda vid företagen tvungna att fatta beslut som kunderna upplever vara felaktiga. Besvärliga och pinsamma situationer uppstår också om en kund trots förbud kontinuerligt visar ett överdrivet, osakligt och personligt intresse för en anställd vid företaget.

Enligt fackförbunden finns det inte mycket som ett företag kan göra om en kund upprepade gånger uppträder störande, orsakar skadegörelse eller plågar eller hotar företagets anställda: polisen hinner på grund av resursbrist inte nödvändigtvis komma och lösa situationen, gärningen överstiger inte tröskeln för olaga hot, och ibland är det inte entydigt möjligt enligt lag att förbjuda en enskild person från att vistas i eller i närheten av företagets lokaler.

Kostnadskonsekvenser, men också mänskligt lidande

Störande uppförande och skador på egendom leder förutom till direkta kostnader även till mänskligt lidande. När det gäller enskilda anställda kan situationen i värsta fall leda till rädsla, utmattning eller t.o.m. arbetsoförmåga.

Att ansöka om besöksförbud är en tung process för offret. När en enskild anställd blir utsatt för störande uppförande eller hotelser i sitt arbete är därför tröskeln till att föra saken vidare till myndighetsbehandling ofta hög. Om flera anställda på en arbetsplats blir utsatta för störande uppförande kan ett besöksförbud enligt fackförbunden också vara effektivare om det gäller hela verksamhetsstället i stället för en enskild anställd.

Det finns inga exakta bedömningar av hur stora ekonomiska förluster olika former av störande uppförande orsakar företagen varje år. Enligt fackförbunden är det dock enkelt att konstatera att prislappen för hela samhället blir stor. De som lider mest av den rådande situationen är givetvis små företag som har mycket begränsade resurser att ingripa i störande uppförande.

Närmare information om den undersökning som utförts av institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet:

 

Nyheter