Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Ekonomi - 29.01.2020 klo 06.00

PAM-konjunkturbarometern: Sämre ekonomi bland deltidsanställda

Ekonomiska bekymren fortsätter bland serviceanställda trots ett fortfarande starkt konjunkturläge för de stora branscherna. Utmaningarna med egna ekonomin rör särskilt deltidsanställda.

Inom fastighetsservice har arbetsgivarnas ekonomi och försäljning förbättrats jämfört med de två tidigare enkäterna. Detta återspeglas dock inte i ekonomin bland dem som besvarade enkäten. Av heltidsanställda inom branschen berättar 23,7 procent att deras ekonomi försämrats de senaste tre månaderna. Bland deltidsanställda är andelen rentav 45,7 procent. Ett motsvarande fenomen förekommer också inom övriga branscher. 

”Deltidsanställdas månadsintäkter är oförutsägbarare eftersom i tillägg till avtalade timmarna per vecka har många också mertidsarbete i varierande grad. Därmed är det tyvärr inte överraskande att egna ekonomin svänger starkt bland deltidsanställda, vilket nu syns särskilt inom fastighetsservice”, påpekar Olli Toivanen, ekonom på PAM. 

Turism- och restauranganställda mer bekymrade över sin ekonomi

Deltagarna från turism- och restaurangbranschen vittnar likaså om en svår situation. Av dem berättar 31,6 procent att ekonomiska bekymren ökat och endast 9,0 att de minskat. Arbetsgivarföretagen ökar dock allmänt sin försäljning då 34,1 procent berättar att försäljningen ökat jämfört med året innan. 
”Mätt i såväl försäljningen som antalet utländska övernattande har särskilt turismbranschen utvecklats utmärkt denna period. Vi får dock vänta och se hur kinesiska resebegränsningarna kommer att påverka situationen. Förra vintern utgjorde kinesiska turisterna knappa åtta procent av alla som kom till Finland”, noterar Olli Toivanen. 

Privata servicebranscherna verkar fortfarande dra nytta av en stark konjunktur med tanke på både försäljningen för arbetsgivarföretagen och sysselsättningsläget bland deltagarna. Tack vare inhemska konsumtionen förutspår Olli Toivanen att utvecklingen kommer att fortsättningsvis vara positiv i början av året bara vi undviker negativa chocker. 

”För servicebranscherna är konsumenternas tillit till sin ekonomi central. Enligt konsumentbarometern i januari har tilliten åter stigit till en utmärkt nivå fast förväntningarna på finländska ekonomin är svaga.” 

Säkerhetsbranschens anställda upplever att det blivit svårare att hitta nytt arbete

Inom handel upplevs egna arbetet vara tryggt. Rentav 57,4 procent av deltagarna upplevde över huvud inget hot om arbetslöshet – högsta siffran så länge PAM haft en barometer. Starka sysselsättningsläget korrelerar med allmänna ökningen av försäljningen eftersom 42,9 procent av handelsanställda berättar att deras arbetsgivares försäljning ökat jämfört med året innan. 

Inom säkerhets- och bevakningsbranschen verkar sysselsättningsutvecklingen vid första anblicken vara motsägelsefull. Fast allt färre upplever hot om arbetslöshet tror deltagarna att det blivit svårare att hitta nytt arbete inom branschen. Endast 50,0 procent tror att de vid behov får nytt arbete inom tre månader medan andelen var 73,1 procent ännu för ett år sedan. 

”Branschen har vuxit starkt och företagsfältet omvälvts de senaste åren. Svaren antyder att starkaste rekryteringsboomen kan nu väl vara förbi inom branschen men egna arbetet upplevs ändå vara mycket tryggt”, sammanfattar Olli Toivanen. 
 

Uppgifterna baserar sig på en enkät som PAM gjorde 9.1-22.1.2020. Enkäten besvarades av 950 PAM-medlemmar. PAM publicerar konjunkturbarometerrn fyra gånger per år.

 

 

Nyheter