Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Familjeliv - 09.11.2018 klo 09.00

PAM: Pappors deltagande i familjevardagen stärks genom att förnya strukturerna i arbetslivet

Det behövs flexibilitet i arbetslivet och snabbt för att tillgodose familjernas behov. Bild: Eeva Anundi

Enligt Servicefacket PAMs enkät kan inte pappor som arbetar i branschen delta till fullo i familjevardagen på grund av arbetet.

63 procent av alla pappor med barn under 18 år säger att arbetet hindrar dem från att delta i familjens gemensamma aktiviteter i den utsträckning de skulle vilja.

”Arbeten inom servicebranscherna har blivit mer fragmenterade och arbetet utförs i allt högre grad på oregelbundna arbetstider. Bland dem som svarade på PAMs enkät angav 60 procent att de ofta är så utmattade efter arbetsdagen att de inte orkar delta i familjens gemensamma aktiviteter”, säger PAMs forskningschef Antti Veirto.

Över hälften av papporna bland PAMs medlemmar (51 %) anger att den tidsuppoffring de gör hindrar dem från att delta på jämlika villkor i hemmets plikter och göromål. Veirto tror att det delvis är en konsekvens av brytningstiden för arbetet. Mobil teknik används allt oftare även i traditionella arbetsuppgifter och inom servicebranscherna.

”I och med alla tekniska lösningar tränger sig arbetet in i arbetstagarens familjeliv. Eftersom allt sköts elektroniskt följer man exempelvis arbetsskift även utanför arbetstid, vilket gör att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut och arbetsbelastningen ökar,” konstaterar Veirto.

Avlönad pappaledighet har uppnåtts av fackföreningsrörelsen

PAM uppnådde bland de första fackförbunden bestämmelsen om avlönad pappaledighet i kollektivavtalen, något som numera är med i en stor andel av de kollektivavtal som PAM har förhandlat fram. Senast övergick man till 6 dagars avlönad pappaledighet i kollektivavtalet för apoteksbranschen enligt avtalslösningen våren 2018.

Branschen har en exceptionellt ung åldersstruktur bland arbetstagarna, och närmare 40 procent är under 35 år. Därför har avlönad pappaledighet och familjeledighetssystem stor betydelse.

”I Finland är nativiteten på en exceptionellt låg nivå. En förklaring till det är det osäkra arbetslivet. Genom att minska exempelvis ofrivilligt deltidsarbete och nollavtal kan man uppmuntra unga som arbetar i vår bransch att överväga att bilda familj,” konstaterar Veirto.

Bland de PAM-medlemmar som är pappor har cirka 90 procent utnyttjat sin rätt till 18 dagars pappaledighet. Betydligt färre, endast knappt 40 procent (38 %), berättar att de har tagit ut en längre pappaledighet än 54 dagar.

”Om familjer inte har något ekonomiskt handlingsutrymme låter papporna oftare bli att ta ut sin längre pappaledighet. Oftare har mammor lägre inkomst i familjerna, vilket gör att pappans lön har stor betydelse för familjens försörjning,” säger Veirto.

Sipiläs regering drev inte igenom reformen av familjeledigheten, som flera organisationer och fackföreningsrörelsen har krävt under lång tid för att stärka familjernas ställning.

”Man behöver snabbt få flexibilitet i arbetslivet för att tillgodose familjernas behov. När man har låg lön och familjens inkomster är små leder det lätt till att föräldrar och barn får mindre tid tillsammans. I Finland är det mycket ovanligt att man arbetar deltid av familjeskäl. Däremot tvingas man till det på grund av arbetsgivarens behov”, säger Veirto.

Pappor vill delta i vård av sjukt barn

Papporna bland PAMs medlemmar har i genomsnitt 1,7 barn under 18 år. 61 procent av de svarande säger att arbetskamraterna förhåller sig positivt till att man som pappa måste ändra sina arbetsskift av familjeskäl.

”Inom servicebranscherna verkar det som att mammorna i genomsnitt oftare är hemma med sjuka barn, men över hälften av papporna anger att man kommer överens hemma om vem som ska vara hemma beroende på arbetssituation”, säger Veirto.

Veirto påminner om att dagvårdsystemen för barnen måste förnyas. De uppfyller inte behoven hos föräldrar med barn som arbetar inom servicebranscherna i tillräckligt hög grad.

”De offentliga tjänsterna har reagerat långsamt på att man allt oftare arbetar olika tider på dygnet och att 24/7-samhället även utmanar de befintliga dagvårdssystemen i och med att det finns mer behov av skiftes- eller söndagsvård”, konstaterar Veirto.

Uppgifterna bygger på PAMs medlemsenkät 2016, som besvarades av 144 PAM-medlemmar som var pappor. I kollektivavtalen för Servicefacket PAMs huvudsakliga avtalsbranscher finns det bestämmelser om en avlönad pappaledighet på 6 dagar. Dessa branscher är handeln, turist-, restaurang-, och fritidstjänster, fastighetsservicebranschen, apoteksbranschen, frisörbranschen samt specialbranscher och chefer.

 

Nyheter