Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetstagarnas ekonomi - 02.05.2018 klo 12.15

PAM:s konjunkturbarometer: Det går bra för arbetsgivarföretagen men PAM-medlemmarna är allt mer bekymrade över sin ekonomi

Inom handel berättar rentav 28,4 procent av de anställda att deras ekonomi försämrats de senaste tre månaderna. Bild: Gettyimages

PAM:s konjunkturbarometer förutser åter ett starkt år för serviceföretag. Anställdas personliga ekonomi verkar dock ha blivit efter ekonomiska tillväxten och deras oro för arbetslöshet ökar.

Inom servicebranscherna växer arbetsgivarföretagens ekonomi fortsättningsvis så det knakar. Bara 8,8 procent av deltagarna i PAM:s konjunkturbarometer anser att deras arbetsgivares ekonomi har försvagats det senaste kvartalet. I slutet av 2017 var andelen ännu 13,6 procent. Av deltagarna rapporterar 28,1 procent däremot att arbetsgivarens ekonomi blivit bättre de senaste månaderna.

Tillväxten har varit starkast inom handel där 49,1 procent av deltagarna berättar att arbetsgivarens försäljning ökat jämfört med fjolåret och inom turism- och restaurangbranschen där 48,1 procent noterat att försäljningen ökat.

”Detaljhandeln har fortsatt sin starka tillväxt ända fram till mars. Näringslivets forskningsinstitut förutspår dock att tillväxten avtar i år trots positiva konjunkturutsikter. Turismbranschen har för sin del kunnat dra nytta av en exceptionellt bra vintersäsong”, berättar PAM:s ekonom Olli Toivanen.

Anställdas bekymmer kastar en skugga över tillväxten
Deltagarna i konjunkturbarometern anser att arbetsgivarföretagens ekonomi kommer att stärkas också i fortsättningen. Av deltagarna tror 40,8 procent att arbetsgivarföretagens ekonomi förbättras och endast 13,6 procent att den försvagas i år. De färskaste talen motsvarar mycket bra uppfattningarna bland serviceanställda för exakt ett år sedan.

Arbetsgivarnas starka ekonomi återspeglas tyvärr fortfarande inte i utkomsten bland PAM-medlemmar. Deltagarna upplever att deras ekonomi försämrats och ser pessimistiskt på framtiden samtidigt som oron för egna ekonomin och potentiell arbetslöshet åter ökat.

”Vi kan ifrågasätta stabiliteten av tillväxten inom servicebranscherna beroende av privat konsumtion då hushållens skuldsättningsgrad är rekordhög och lågavlönade anställda är allt mer bekymrade över sin ekonomi”, varnar Olli Toivanen.

Inom handel berättar endast 8,0 procent av de anställda att deras ekonomi förbättrats och rentav 28,4 procent att den försämrats de senaste tre månaderna. Inom turism- och restaurangbranschen anser 23,6 procent att arbetslöshetshotet ökat och enbart 3,6 procent att det minskat. Inom fastighetstjänster har bekymren över egna ekonomin ökat hos 28,9 procent av deltagarna.

”Av Statistikcentralens konsumentbarometer för mars–april framgår samma vändning mot det sämre efter toppresultaten i början av året. PAM-medlemmar ser dock på sin ekonomi åter klart negativare än konsumenter i gemen”, påpekar Olli.

Tron på nytt arbete vacklar inom turism- och restaurangbranschen
Deltagarnas uppskattning av hur snabbt de fann nytt arbete om de blev arbetslösa har dock blivit något bättre jämfört med förra konjunkturbarometern. Utvecklingen har varit positivast inom fastighetstjänster där nu endast 10,5 procent av deltagarna tror att deras nuvarande arbete blir deras sista jämfört med 16,3 procent i förra enkäten.

Inom turism- och restaurangbranschen upplevs arbetslöshetshotet däremot starkare, vilket framgår bland annat av en svagare tro på att du finner nytt arbete – rentav 18,2 procent av deltagarna tror att de inte längre finner nytt arbete om de blir arbetslösa.

Uppgifterna baserar sig på en enkät som PAM lät genomföra den 4–18 april 2018. Enkäten besvarades av 336 PAM-medlemmar. Av dem var 93 procent anställda och 3 procent arbetslösa. PAM publicerar en konjunkturbarometer varje kvartal.

 

Nyheter