Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 07.03.2018 klo 09.00

PAMs styrelse godkände de nya kollektivavtalen för handeln

Lösningen har fokus på arbetstagarnas personliga löner i euro. Under respektive avtalsår kommer alla arbetstagares månadslön att höjas med 42 euro. Avtalet förbättrar deltidsanställdas ställning och sätter upp tydligare spelregler för nattarbete. Arbetsgivarnas mål om att skära ner på söndagsersättningen och -tilläggen uppnåddes inte.

Servicefacket PAMs styrelse godkände de nya kollektivavtalen för arbetstagare, tjänstemän och chefer inom handeln. Det nya kollektivavtalet gäller 1.2.2018–31.1.2020 och berör cirka 250 000 arbetstagare och chefer inom handeln.

”Trots den ovanliga utgångspunkten lyckades vi nå en rimlig kompromiss, som innebar att vi stoppade arbetsgivarnas förslag om försämring av söndagsersättningen och om att bland annat förlänga prövotiden till sex månader. Dessutom bekämpade vi försämringarna i tjänstemännens arbetstidsbestämmelser. När det gäller kvalitetsrelaterade frågor och frågor om att förbättra arbetstagarnas välbefinnande i texten fick vi igenom mål som var viktiga för våra medlemmar,” säger PAMs ordförande Ann Selin.

Kollektivavtalslösningen förbättrar de deltidsanställdas ställning betydligt. I fortsättningen ska arbetsgivaren och arbetstagaren granska om den verkliga arbetstiden och antalet timmar i anställningsavtalet motsvarar varandra varje halvår. Om de avviker från det som står i anställningsavtalet ska antalet arbetstimmar uppdateras i avtalet.

”Jag ser det här som en seger. Nu får vi en förbättring av en fråga som lett till meningsskiljaktigheter på arbetsplatserna, som ökar tryggheten för alla deltidsanställda. Det gör försörjningen mer förutsägbar och gör det enklare för människor att planera sitt liv”, betonar Selin.

Heltidsanställdas arbetstagares och tjänstemäns månadslöner höjs enligt följande:
– 42 euro och timlöner 26 cent från och med 1 april 2018
– 42 euro och timlöner 26 cent från och med 1 april 2019.

De arbetstagare som arbetar deltid och som har en lön i relation till månadslönen får en motsvarande förhöjning utgående ifrån deras arbetstid. Handelns tabellöner (minimilöner) höjs vid samma tidpunkter med 1,6 %. Förmännens personliga löner och tabellöner höjs med 1,6 % under respektive avtalsår.

”Löneförhöjningarna kan betraktas som rimliga, även om vi inte har nått våra mål. Jag förväntar mig att den förnyelse av lönesystemet som sker under avtalsperioden kommer att ge den löneutveckling i branschen som så länge efterfrågats”, konstaterar Selin.

Kollektivavtalet ökar arbetstagarnas välbefinnande. De friare öppettiderna i butikerna har lett till en ökning av varierande arbetstid på dygnet, och erkännandet av det och införandet av nya bestämmelser i kollektivavtalet är enligt Selin ett viktigt framsteg.

”Tidigare fanns det inga spelregler för nattarbete, och nu har sådana uppnåtts. De garanterar att de hälsorelaterade riskerna med nattarbete kan minimeras och att man måste komma överens med arbetstagaren om nattarbete. Det innebär en bättre och mer arbetstagarorienterad arbetsskiftsplanering”, säger Selin.

Ett nytt inslag i avtalet är även åtgärderna vid sjukfrånvaro, om arbetstagaren har svårt att få tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster, exempelvis på kvällar och helger.

Selin beskriver kollektivavtalsförhandlingarna som svåra, även om förhandlingsatmosfären hela tiden förblev konstruktiv. Hon efterlyser en utveckling av avtalsverksamheten och en ökning av branschens dragningskraft i samarbete mellan arbetsmarknadens parter.

”Vi var beredda att utveckla lokala avtal, men den här förhandlingsrundan bekräftade uppfattningen att arbetsgivaren snarare har som mål att utveckla avtalen i direktionens riktning. I det avseendet gick vi emellertid emot arbetsgivaren i bland annat förfarandet kring införandet av systemet med söckenhelger. Det infördes även förändringar som är positiva för arbetsgivaren i bestämmelsen om språktillägg”, säger Selin och fortsätter

”De upprepade attackerna på arbetsvillkoren och arbetstagarna måste upphöra. Den här avtalsrundan visade att förhandlingskulturen behöver förnyas. I framtiden kan vi inte ha en förbundsrunda där de från arbetsgivarnas sida ändå strävar efter att följa förfaranden för en centraliserad lönelösning som de själva var först med att avsäga sig.”

Förhandlingsresultatet inom handeln omfattar förutom kollektivavtalet inom handeln även kollektivavtalsprotokollet för ADB-tjänstemän (i fortsättningen kollektivavtalsprotokollet för handelns IKT-tjänstemän), kollektivavtalsprotokollet för försäljningspersonalen i Hankkija lantbruksaffärer, kollektivavtalet för förmän inom lager- och fraktverksamhet samt kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln.

Ta del av kollektivavtalets innehåll i Wiki-kortet här.

 

Nyheter