Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslivet - 20.10.2020 klo 11.50

Sexuella trakasserier ökar enligt PAM:s enkät: Snuskiga kommentarer, tafsande och snoppbilder

Enligt en undersökning som publicerats av PAM hade 57 % av dem i kundtjänst stött på sexuella trakasserier på jobbet under det senaste året. Bild: Gettyimage

PAM har gjort en enkät bland personer som arbetar med kundbetjäning för att undersöka hur de upplever våld och sexuella trakasserier. Över hälften av arbetstagarna upplever våld eller hot om våld i sitt arbete. Sexuella trakasserier riktas främst mot unga.

Av enkäten framgår att sexuella trakasserier och hot om våld har ökat på arbetsplatserna sedan 2015, då frågan senast ställdes i en enkät. 

I många arbetsuppgifter inom servicebranschen löper de anställda risk för att utsättas för våld. Enligt enkätsvaren har över hälften fått höra skällsord eller utsatts för hot från kundernas sida under det senaste året. Var tionde hade upplevt fysiskt våld eller hot med föremål (t.ex. kniv).

Av dem som arbetar med kundbetjäning hade 57 % under det senaste året utsatts för sexuella trakasserier i arbetet. 40 % av kvinnorna och 16 % av männen hade upplevt trakasserier. 

”Det är höga siffror. Alla ska ha rätt att utföra sitt arbete utan att utsättas för trakasserier, kränkningar, våld eller hot om våld”, kommenterar PAM:s arbetsmiljöexpert Erika Kähärä enkätresultaten.
 

Sexuella trakasserier kan leda till byte av arbetsplats

 

"En berusad kvinna i medelåldern tog ett stadigt tag i grenen på mig samtidigt som hon försökte kyssa mig." Väktare, åldersgrupp: 35-44 år.

 

Var femte som svarade på enkäten sade sig ha bytt bransch eller arbetsplats på grund av trakasserier.  Sexuella trakasserier drabbar mest unga personer. Hela 70 % av personer under 25 år har upplevt trakasserier, men det förekommer i alla åldersgrupper. Sexuella trakasserier riktas ofta mot kvinnor, men också män utsätts inom de branscher som PAM företräder. Var femte man har blivit offer för sexuella trakasserier. 

Sexuella trakasserier orsakar ångest och rädsla samt påverkar offrets eget beteende. Arbetsmiljöexperterna på PAM kräver ökad kunskap och förändrade attityder på arbetsplatserna för att få slut på de sexuella trakasserierna: 

”Trakasserierna påverkar arbetsförmågan hos de anställda. Det är inte frågan om någon naturaförmån för vissa yrkesgrupper. Det är arbetsgivarens skyldighet att få slut på trakasserierna, men arbetstagarna litar inte alltid på arbetsgivaren och vågar därför inte berätta om det”, säger arbetsmiljöexperten Merja Vihersalo.
 

”I mitt arbete på kafé möter jag kunder som serverar snuskiga tvetydigheter med en blinkning.” Servitör, åldersgrupp: 35-44 år.

Krav på att tystnaden bryts och arbetsgivarna ingriper effektivare

 

Alltför sällan berättar offren om de sexuella trakasserierna för arbetsgivaren, hela 60 % låter bli att berätta. Enligt enkätsvaren är orsaken oftast att den utsatta upplever att det inte har någon betydelse eller inte tror att det leder någonvart. För att åtgärda detta efterlyser PAM mer kunskap på arbetsplatserna om hur man kan hantera och hindra de här situationerna. 

”Det borde vara lätt att anmäla trakasserier och våld, och självklart att man gör det – inte så att man ska igenom en lång och byråkratisk process, som till slut leder till att arbetsgivaren lyssnar men inte gör något åt saken”, säger Kähärä. 

Vihersalo och Kähärä konstaterar att lagstiftningen är rätt bra, men det som saknas är kunskap på arbetsplatserna. Cheferna vet helt enkelt inte alltid hur de ska hantera och motverka trakasserisituationer. 

”Därför måste vi kräva kompetensutveckling för arbetsgivarna t.ex. genom en obligatorisk utbildning för arbetarskyddscheferna.” 


Fackets avtal och anvisningar ger verktyg för att förebygga och åtgärda trakasserisituationer 

”Tvetydiga kommentarer åtföljda av ett flin. Oftast är det från välbärgade män som tydligen ser det som sin rätt att bete sig så.” Expedit, åldersklass: 45-54 år. 

Enkätresultaten visar också att #metoo -kampanjen, som lyfte fram människors erfarenheter av sexuella trakasserier, inte har haft någon inverkan i servicebranschen. Bland alla som svarat tänker 92 % att #metoo inte har påverkat kundernas beteende. 

För att slippa trakasserier från kunderna och för att skydda arbetstagarna från dem kan också kollektivavtal tillämpas. PAM och Finsk Handel har kommit överens om att utarbeta anvisningar för små och medelstora företag om hur de kan förbereda sig på trakasserier från kunderna.  

”Chefen kan inte alltid vara på plats, så den anställda bör ha rätt att skydda sig själv genom att t.ex. hota med att inte betjäna en besvärlig kund. Man kan inte tänka att kunden alltid har rätt och att man måste hålla fast vid sina kunder även om det innebär att man inte skyddar den anställda”, säger Kähärä.

PAM ordnar grund- och fortsättningskurser för arbetarskyddsfullmäktige och förtroendemän för att de ska känna igen trakasserier och kunna sätta stopp för dem. I de kollektivavtal som PAM och arbetsgivarförbunden förhandlat fram för turism- och restaurangbranschen, handeln, biografanställda, golf, bingo och nationalteaterns tekniker förbjuds trakasserier. 


Läs mer om enkätresultaten:

Jos PDF ei näy, kokeile sivun uudelleen lataamista.

Trakasserieri kundarbeteblandPAM-anslutna - Enkät i servicebranschen 08/2020

lataa_tiedosto

Sexuella trakasserier

  • Sexuella trakasserier är verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur som är oönskat av den som utsätts för beteendet. 
     
  • Man kan motverka trakasserier genom att identifiera dem, hindra dem och följa med situationen. 
     
  • Om man upplever trakasserier ska man tala om det och ta tag i det på arbetsplatsen. Du ska inte lämnas ensam. 

  • På arbetsplatserna ska det finnas bra och tydliga anvisningar för hur man ska bemöta trakasserier från kundernas sida. 

  • PAM utbildar arbetarskyddsfullmäktige och förtroendemän i att identifiera och få slut på trakasserier. 

I flera kollektivavtal som PAM förhandlat fram förbjuds trakasserier. 

 

Nyheter