Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

29.01.2015 klo 11.00

Skattenummerförfarandet bör utvidgas också till fastighetsservicebranschen

Servicefacket PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf kräver att grå ekonomi och arbetsrelaterad människohandel bör utrensas ur fastighetsservicebranschen. Därför är det viktigt att skattenummerskyldigheten utvidgas att förutom byggbranschen även omfatta fastighetsservicebranschen.

Trots regeringens åtgärdsprogram har man inte lyckats få bukt på den gråa ekonomin och på arbetsrelaterad människohandel bland annat inom fältet för den oorganiserade fastighetsservicebranschen. Riksdagen behandlar för närvarande den nationella rapportörens berättelse om människohandel samt redogörelsen för åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2010–2014. I bägge rapporter beskrivs ett flertal åtgärder, med vilka lagstiftaren, om han så önskade, kunde trygga en jämlik konkurrensställning inom näringslivet och ett rättvist bemötande av arbetstagarna.
Inom Servicefacket PAM och Fastighetsarbetsgivarna anses ett av det viktigaste målen med tanke på branschen vara att det gällande skattenummerförfarandet inom byggbranschen även utvidgas att omfatta fastighetsservicebranschen, t.ex. städning, fastighetsskötsel, skötseln av uteområden, energihanteringstjänster, tekniska tjänster och olika lokalitets- och användartjänster.

- Lagstiftningen är relativt ny, men resultaten inom byggbranschen har varit mycket lovande. Aktörer som verkar inom gråzonen har identifierats och såväl från tillsynsmyndigheternas som från förbundsaktörernas håll har man kunnat ingripa i olägenheter i underleverantörskedjan, beskriver Servicefacket PAM:s första vice ordförande Jaana Ylitalo bakgrunden till målet.

Utvidgandet av skattenummerskyldigheten ingick som åtgärd i regeringens strukturpolitiska program 2013. På hösten 2014 fastställde en ministerarbetsgrupp för grå ekonomi att en utvidgning av användningen av skattenumret kommer att övervägas först i samband med att ett nationellt inkomstregister tas i bruk. Byggandet av ett mer omfattande inkomstregister kommer enligt nuvarande bedömning emellertid att ta cirka fem år.


– Vi förutsätter redan nu att våra medlemsföretag i egenövervakningens namn använder skattenummerförsedda ID-kort och att de loggar in i tjänsten Tilaajavastuu.fi, som avser att underlätta upphandlingen av tillförlitliga tjänster. Jag förstår att det inte är förnuftigt att bygga upp överlappande informationshanteringssystem, men fem år är en lång tid att bara vänta på att saker och ting ska ordna upp sig, säger verkställande direktör för Fastighetsarbetsgivarna rf Pia Gramén.

Alla arbetstagare som har förvärvsinkomster har numera färdigt ett skattenummer på sitt skattekort. En utländsk arbetstagare får ett skattenummer och en personbeteckning från skattebyrån. Den största praktiska nyttan med skattenummer utan beställarens egenövervaknings- och rapporteringsskyldighet i bekämpningen av grå ekonomi ansluter sig uttryckligen till den utländska arbetskraftens "anmälningsskyldighet" när de skaffar skattenummer.

Ylitalo och Gramén föreslår således att införandet av skattenummerförfarandet inom fastighetsservicebranschen testas t.ex. av en enskild stad, samkommun eller av staten i rollen som beställare. Enbart arbetsmarknadssamarbete och egenövervakning i företagen räcker inte för att uppnå målen, utan som stöd behövs övervakande myndigheter och lagstiftning, på samma sätt som i bekämpningen av annan grå ekonomi.

 

Nyheter