Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Arbetslivet - 16.03.2020 klo 08.34

Svar till serviceanställda på hur spridningen av coronaviruset kan påverka anställningen

Spridningen av coronaviruset påverkar vardagen för serviceanställda. Nedan besvarar PAM allmänna anställningsfrågor som sysselsätter oss just nu.

(Denna nyhet är uppdaterad 11.4.2020 kl. 12.10)

Utöver de vanligaste frågorna har vi sammanställt nyckelfrågor om permitteringar och uppsägningar, arbetslöshet och arbetslöshetsskydd, arbetstid och skift, förhandlingsbestämmelser och sjukdomar och karantän på vår egen webbplats
Ta en titt!

Servicefacket PAM följer med situationen och råder sina medlemmar i frågor som handlar om hur coronavirusepidemin påverkar anställningen. Ytterligare råder förbundet sina förtroendevalda i samband med situationer som epidemin skapar på arbetsplatser. 

Coronaepidemin har avsevärt inverkat på företag inom servicebranschen och till följd av detta har PAM förhandlat med arbetsgivarförbunden.  Avvikelser i besluten har gjorts i kollektivavtalen för anställda inom handeln, turism, restaurang- och fritidstjänster samt inom flyttservicebranschen och för biograferna. Det nyaste beslutet handlar om ändringar som rör fastighetsservice, tågservicepersonalen på Avecra, programservice, skidcenter samt nöjes-, tema- och äventyrsparker. Ta del av ändringarna i ovannämnda kollektivavtal här.

Restauranger stängs för kunder till och med 31 maj för att förhindra spridningen av coronaviruset. Läs mer om detta här.
 

1. Omorganisering av arbetstider och arbetsskift, semester samt sjukdom 

2. Samarbetsförfarandet, permittering och uppsägning

3. Utkomst 

Arbetslöshetsskydd 

Dagpenning vid smittosam sjukdom 

Barnet i hemvård 

4. Att resa

5. Hur kan serviceanställda skydda sig mot bobbor från kunder? 

1. Omorganisering av arbetstider och arbetsskift, semester samt sjukdom 

Kan arbetsgivaren inställa mitt skift plötsligt med hänvisning till coronaviruset och att det inte finns kunder? 
Ett skift antecknat i arbetsskiftsförteckningen kan inte inställas med hänvisning till coronaviruset och lämna lönen obetald. För skift antecknade i förteckningen har du rätt till lön. 

Om du avtalar (ingår ett avtal) med din arbetsgivare om kortare arbetstid betalas lön för kortare arbetstiden (till följd av avvikelser i öppethållningstiderna). Ingår du inte ett avtal betalas lön för den tid som antecknats i arbetsskiftsförteckningen. Arbetsgivaren kan ensidigt förkorta arbetstiden för viss tid genom att permittera anställda delvis. Det ska meddelas om permitteringen senast två veckor innan den börjar. 

Kan arbetsgivaren ändra mina arbetsskift med hänvisning till coronaviruset?
I kollektivavtalet för handeln har man bland annat 19.3 avtalat om avvikelser som möjliggör ändringar i arbetsskiftsförteckningen till följd av coronaviruset. I samband med ändringen är det dock inte möjligt att minska arbetstiden. Sålunda är det möjligt att flytta på skift/ändra dem under samma vecka på så sätt att helhetsantalet veckotimmar inte minskar. På samma sätt då utjämningsschemat används kan arbetsskift ändras/flyttas inom samma utjämningsperiod och på så sätt att det totala antalet timmar inte minskar under perioden. Rätten att ändra i arbetsskiftsförteckningen varierar beroende på avtalsområde. Till exempel inom kollektivavtalet för turism-, restaurang och fritidstjänster kan redan publicerade arbetsskift endast ändras med arbetsgivarens och arbetstagarens samtycke. 

Kan arbetsgivaren bestämma att jag ska hem utan lön mitt under ett skift, hindra mig att komma till arbete eller beordra mig i karantän? 
Nej, det går inte för sig. Det är alltid en läkare som beordrar i karantän. Misstänks coronavirus fattas beslut om frånvaro från arbetet, isolering eller karantän av en läkare ansvarig för smittsamma sjukdomar inom offentliga hälsovården (dvs. inte en läkare inom privata företagshälsovården). 

Kan arbetsgivaren bestämma att jag ska hem utan lön mitt under ett skift, hindra mig att komma till arbete eller beordra mig i karantän? 
Nej, det går inte för sig. Det är alltid en läkare som beordrar i karantän. Misstänks coronavirus fattas beslut om frånvaro från arbetet, isolering eller karantän av en läkare ansvarig för smittsamma sjukdomar inom offentliga hälsovården (dvs. inte en läkare inom privata företagshälsovården). 

Kan jag låta bli att gå till arbetet med egen anmälan?
På grund av coronavirusepidemin har det beslutats om undantag också då det handlar om förfarandet med egen anmälan. Närmare uppgifter finns här.

Kan jag som arbetstagare som tillhör riskgruppen självmant bli hemma  och neka från att gå till jobbet, även om jag inte insjuknat? Hurudant lov borde jag ha för att inte behöva gå på jobb?
Du bör diskutera om din situation med arbetsgivaren och berätta att du tillhör riskgruppen. Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att säkerställa säkerheten och hälsan för den anställdes arbete. Arbetsgivaren bedömer i samarbete med företagshälsovården faror och risker. Alla anställda måste skyddas, men en anställd som tillhör en riskgrupp måste tillfälligt överföras till sådant arbete där det inte finns någon eller mindre risk för infektion än jämfört med kundbetjäning. Läkaren kan att bedöma hur hög arbetstagarens risk är.

En anställd kan inte bara stanna hemma och vägra att gå på jobbet om hen inte är sjuk.
Endast en läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar inom den offentliga hälsovården kan utfärda ett dylikt lov och beordra dig i karantän, men bara för att du tillhör en riskgrupp räcker inte. Karantän införs om du redan utsatts för coronaviruset.
Det är absolut nödvändigt att den drabbade arbetstagaren stannar hemma och omedelbart rapporterar sjukdomen till arbetsgivaren.

Jag avtalade muntligen med arbetsgivaren om att distansarbeta hemifrån. Täcker arbetsgivarens olycksfallsförsäkring distansarbetet? 
Arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring täcker allt arbete som utförs i anställningen – också på distans. Det räcker att du avtalat med arbetsgivaren om distansarbete. Olycksfallsförsäkringens täckning är dock snävare eftersom i distansarbete ersätts endast skada som uppstått då du arbetat. Detta innebär att en skada inte ersätts om du håller en paus eller går från ett rum till ett annat i bostaden och det sker en olycka just då. 

Kan jag arbeta vid kassan, på frukt- och grönsaksavdelningen eller vid köttdisken om jag har snuva eller hosta? 
Du ska aldrig arbeta då du är sjuk. Företagshälsovårdsproffs bedömer din arbetsförmåga. De går igenom dina symptom och ditt allmäntillstånd i relation till arbetsförhållandena. 

Kollektivavtal och arbetsplatser har varierande bestämmelser om egen anmälan vid sjukledighet. Det är vanligt att du kan vara borta i 3 dagar med en anmälan till förmannen – på vissa arbetsplatser rentav längre särskilt under infektionsperioder. Har det inte lokalt avtalats om ett förfarande med egen anmälan räcker det till exempel enligt handelns kollektivavtal med ett intyg om arbetsoförmåga av en hälso- eller sjukvårdare under infektionsperioder. 

PAM rekommenderar att under epidemin tar serviceföretag i bruk det förfarande med ”egen anmälan till förman” som Finlands näringsliv EK anbefaller. 

Kan anställda överföras tillfälligt till annat arbete utöver det som är angivet i arbetsavtalet? 
I regel ska anställda utföra arbete enligt sitt arbetsavtal. I ytterst exceptionella situationer (t.ex. nuvarande epidemin) kan det avtalas med anställda om att de ska utföra annat arbete. 

Jag arbetar med skönhetsvård (t.ex. frisör eller kosmetolog). Hur skyddar jag mig mot coronaviruset då jag inte kan låta bli att beröra kunder i mitt arbete? 
Inom skönhetsvård exponeras du kontinuerligt för olika kemikalier och du måste skydda dig mot dem redan i normala förhållanden. Viktigaste skyddsutrustningen är ogenomträngliga engångshandskar som du ska använda på rätt sätt. Dessutom ska du undvika kontakter med insjuknade. 

Enligt arbetarskyddslagen är din arbetsgivare skyldig att bedöma faror och risker i ditt arbete, planera och genomföra skyddsåtgärder och sörja för din säkerhet och hälsa i arbetet. Vid behov beslutar arbetsgivaren också att avbryta arbetet. 

Läs mer (på finska)

Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut semester på grund av coronaviruset fast sommarsemesterperioden inte börjat? 
Enligt semesterlagen ska 24 vardagar av semestern ges under semesterperioden (= sommarsemester). Semesterperioden är 2 maj–30 september. Enligt huvudregeln i lagen kan arbetsgivaren inte bestämma att anställda ska på sommarsemester innan semesterperioden börjar. Coronaviruset ändrar inte på detta. 

Vad om jag permitteras under eller före min planerade semester? Får jag lön för den tiden och hur är det med semesterpenningen/semesterpremien?
Under din semester har du rätt till semesterlön och semesterpenning/semesterpremie enligt kollektivavtalet.

Jag ska på semester som jag sparat från fjolårets sommarsemester (sparad ledighet). Jag avtalade med arbetsgivaren om semestern redan för ett par månader sedan och semestertidpunkten har bekräftats. Hur påverkar en eventuell permittering situationen? 
En permittering påverkar inte situationen utan du har rätt att ta ut sparade ledigheten vid avtalade tidpunkten.

Jag insjuknade tre dagar före min vintersemester och jag har milda coronavirussymptom. Jag kan inte vara säker på detta eftersom jag inte testas då jag inte tillhör en riskgrupp. Kan jag flytta fram semestern i denna situation? 
Enligt semesterlagen ska semestern på begäran av arbetstagaren flyttas fram till en senare tidpunkt om arbetstagaren på grund av till exempel sjukdom är arbetsoförmögen när semestern börjar. 

Detta ska begäras utan dröjsmål och på begäran av arbetsgivaren ska arbetstagaren lägga fram tillförlitlig utredning över sin arbetsoförmåga. Insjuknar anställda innan semestern börjar iakttas inte så kallade karensdagar utan hela semestern flyttas fram. Karensdagar hör endast ihop med situationer då anställda insjuknar under semestern. 

Du kan förhandla med din arbetsgivare och be att din semester flyttas fram. Lägg samtidigt fram en så tillförlitlig utredning som möjligt över din situation, till exempel dina symptom. Begäran och anmälan ska du göra skriftligen exempelvis per e-post och du ska spara meddelanden. Det är ju självklart att flesta anställda inte för tillfället kan få till exempel ett läkarintyg om sin arbetsoförmåga. 

När kan jag återvända till arbetet efter att ha tillfrisknat från coronavirusinfektionen? 
Du ska ta coronaviruset på allvar. Har hälsovårdsproffs testat dig och funnit att du infekterats ger de dig vårdanvisningar och till sist tillstånd att återvända till arbetet efter att du tillfrisknat. 

2. Samarbetsförfarandet, permittering och uppsägning 

Vad avses med samarbetsförhandlingar?
Före en permittering ska det föras samarbetsförhandlingar på företag med minst 20 arbetstagare. Också små arbetsgivare är skyldiga att redogöra på förhand och höra anställda. Syftet med samarbetslagen är att förbättra anställdas möjligheter att påverka frågor som rör dem fast slutliga beslutanderätten ligger hos arbetsgivaren. I förhandlingarna gås igenom grunderna för, verkningarna av och alternativen till en ändring som arbetsgivaren föreslår.

På grund av coronavirusepidemin har fristerna ändrats branschspecifikt. Ändringarna finns här.

Vad innebär permittering?
Permittering innebär att arbetsgivaren beslutat tillfälligt avbryta utförandet av arbete och betalningen av lön. I övrigt består anställningen. Anställda kan permitteras antingen för viss tid eller tills vidare. Arbetet kan avbrytas helt eller delvis genom att förkorta arbetstiden.

Hur lång är tiden för meddelande om permittering?
I normala förhållanden är tiden 14 dagar. På grund av coronavirusepidemin har detta ändrats för viss tid i de kollektivavtal PAM ingått.

På grund av coronaviruset har det avtalats om följande tider för meddelandet om permittering (gäller t.o.m. 30 juni 2020):

 • Handel: 7 dagar, 5 dagar från och med 1.4.2020, 3 dagar arbetsplatsspecifikt avtalat enligt 23 §
 • Kollektivavtalen för turism-, restaurang- och fritidstjänster: 5 dagar
 • Kollektivavtalet för fastighetstjänstebranschen: 5 dagar
 • Kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker: 5 dagar
 • Kollektivavtalet för tågservicepersonalen på Avecra: 5 dagar
 • Kollektivavtalet för skidcenterbranschen: 5 dagar
 • Kollektivavtalet för programservicebranschen: 5 dagar
 • Kollektivavtalet för biografer: 7 dagar
 • Kollektivavtalet för flyttservicebranschen: 7 dagar
 • Kollektivavtalet för kundservice- och telemarketingbranschen: 5 dagar
 • Kollektivavtalet för bingoanställda: 5 dagar
 • Kollektivavtalet för branschen för underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen: 5 dagar
 • Kollektivavtalet för golfbranschen: 5 dagar
 • Kollektivavtalet för bevakningsbranschen: 5 dagar
 • Kollektivavtalet för tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare på Finlands Nationalopera och Nationalbalett: 5 dagar
 • Kollektivavtalet för arbetstagare på apotek: 5 dagar
  Läs mer här.

Kan visstidsanställda permitteras?
Enligt nuvarande arbetsavtalslagen kan visstidsanställda inte permitteras om inte de är vikarier för ordinarie arbetstagare. I och med en tillfällig lagändring som trätt i kraft 1 april 2020 kan dock också visstidsanställda som inte är vikarier permitteras. Arbetsgivaren är skyldig att behandla alla sina anställda lika och till exempel någon på vårdledighet kan inte lämnas utanför permitteringen. En permitterad anställds arbetsinsats får inte ersättas genom att övriga arbetar längre. 

Kan arbetsgivaren tillämpa 60 § i samarbetslagen (60 § Undantag från samarbetsförfarandet )

Arbetsgivaren får fatta beslut i ärenden som avses i 32 och 33 § samt i 44 § 1 mom. utan föregående samarbetsförhandlingar, om särskilt vägande skäl som är till skada för företagets produktions- eller serviceverksamhet eller företagets ekonomi och som man inte har kunnat känna till på förhand utgör hinder för samarbetsförhandlingar.)

Vissa arbetsgivare har tolkat undantagsstadgandet i 60 § i samarbetslagen så att coronavirussituationen ger dem rätt att fatta beslut om permitteringar och uppsägningar utan samarbetsförhandlingar. Coronaviruset i sig är dock inte en tillräcklig grund för att hoppa över samarbetsförhandlingar. 

Denna paragraf i samarbetslagen innehåller ett undantagsstadgande för situationer då särskilt vägande skäl som är till skada för företagets produktions- eller serviceverksamhet eller företagets ekonomi och som man inte har kunnat känna till på förhand utgör hinder för samarbetsförhandlingar. Därmed tänker vissa att den situation som förorsakats av coronaviruset ska utgöra ett hinder för förhandlingar. 

Det är klart och otvetydigt att coronaviruset har förorsakat en exceptionell situation och haft en dramatisk inverkan på arbetsplatser. Bestämmelsen förutsätter dock ytterligare att på grund av situationen kan det över huvud inte förhandlas. 

Alla arbetsplatser är inte likadana så i sista hand beror möjligheten att tillämpa 60 § på situationen på arbetsplatsen. 

Arbetsgivare har tolkningsföreträde. Om arbetsgivaren därmed beslutar tillämpa 60 § i samarbetslagen kan detta inte stoppas på förhand. Arbetsgivaren svarar dock för att beslutet varit korrekt. Visar det sig att beslutet varit felaktigt kan följden vara ersättningsansvar. 

Arbetsgivarens skyldighet att föra samarbetsförhandlingar slopas inte heller totalt utan frågan ska behandlas utan dröjsmål efter att det inte längre finns en grund för undantaget. 

Vad händer med min utkomst om arbetsgivaren stänger mitt driftsställe på grund av coronaviruset? 
Arbetsgivaren kan inte ensidigt sluta betala lön. Inställs skift måste det förfaras på det sätt som tillämpas när arbetet minskar, det vill säga via samarbetsförhandlingar som i sista hand leder till permittering. Ett meddelande om permittering ska ges senast 14 dagar innan permitteringen börjar. Under permitteringen kan anställda få inkomstrelaterad dagpenning. 

Läs mer om permittering samt om permittering och annan samtidig frånvaro. Ta även del av avvikelser här.

Observera att för att få inkomstrelaterad dagpenning (arbetslöshetsdagpenning) ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos en TE-byrå. 

Läs mer om vem kan få inkomstrelaterad dagpenning (på finska). 

Är du förhindrad att utföra ditt arbete på grund av en av dig eller arbetsgivaren oberoende orsak kan arbetsgivaren sluta betala lön. Anställda har dock rätt att få lön för högst 14 dagar. 

Läs mer om hur lönebetalning avbryts.

Kan arbetsgivaren säga upp mig om företaget inte har arbete på grund av coronaviruset?  
Nej, det går inte för sig. I detta skede är situationen tillfällig och då kan arbetsgivare ha rätt att permittera anställda. Då iakttas bestämmelserna om permittering.  Se avvikelser här.

Jag ska börja nytt arbete och undertecknade ett arbetsavtal för viss tid som börjar i april. Kan ägaren häva eller säga upp arbetsavtalet på grund av coronaviruset om arbetstagaren ännu inte har påbörjat arbetet? 
Anställningsförhållandet börjar inte förrän arbetet inleds. Om arbetsgivaren häver avtalet är det inte en uppsägning av anställningsförhållandet utan ett avtalsbrott. Arbetsavtalet är ett bindande dokument, och arbetsgivaren kan vara skyldig att betala ersättning för den skada som avtalshävningen har förorsakat innan att anställningen påbörjats. I denna svåra situation kan kompensationen vara mycket liten, eftersom arbetsgivaren i alla fall skulle kunna säga upp anställningsavtalet på ekonomiska grunder och produktionsskäl direkt då anställningen inleds.

Därför kan det vara ett bättre alternativ för arbetstagaren att få ett förhandsmeddelande om uppsägningen. Det viktigaste är förmodligen att den anställde får information om hävningen av anställningsförhållandet så tidigt som möjligt.

3. Utkomst 

Arbetslöshetsskydd 

Arbetsgivaren har föreslagit att jag ska ta ut oavlönad ledighet. Hur påverkar detta den dagpenning deltidsanställda får från förbundet? Får jag något under oavlönad ledighet? 
Kan arbetsgivaren inte erbjuda arbete ska denne permittera sina anställda. Då har de rätt till arbetslöshetsunderstöd. OBS! Efter permitteringen ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos en TE-byrå. Därefter kan du söka arbetslöshetsdagpenning hos Servicebranschernas arbetslöshetskassa.

Deltidsanställda som får jämkad dagpenning ska också permitteras om arbetsgivaren inte kan erbjuda dem arbete. Därefter har de rätt att söka full inkomstrelaterad dagpenning i stället för jämkad dagpenning hos a-kassan. Före det ska TE-byrån och a-kassan informeras om att situationen ändrats. 

Kan jag fortfarande få inkomstrelaterad dagpenning om jag är arbetslös arbetssökande? 
Det beror på hur länge du fått inkomstrelaterad dagpenning som du kan få i antingen 300 eller 400 dagar beroende på hur länge du arbetat. 

Jag är arbetslös men deltar i utbildning arrangerad av TE-tjänsterna. Min skola har stängts. Får jag inkomstrelaterad dagpenning under denna tid eftersom jag inte får dagpenning vid smittsam sjukdom? 
Du har samma utkomst som tidigare. 

Jag är studerande och har rätt till inkomstrelaterad dagpenning från förbundet. Vad ska jag göra om min arbetspraktikplats stängs på grund av coronaviruset? 
Du ska informera TE-byrån och Servicebranschernas arbetslöshetskassa om att situationen ändrats. Du har samma utkomst som tidigare.

Jag har haft lönesubventionerat arbete i exakt ett år och nu har det meddelats om permittering. Om jag sägs upp efter permitteringen hur går det med utbetalningen av dagpenning: nollställs dagarna eller inte? 
Det beror på hur länge du haft lönesubventionerat arbete. I sådant arbete krävs fler arbetsveckor för att uppfylla arbetsvillkoret eftersom endast 75 % av lönesubventionerade arbetet beaktas för arbetsvillkoret. För att uppfylla arbetsvillkoret krävs normalt 26 arbetsveckor men i lönesubventionerat arbete förutsätts minst 35 veckor. Har du arbetat i 35 veckor har du rätt till en ny period med inkomstrelaterad dagpenning. 


Dagpenning vid smittosam sjukdom 

Får jag lön om jag smittas av coronaviruset eller myndigheterna beordrar mig i karantän? 
Insjuknar du ersätter FPA ditt inkomstbortfall då du är borta från arbetet, är i karantän eller isolerad för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom. Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter till fullt belopp inkomstbortfallet. 

Du kan få dagpenning vid smittsam sjukdom fast du inte är arbetsoförmögen. Är du vårdnadshavare för ett barn under 16 år har du rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet satts i karantän och du därför inte kan arbeta. 

Du behöver ett beslut om frånvaro från arbetet som meddelats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen. Om karantän eller isolering ska beslutet ha meddelats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. En kopia av beslutet räcker – ett läkarintyg A likaså om det innehåller motsvarande uppgifter och det undertecknats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. 

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i dess helhet. 

Så här söker du dagpenning vid smittsam sjukdom

Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom på webbsidorna för FPA


Barnet i hemvård 

Hur är det med min utkomst då jag inte kan gå till arbetet eftersom mitt barns skola stängs på grund av coronaviruset? Regeringen har ju beslutat stänga skolorna från och med 18 mars. 
Statsrådets beslut har inte totalt stängt skolorna utan i skolor ordnas fortfarande förskoleundervisning och närundervisning i årskurserna 1–3 för barn vars föräldrar arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Närundervisning ordnas även för elever som fått beslut om särskilt stöd. Också PAM-medlemmar arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Föräldrar får nu besluta huruvida deras lågstadieelever deltar i närundervisning. Det rekommenderas dock att de stannar hemma under nuvarande coronavirussituationen. 

Statsrådet har publicerat en förteckning över kristiska branscher. Sådana är bland annat handel, logistikcentraler och transporter, partihandeln Food Service och storkök, säkerhetspersonal i kollektivtrafik (väktare och ordningsvakter), säkerhetskontrollpersonal på flygplatser, läkemedelsförsörjning inklusive aktörer och logistikkedjor samt städ- och rengöringstjänster. Enligt regeringens beslut ska närundervisning säkerställas endast för barn till den personal som är nödvändig med tanke på samhällets funktion. Detta kommer helt säkert att preciseras senare. Ytterligare utgås det från att alla som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det.

Anställda har rätt att av familjeskäl stanna hemma för att ta hand om ett barn men utan lön. Lön får du endast då du ska vårda ett sjukt barn under tio år. På grund av coronaviruset har praxisen gällande skötsel av barn utvidgats och beslut om avviklser har gjorts. Se de branschvisa ändringarnar här. 

Anställda kan antingen använda intjänad semester eller ta oavlönad ledighet. Det är därmed möjligt att med arbetsgivaren avtala om att utnyttja semester eller annan ledighet. Om dina intäkter inte räcker till för nödvändiga utgifter måste du komplettera dem genom att söka utkomststöd hos FPA. 

4. Att resa

Landets regering har på presskonferensen 17.3 konstaterat att finländare inte bör  resa utomlands.

Jag åkte på en semesterresa utomlands före utrikesministeriet gav anvisningar om att alla bör undvika att resa. Kan arbetsgivaren då bestämma att jag ska ta 2 veckor semester innan jag återvänder till arbetet? 
Arbetsgivaren kan bestämma att du ska hållas hemma men arbetsgivaren ska betala lön enligt dina arbetsskift. 

Jag har planerat att resa utomlands på semester 15 mars eller senare i vår. Kan min arbetsgivare förbjuda mig att resa utomlands på semester? 
Res inte utomlands! Landets regering har på sin presskonferens 17 mars konstaterat att finländare inte bör resa utomlands. Flygstationer och gränsområden stängs. Finländska medborgare och personer med uppehållstillstånd i Finland får återvända till Finland.

Coronaviruspandemin påverkar resande på ett sätt som vi aldrig tidigare upplevt. Flera länder stänger sina gränser och inför reserestriktioner också inom landet. I många länder sätts personer som anländer från Finland i 14 dagars karantän. 

Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig. Att avboka en resa innebär i allmänhet extrakostnader för resenären, likaså senare ändringar i resan. Ytterligare information om konsumentskyddsfrågor får du av Konkurrens- och konsumentverket och Konsument Europa Finland. (Källa: UM)

Du ska förhålla dig tillräckligt allvarligt till dessa myndighetsansvisningar och inte resa utomlands innan situationen lugnat ner sig. Hur situationen utvecklas kan du följa på webben

Kan arbetsgivaren bestämma att jag ska ta 2 veckor semester innan jag återvänder till arbetet? 
Semester ges enligt semesterlagen och i regel under semesterperioden. Perioden för sommarsemester är 2 maj–30 september. Enligt huvudregeln ska tidpunkten för semester meddelas senast en månad innan semestern börjar. Meddelandet binder arbetsgivaren. 

Kan arbetsgivaren vägra betala mig lön för en period på 2 veckor efter att jag återvänt från min semesterresa? 
För tillfället ska du inte riskera din hälsa genom att resa utomlands på semester. Om du ändå beslutar att resa fråga din arbetsgivare hur du ska gå till väga efter att ha återvänt från semesterresan. 

Den 12 mars gav utrikesministeriet anvisningen att nu är det inte en bra tidpunkt för utlandsresor. Därmed kan det tänkas som så att efter 12 mars har du rest medveten om att resan kan medföra en smittorisk. 

Därmed kan det sägas att du fattat beslutet medvetet och tar ”en självförvållad risk” att bli beordrad i karens. Detta innebär att du varit medveten om risken att bli utan lön. 

Reser anställda utomlands på semester mot utrikesministeriets och arbetsgivarens anvisningar och det kan därefter förutsättas att för att minimera smittorisken ska de stanna hemma, är det möjligt att arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön. 

Situationen är en annan om du rest utomlands på semester före utrikesministeriets anvisning och omedveten om att din arbetsplats har en karens på 2 veckor efter en utlandsresa. Meddelar då arbetsgivaren att du ska stanna hemma är denne skyldig att betala lön. 

Jag bor utanför Nyland, men jag arbetar i Nyland. Kan jag komma på jobbet när gränsen är stängd?
Det är fortfarande tillåtet att resa på grund av arbetet. Be din arbetsgivare om ett intyg och ha det alltid med dig. Det kan vara trängsel vid gränserna, så det är bättre att boka mer tid för pendeltrafiken.  Vi rekommenderar att allt övrigt resane än nödvändigt undviks.
 

 

Hur kan serviceanställda skydda sig mot bobbor från kunder? 


Hur skyddar jag mig mot coronaviruset inom fastighetsskötsel?
Enligt arbetarskyddslagen svarar arbetsgivaren för sina arbetstagares säkerhet och hälsa då de arbetar och ska arbetsgivaren bedöma olägenheter och risker. Coronaviruset innebär absolut inte att arbetsgivaren undgår dessa skyldigheter – snarare tvärtom.

Arbetsgivaren ska bedöma olägenheter och risker både kollektivt och individuellt. Kollektivt innebär exempelvis att arbetsgivaren ska skaffa sina arbetstagare skyddsutrustning samt berätta och övervaka hur den används.

I denna coronavirussituation innebär individuella bedömningen av olägenheter och risker till exempel att anställda i riskgrupper ska skyddas särskilt och vid behov ska deras arbetsuppgifter ändras för viss tid. Anställda kan bevisa att de tillhör en riskgrupp exempelvis genom att via webbsidorna kanta.fi visa sina hälsouppgifter för sin arbetsgivare. Ett annat alternativ är att få dessa uppgifter från företagshälsovården. Anställda behöver normalt inte redogöra för sina grundsjukdomar men med tanke på egna säkerheten kan det vara bra i denna situation. Därefter har arbetsgivaren ett särskilt ansvar för att anställda i en riskgrupp inte arbetar på ställen eller utför uppgifter där de är mer utsatta för att smittas med coronaviruset. Du är mer utsatt bland annat i en lägenhet där en person smittad med coronaviruset är i karantän. Dit ska du inte gå utan rätt skyddsutrustning. 

Du ska aldrig oanmäld gå in i en lägenhet. Före reparationer i en lägenhet ska arbetsgivaren ta reda på om där finns personer smittade med coronaviruset. Arbetsgivaren svarar för att fastighetsskötare kan tryggt gå in i en lägenhet. Personer utan symptom som satts i karantän smittar inte enligt nuvarande uppgifter men du ska ändå alltid vara försiktig i ditt arbete.

Allmänna anvisningar

Arbetshälsoinstitutet har gett anvisningar till serviceanställda för att förebygga att bli smittad av coronaviruset. 

Arbetshälsoinstitutet har också gett städanvisningar för att förebygga smitta. 

Dessa anvisningar betonar bland annat följande (uppdateringar på institutets webbsidor): 

 • Nyser eller hostar en kund ska du vända ansiktet bort från kunden för en stund. Räck kunden en ren näsduk i vilken denne kan hosta vid behov eller be kunden hosta i ärmen. 
 • Om det går för sig ska du använda handskar om du måste ta tag i föremål som kunder berört. Det rekommenderas att använda engångshandskar. Använder du handskar som används flera gånger i ditt arbete ska de tvättas och torkas omsorgsfullt efter skiftet. Se anvisningarna för att ta av handskar: Handskar ska tas av utan att beröra smutsiga utsidan. Använda handskar ska läggas i blandavfallet. 
 • Kan du inte använda handskar ska du ha alkoholhaltigt handsköljmedel i närheten av det ställe där du arbetar. Skölj dina händer efter att du berört kundernas varor. Ta ordentligt med sköljmedel (ca en matsked) i din handflata, gnugga dina fingerspetsar först i det och smörj därefter dina händer. Det rekommenderas att använda handsköljmedel också efter att du tagit av dig handskar. 
 • Det rekommenderas att hellre tvätta händerna med varmt vatten och tvål än använda handsköljmedel om du har en möjlighet att tvätta händerna.

Utdrag ur Arbetshälsoinstitutets städanvisningar för att förebygga smitta: 

 • Välj arbetskläder som är lätta att rengöra och skor som enkelt kan tvättas.För rengöring av lokaler där en person som smittats av COVID-19 vistats används som tilläggsbeklädnad en ogenomtränglig långärmad skyddsjacka och/eller skyddsförkläde. 
 • Använd skyddshandskar i ditt städarbete (t.ex. nitrilhandskar, minimitjocklek 0,3 mm, enligt standarden EN 374-1).Ha tillräckligt med skyddshandskar av lämplig storlek för ditt bruk. 
 • Vid rengöring av sanitetsutrymmen och behandling av desinfektionsmedel ska du vid behov använda dubbla skyddshandskar. Använd underst tunna engångshandskar och överst kemikalieskyddshandskar.Handskarna ska tas ur bruk efter användning. 
 • Vid användning av klorhaltiga desinfektionsmedel ska du också skydda dig med ett andningsskydd. (Länk till närmare anvisningar.) 
 • Om det i ditt städarbete bildas rikligt med droppar eller det skvättar, använd andningsskydd (FFP3) och ansiktsskydd eller ögonskydd särskilt vid rengöring av lokaler där en person som smittats av COVID-19 har vistats. 
 • Rengör din städutrustning omsorgsfullt efter att städningen avslutats. 
 • Var försiktig när du tar av dig skyddsutrustning så att du inte rör dess utsidor. 
 • Efter att du tagit av skyddshandskar och annan skyddsutrustning ska du tvätta händerna med varmt vatten och tvål eller ett alkoholhaltigt handsköljmedel. Om vatten och tvål inte finns att tillgå, använd ett alkoholhaltigt handsköljmedel och tvätta händerna när du kommer till ett tappställe.Tvätta händerna efter städningen upp till armbågen.

 

PAM rekommenderar att under epidemin tar serviceföretag i bruk den praxis med ”egen anmälan till förman” som Finlands näringsliv EK anbefaller. 

•    Följ med kommunikationen från din arbetsgivare och anvisningarna för att förebygga att bli smittad av coronaviruset. 
•    Läs Arbetshälsoinstitutets anvisningar till serviceanställda för att förebygga att bli smittad av coronaviruset. 
•    Läs Arbetshälsoinstitutets anvisningar angående städning för att förebygga att bli smittad av coronaviruset. 
•    Bekanta dig även med FFC:s infopaket om coronavirusets verkningar på arbetslivet 

 

 

Nyheter