Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsvälmående - 04.12.2017 klo 13.00

Vänligt bemött –kampanjen vill påminna om att osakligt bemötande inte är tillåtet!

Många av branschfolket inom handeln råkar varje dag ut för osakligt bemötande i sitt arbete. Finsk Handel, arbets- och näringsministeriet, Arbetsliv 2020-projektet, Servicefacket PAM och Dagligvaruhandeln ry vill väcka konsumenterna till att fundera på sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder.

Enligt utredningar gjorda av Finsk Handel, Servicefacket PAM och arbets- och näringsministeriet framgår att osakligt bemötande har ökat inom branschen under de senaste åren. I PAM:s medlemsutredning (2017) berättar arbetstagare inom handeln öppet om sina erfarenheter av dåligt beteende.

”Under de senaste fem åren har verbal kundilska som fenomen fördubblats. Gliringar, hor-stämpel, bagatellisering, mobbning, tafsande och andra ohövligheter är bekanta för merparten av försäljarna”, berättar intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo vid PAM.

Enligt en utredning av Finsk Handel uppgav 63 procent av företagen som besvarade förfrågan att deras personal allt oftare utsätts för öknamn och utskällningar.

”Av konsumenterna hade 30 procent råkat ut för att andra kunder stör i olika kundbetjäningssituationer och rentav 52 procent av dem hade bevittnat detta i affärer”, berättar arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala vid Finsk Handel.

Att bli utsatt för osakligt beteende i det egna arbetet urholkar arbetsvälmåendet och arbetssäkerheten för arbetstagarna. Det är därför enligt Ylitalo bra att man synliggör detta via kampanjen ”Vänligt bemött - Ollaan ihmiseksi” och att det noteras att kundernas dåliga beteende gentemot handelns arbetstagare inte är ett undantag.

”Nio procent av försäljarna uppger att de upplever verbalt våld minst en gång per vecka. Utgående från resultaten är det klart att sådana kundbetjäningsuppgifter, där bland annat den mentala belastningen är hög, tenderar vara ytterst krävande”, konstaterar Ylitalo.

De organisatörer och aktörer som stöder kampanjen anser att det är viktigt att ingripa i osakligt bemötande. I vanliga fall behandlas frågor relaterade till arbetsvälmående internt på arbetsplatserna men i kampanjen ”Vänligt bemött - Ollaan ihmiseksi” vill man utvidga frågan till att beröra alla.

”För arbetsgivaren är det fråga om arbetarskydd och personalens säkerhet. Handeln sysselsätter flest arbetstagare inom näringslivet och har även de flesta unga arbetstagarna. För oss är det viktigt att affären är en trygg och trivsam arbetsplats”, konstaterar Lavikkala.

”Vi konsumenter kan genom vårt eget uppförande påverka välbefinnandet i arbetet för personer som betjänar kunder. Vi måste kunna försätta oss i den andra personens ställning”, framhåller arbetsminister Jari Lindström som är kampanjens beskyddare.

Lindström betonar också att kampanjen har en mera omfattande betydelse för samhället.

”Genom kampanjen vill vi främja ett positivt kretslopp av välbefinnande som uppstår utifrån arbetstagarnas välbefinnande, den goda service som kunderna får och därigenom påverkar företagens framgång”, säger han.

Bekanta dig med kampanjen på Facebook. Följ även med diskussionerna på sociala medier via #vänligtbemött och #ollaanihmisiksi.

 

Nyheter