När medlemsavgift ska tas ut

Avtalet om rätt att betala in medlemsavgift är en fullmakt, där arbetstagaren befullmäktigar arbetsgivaren att dra av medlemsavgifterna på lönen. Avtalet måste alltid fyllas i och lämnas in till förbundet för handläggning innan avgiften börjar tas ut. Dagen för avgiftsbetalningen är det datum när löneperioden började, inte löneutbetalningsdagen.

Förbundet måste underrättas om avdraget av medlemsavgift avbryts eller avslutas. Det går bra att göra anmälan elektroniskt på blanketten för avbrott eller avslutande av uttaget av medlemsavgift.

När en arbetstagare redan är medlem i PAM

Om arbetstagaren redan är medlem kan arbetsgivaren börja inkassera avgiften från och med början av pågående eller följande lönebetalningsperiod räknat från datumet då avtalet underskrevs. Vanligen är det lättast att inleda inkasseringen från början av den följande lönebetalningsperioden.

När en arbetstagare ännu inte är medlem i PAM

Enligt stadgarna kan en person godkännas som medlem i förbundet och arbetskassan tidigast från och med den dag när medlemsblanketten har anlänt till förbundet. En medlem har möjlighet att själv betala för tiden mellan anslutningsdagen och den dag när arbetsgivaren börjar ta ut avgiften.

Anslutningsblanketten kan fyllas i tillsammans med medlemmen här. Anslutningsdag för en ny medlem blir då det datumet. Samtidigt kan medlemmen befullmäktiga PAM att skicka avtalet direkt till arbetsgivaren.