Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Utbildning för förtroendevalda

Utbilningsrätt och arbetsgivarstöd 
Introduktion för förtroendevalda och utbildning på svenska
Grundkurser
Fortsättningskurser för förtroendemän och i arbetarskydd
Branschspecifik fortbildning
Fortbildning
Webbutbildning

 

Utbildningsrätt och arbetsgivarstöd

I kollektivavtalen avtalas det om utbildningsrätt för förtroendevalda. Kontrollera innehållet i utbildningsavtalet för din egen bransch i kollektivavtalet  och ansök till PAM:s utbildningar. Förtroendevald är en samlingsbenämning på förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig. 

En del av utbildningarna för förtroendevalda omfattas av arbetsgivarstöd, varvid din arbetsgivare betalar ersättning för inkomstbortfall motsvarande din lön. Arbetsgivarstöd för kurser för förtroendevalda finns här (på finska). Om din arbetsgivare inte betalar ersättning för inkomstbortfall (lön) för den kurs som du vill delta i, stöder PAM ditt deltagande i kursen. Stödet för utbildningen beror på kursen och på ditt förtroendeuppdrag. 
 

Introduktion för förtroendevalda

 

Har du nyligen valts till förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig på din arbetsplats?

Lycka till med det nya uppdraget! Har du kommit ihåg att anmäla till PAM att du har blivit vald? Om inte, kan du göra det här. Efter det kan du delta i en introduktion för förtroendevalda. 

Under introduktionsdagen lär du dig gestalta din egen roll som förtroendevald. Din arbetsbeskrivning klarnar, när du vet vilka uppgifter, rättigheter och skyldigheter du har när du fungerar som förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig på din arbetsplats. Introduktionen ökar ditt självförtroende och ger nycklar till ditt nya uppdrag. Dessutom berättar vi hur PAM stöder den förtroendevalda i uppdraget.

PAM:s regionkontor ordnar introduktion för nya förtroendevalda.  Om du inte kan delta i introduktionsdagen i din egen region, kan du behändigt avlägga den på webben.

Anmälan till introduktion på webben kan göras när som helst. För studierna behöver du en smarttelefon, nätanslutning och hörlurar. Reservera tid och en lugn miljö för genomgång av utbildningen så att studierna är givande för dig. Observera! Skriv in ditt medlemsnummer i den punkt som finns i slutet av utbildningen. Ge också respons om kursen så att vi vet att du gick kursen till slut. Du får en anteckning om avklarad prestation för introduktionen inom cirka två veckor.

Anmälan till introduktionen görs via händelsekalendern. Webbintroduktionen finns i händelsekalendern under namnet Webbintroduktion för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.

 

Svenskspråkiga kurser i arbetarskydd och för förtroendemän

PAM samarbetar med JHL-institutet i svenskspråkiga grund- och fortsättningskurser.
Som PAM-medlem med ett förtroendeuppdrag kan du delta i följande kurser:

 

Grundkurs för förtroendemän, 3 dagar 

13–15.2.2023 Tammerfors
Under kursen går vi igenom förtroendemannens upp¬gifter och hur man konkret arbetar som förtroende¬man. Du får en inblick i avtalssystemet, kollektivavtal, lagar och förordningar som gäller arbetslivet. 


Grundkurs inom arbetarskyddet, 5 dagar 

24–28.4.2023 Tammerfors
Grundkursen är riktad till arbetarskyddsfullmäktige, -vicefullmäktige, arbetarskyddsombud, arbetarskydds¬chefer, samt till medlemmar och vicemedlemmar i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samar-betskommissioner på arbetsplatsen. Kursen lämpar sig också för övriga som är intresserade av arbetarskydd eller som jobbar i uppgifter där det krävs färdighe¬ter i arbetarskydd. Kursen är avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som innehar uppgifter inom arbetarskyddet och innehållet lämpar sig väl för personer från olika branscher. 
 

Fortsättningskurs inom arbetarskydd, 5 dagar 

28.8.–1.9.2023 Mariehamn
Fortsättningskursen är riktad till arbetarskyddsfullmäk¬tige, -vicefullmäktige, arbetarskyddsombud, arbetar-skyddschefer, samt till medlemmar och vicemedlemmar i arbetarskydds-kommissionen eller motsvarande samar¬betskommissioner på arbetsplatsen. Kursen lämpar sig också för övriga som är intresserade av arbetarskydd eller som jobbar i uppgifter där det krävs färdigheter i arbe¬tarskydd. Kursen är avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som innehar uppgifter inom arbetarskyddet och kursinnehållet har utarbetats så att det lämpar sig för personer från olika branscher. 

 

 

OBS! För att delta i kursen bör du fylla i JHL-kursanmälan elektroniskt och skicka e-post om deltagande i kursen till PAM:s kurssekreterare.


 

Grundkurser

Du kommer väl ihåg att delta i introduktion för förtroendevalda innan du deltar i en grundkurs.

Grundkursen ger dig god vägledning för att arbeta med förtroendeuppdraget. Du får information om rättigheter och skyldigheter för förtroendevalda och lär dig om centrala bestämmelser inom arbetslagstiftningen, jämställdhet- och jämlikhetsfrågor samt förhandlingsskicklighet. Sök i första hand till en grundkurs i din egen region. Kursen ordnas i regel som två delar (3 + 2 dagar) och mellan närstudierna görs mellanuppgifter. Kom och bilda nätverk med andra förtroendevalda!

Ansök i första hand till en grundkurs i din egen region via händelsekalendern. Du behöver din chefs godkännande för att delta. Försäkra dig om att chefens namn och e-post är korrekta när du söker. Din chef får en länk per e-post för att godkänna studieledighet och uppgifter för löneutbetalning. Deltagarna i kursen väljs efter att ansökningstiden har gått ut. Läs mer om att söka till utbildning här. För grundkursen betalas i regel lön och den omfattas av arbetsgivarstöd. Kontrollera dock saken branschspecifikt här (på finska).
Du kan avlägga grundkursen i sin helhet på webben tillsammans med andra förtroendevalda. 

Grundkurs för förtroendemän

På grundkursen bekantar vi oss närmare med förtroendemannens arbete. Vi lär oss också grundläggande saker som gäller arbetslivskunskaper, arbetslagstiftning och kollektivavtal. Kursen bidrar till att utveckla samarbetet och förhandlingsförmågan och den innehåller en förhandsuppgift och en mellanuppgift. Kursens pågår i 3 + 2 dagar.  För grundkursen för förtroendevalda betalas i regel lön och den omfattas av arbetsgivarstöd. Kontrollera dock saken branschspecifikt här (på finska).


Grundkurs i arbetarskyddet 

Grundkursen i arbetarskydd ger en övergripande bild av arbetarskyddet, dess fysiska, psykiska och sociala aspekter. Kursen ger introduktion i uppdraget, rättigheter och skyldigheter, arbetarskyddslagstiftning och avtal. Vi övar oss också på samarbete och förhandlingsverksamhet. Utbildningen omfattar en förhandsuppgift och en mellanuppgift. Kursens pågår i 3 + 2 dagar.

Arbetarskyddsfullmäktige får i regel lön för grundkursen och den omfattas av arbetsgivarstöd. Kontrollera dock saken branschspecifikt här. Kursen lämpar sig också för skyddsombud och medlemmar i arbetarskyddskommittén.

 

Grundkurser för chefer

För förtroendevalda chefer ordnas egna grundkurser. Om du är förtroendevald, som också arbetar som chef, kan du ansöka till den egna kursen för chefer. Grundkurserna för chefer ordnas på webben 2021. 
 

Fortsättningskurser för förtroendemän och fortsättningskurser i arbetarskydd

Sök till fortsättningskursen för förtroendemän, när det har gått ungefär ett år sedan du gick grundkursen.

På kursen fördjupar du dina kunskaper om organisationer och arbetsliv samt grundkursens andra ämnen. Andra ämnesområden är företagsekonomi och internationalism i förtroendemannens arbete. Under utbildningen gör du en självvärdering av det egna arbetet, får kamratstöd och handledningsstöd för ditt fortsatta arbete. I anslutning till kursen görs övningar inom olika områden. Dessutom omfattar utbildningen en förhandsuppgift, skriftlig mellanuppgift och en förberedd presentation av ett ämne man själv väljer. Utbildningen pågår 5 + 5 dagar. Inom de flesta branscherna betalas det lön för fortsättningskursen, den omfattas alltså av arbetsgivarstöd. Kontrollera dock saken här (på finska). 

Ansök via händelsekalendern. Läs mer om att söka till utbildning här.

Sök till fortsättningskursen för arbetarskydd, när det har gått ungefär ett år sedan du gick grundkursen. Fortsättningskurserna genomförs i samarbete med Kiljavainstitutet.

Cirka ett år efter att du har gått grundkursen kan du avlägga fortsättningskursen. På kursen fördjupar vi kunskaperna i arbetarskydd och utvecklar förmågan att planera arbetarskyddsverksamhet. Nyckelinnehåll är arbete och välmående, arbetsrätt och utveckling av arbetsplatsverksamheten. Dessutom behandlas specialfrågor inom arbetarskyddet för servicebranscherna via företagshälsovård, myndighetsverksamhet och egen kontrollverksamhet. Utbildningen pågår i 5 + 5 dagar och genomförs i samarbete med Kiljavainstitutet. 

Ansök via händelsekalendern. Läs mer om att söka till utbildning här.

Arbetarskyddsfullmäktige får i regel lön för fortsättningskursen och den omfattas av arbetsgivarstöd. Kontrollera dock saken branschspecifikt här (på finska). 

 

Branschspecifik fortbildning

PAM ordnar branschspecifik fortbildning för förtroendevalda. När du har gått grundkursen kan du delta i fortbildning för din egen bransch. 

En del av fortbildningskurserna kan omfattas av arbetsgivarstöd och då får du lön under tiden du deltar i utbildningen. Kontrollera saken här. I annat fall stöds förtroendevaldas deltagande i form av kursdagpenning och -stipendium.

Observera! I kursbilagan är det felaktiga datum för fortbildningen för fastighetsservice. Se de korrekta datumen i händelsekalendern. 

Se tidpunkterna för utbildningarna och ansök via händelsekalendern. Läs mer om att söka till utbildning här.
 
 

Fortbildning

Om du redan har gått en grundkurs för förtroendemän, kan du fördjupa och uppdatera dina kunskaper under en fortbildning på till exempel Kiljavainstitutet. Förutom de kurser som PAM beställt (de finns i händelsekalendern), kan du årligen välja en fritt valbar kortkurs ur Kiljavas kursutbud. Ytterligare uppgifter om kurser och tidpunkter finns på Kiljavainstitutets webbplats.

Anmäl dig alltid till Kiljavainstitutets kurser via kurssekreteraren på PAM: koulutus (a) pam.fi Läs mer om att söka till utbildning här.

Webbutbildning

De webbutbildningar som PAM ordnar är gratis för medlemmarna och du kan studera precis när det passar dig bäst! 
För studierna behöver du antingen en dator, pekplatta eller smarttelefon och nätanslutning. Många av våra webbkurser studeras i inlärningsmiljön Vuolearning, som fungerar med alla de enheter som nämns ovan. Temawebbseminarier som behandlar aktuella ämnen ordnas i Teams. 

I händelsekalendern hittar du lätt en utbildning som passar dig. Det är bra att aktivt följa med kalendern, eftersom utbudet av webbutbildningar uppdateras med nya utbildningar flera gånger per år.
 

Temawebbseminarier

Vi ordnar temawebbseminarier om aktuella frågor en gång per månad.  Temawebbseminarierna hålls på torsdagar kl. 10–12. Ämnena preciseras närmare tidpunkten. För att delta behöver du en dator eller en mobil enhet, nätanslutning och hörlurar eller en högtalare. Webbseminarierna ordnas via Teams. Kontrollera datum och anmäl dig senast en vecka före webbseminariet via händelsekalendern.
 

Om vilket ämne vill du ha ett temawebbseminarium?
Sänd meddelande till oss
koulutus@pam.fi. 

Webbkurser med självstudier för förtroendevalda (på finska):


KOMMER I MÅNADSSKIFTET FEBRUARI–MARS 2021!  
WEBBKURSEN EKONOMISK KUNSKAP SOM STÖD FÖR GEMENSAM FRAMGÅNG (Taloustieto yhteisen menestyksen tukena verkkokurssi)

Behöver du information om hur företagets ekonomi fungerar? Vill du förstå lagbundenheter för hur de ekonomiska hjulen snurrar? Är du intresserad av att följa den ekonomiska utvecklingen och gestalta hur konjunkturerna i ekonomin påverkar arbetstagarnas och konsumenternas liv? Webbkursen Ekonomisk kunskap som stöd för gemensam framgång hjälper dig att förstå grunderna i företagsekonomi och att utnyttja den här informationen i olika situationer i arbetslivet. Kursen lär dig diskutera ekonomiska frågor trovärdigt och jämlikt samt att fatta bättre beslut som gäller ekonomin.  

Anmälningar via händelsekalendern i månadsskiftet februari–mars 2021. 

 

INTRODUKTIONER I KOLLEKTIVAVTAL (FASTIGHETSSERVICE, TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER) TES-perehdytykset (kiinteistöpalveluala, MaRaVa-ala)

Webbkurser om kollektivavtal med självstudier för förtroendevalda. Få grepp om kollektivavtalet till exempel en bit åt gången. Kurserna lämpar sig både för dem som är nybörjare i kollektivavtalsfrågor och dem som behöver repetition. Anmälan till introduktioner i kollektivavtal via händelsekalendern. Introduktionen i handelns kollektivavtal uppdateras och öppnas senare. 

 

LÄR DIG OM PROMEMORIOR ÖVER MENINGSSKILSAKTIGHETER (Erimielisyysmuistio tutuksi)

Webbkurs med självstudier för förtroendemän. På kursen går vi igenom frågor i anslutning till att utarbeta en promemoria över meningsskiljaktigheter. Du lär dig om hur processen med förlikning vid meningsskiljaktigheter framskrider på arbetsplatsen. Du får också en uppfattning om när det är nödvändigt att utarbeta en promemoria över meningsskiljaktigheter och praktiska anvisningar för att göra det. Anmälan via händelsekalendern.
 

LOKALA AVTAL (Paikallinen sopiminen)

Webbkurs med självstudier för förtroendevalda. På kursen går vi igenom vad som avses med lokala avtal. Kursmaterialet lär dig om nivåer för lokala avtal, juridiken i anslutning till att upprätta ett avtal och hur avtalet ska ingås i praktiken. Du får också en uppfattning om hur processessen för lokala avtal framskrider på arbetsplatsen.
Anmäl dig till kursen via händelsekalendern.

 

INTRODUKTION FÖR FÖRTROENDEMÄN OCH ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGE (Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perehdytys)

Bekanta dig med uppgifterna, rättigheterna och skyldigheterna för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige med hjälp av det introduktionsmaterial som görs på webben. Materialet riktar sig till nya förtroendevalda, men passar också för repetition av frågorna för lite mer erfarna förtroendevalda. Anmäl dig till kursen via händelsekalendern.