Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Aktivitetsmodellen

Uppdaterad: 09.03.2021

Obs! Aktiviteten kontrolleras inte mer från 1.1.2020.

Den inkomstrelaterade dagpenningen kan sjunka om man inte uppfyller vissa aktivitetskrav som stadgas i lagen. Då utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning börjar granskas arbetslösas aktivitet i perioder på 65 utbetalningsdagar. Perioden kan avbrytas av så kallade godtagbara orsaker (t.ex. period med faderskapspenning) och fortsätta efter avbrottet. Bestämmelserna gäller också personer på tilläggsdagarna för inkomstrelaterad dagpenning.

Ifall att aktiviteten inte uppfylls sjunker beloppet på dagpenningen med 4,65 procent underföljande period på 65 utbetalningsdagar

Aktiviteten under föregående granskningsperiod påverkar förmånen under följande betalningsperiod på 65 dagar. Skilda aktivitetsformer kan inte kombineras. Uppfylls inte ett enda aktivitetskrav sjunker beloppet på dagpenningen med 4,65 procent under följande period på 65 utbetalningsdagar. Då beloppet på dagpenningen ändras tas alltid ett nytt beslut.

Enligt lagen räknas som aktivitet:

 • Avlönat arbete om du arbetar så mycket att arbetet utfört under en kalendervecka räknades in i arbetsvillkoret. Vanligen innebär detta minst 18 timmar under en granskningsperiod på 65 dagar. Inom vissa branscher med avvikande reglering av arbetstiden (t.ex. undervisning samt skapande eller framställningsmässigt arbete) kan en vecka som räknas in i arbetsvillkoret uppfyllas med färre arbetstimmar eller villkoret uppfyllas på basis av inkomsterna.
 • Företagsverksamhet om du har tjänat in minst 23 procent av den månadsinkomst som krävs för arbetsvillkoret för företagare. Enligt siffrorna för 2019 innebär detta inkomster på minst 246 euro under en granskningsperiod på 65 dagar.
 • Du deltar minst fem dagar i sysselsättningsfrämjande service.
 • Du deltar minst fem dagar i annan sysselsättningsfrämjande service eller verksamhet som ordnas av arbetskraftsmyndigheterna
 • Du deltar minst fem dagar i annan service eller verksamhet i sysselsättningssyfte på en arbetsplats (t.ex. rekryteringsförsök eller rekryteringsutbildning), och erhåller under den här tiden arbetslöshetsförmån.

Aktiviteten kontrolleras inte i följande situationer:

 • Förmånstagaren har en anhängig ansökan om invalidpension i ett pensionsbolag. Detta omfattar också rehabiliteringsstöd och delinvalidpension.
 • Förmånstagaren arbetar som närståendevårdare eller familjevårdare. Detta förutsätter att det ingås ett uppdragsavtal om närstående- eller familjevård. Handlar det däremot om en anställning kontrolleras aktiviteteten.
 • Förmånstagaren får en förmån som beviljats på grundval av arbetsoförmåga eller skada såsom delinvalidpension, smittbärarpenning eller militärunderstöd.

Har inkomstrelaterad dagpenning redan betalats till nedsatt belopp medför situationerna ovan att den åter betalas till normalt belopp.

Granskningsperioden på 65 dagar börjar på nytt från början i följande fall:

 • Du uppfyller arbetsvillkoret.
 • Du har varit sysselsatt i heltidsarbete längre än två veckor utan avbrott.
 • Du har varit sysselsatt på heltid som företagare eller på motsvarande sätt i eget arbete längre än två veckor utan avbrott.
 • Din arbetslöshetsdagpenning har förvägrats på grund av arbetstid eller lön (4 kap. 3 eller 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa).
 • Efter en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete.

Aktivitetskontrollen omfattar också permitterade

Är du permitterad på heltid färre än 65 dagar kontrolleras inte aktiviteten.Är du permitterad med förkortad arbetsvecka anses du vara aktiv. Förändras permitteringen till heltidspermittering kontrolleras inte aktiviteten om permitteringen är kortare än 65 dagar.Är du permitterad med förkortad arbetsdag och får jämkad dagpenning kontrolleras aktiviteteten, likaså om permitteringen varierar så att det betalas jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Påverkar inte maximala utbetalningstiden

Den ovan beskrivna aktivitetskontrollen påverkar inte maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning. Dagpenningen till nedsatt belopp bidrar till maximala utbetalningstiden på samma sätt som till fullt belopp betald inkomstrelaterad dagpenning: varje dag du får någon betalning räknas med.

Jämkas inkomstrelaterade dagpenningen sänks fulla dagpenningen först med 4,65 procent och sedan jämkas sänkta dagpenningen.

Medlemsförmåner