Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Allmänt bindande kollektivavtal

Uppdaterad: 07.05.2019

Kollektivavtalet kan vara allmänt bindande. Med detta menas att alla arbetgivare inom avtalsområdet bör följa bestämmelserna i kollektivavtalet. Kollektivavtalens bestämmelser är minimivillkor.

Tack vare allmängiltigheten i avtalet är företag inom samma bransch vad gäller personalutgifter på samma linje på marknaden. De är oförmögna att konkurrera med att försämra arbetsvillkoren för arbetstagarna.

På kollektivavtalens allmängiltighet inverkar såväl antalet organiserade (således till förbundet hörande) arbetsgivare som
arbetstagare. Kollektivavtal godkänns som allmänt bindande då de är representativa. Ett viktigt utvärderingskriterium är i så fall andelen av branscharbetstagare anställda av arbetsgivare som hör till arbetsgivarförbundet.

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer kollektivavtal som är allmänt bindande.
Nämnden underlyder social- och hälsovårdsministeriet.

Kollektivavtalen kallas för normalt bindande, om de inte är allmänt bindande. Bestämmelser för normalt bindande kollektivavtal bör följas av de arbetsgivare som endera själv gjort avtalet eller som är medlemmar i ett arbetgivarförbund som bundit sig till avtalet.

Läs mer

Medlemsförmåner