Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Ändringar i kollektivavtal på grund av coronavirusepidemin

Uppdaterad: 02.06.2021

På grund av coronavirusepidemin har situationen ändrats snabbt inom servicebranscherna och samhället i allmänhet. PAM har avtalade med arbetsgivarförbund om tillfälliga ändringar i kollektivavtal för att klara av situationen. Merparten av ändringarna utgår senast 31.12.2020. Däremot fortsätter återanställningsskyldigheten för arbetstagare som sagts upp att påverka. 

Under våren 2020 avtalades om att ändringarna fortgår att gälla fram till sommaren, men de fick en fortsättning fram till år 2020 slut. Riksdagen fattade likaså beslut om ändringar i arbetslagstiftningen samt arbetslöshetsskyddet. Du hittar information om ändringar i lagstiftningen  här. 

Då de temporära ändringarna utgår, kan du kontrollera villkoren för anställningen i kollektivavtalet här. 

Genom att klicka på avtalsområdet kan du kontrollera ifall att temporära ändringar gäller eller ifall att sändringar i kollektivavtalen tillämpas till följd av coronapandemin. 

Avtalsbranscher 

Handel

Tillfälliga ändringar i kollektivavtalet gäller inte inom handeln.

Skyldighet att återanställa en uppsagd arbetstagare inverkar fortfarande. Den förlängda återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 

 

Turism-, restaurang- och fritidstjänster 

Kortare anmälningstider för arbetsskiftsförteckningar – ett nytt flexibelt element på grund av COVID-19-restriktionerna 

PAM och arbetsgivarförbundet MaRa har avtalat om temporära undantagsbestämmelser som gäller upprättande och publicering av arbetsskiftsförteckningar. I undantagssituationer kan listan över arbetsskift ges till de anställda en vecka i förväg och göras upp för 1-2 veckor i taget. Dessa ändringar ska avtalas lokalt. En tid som är kortare än den minsta anmälningstiden på en vecka kan inte avtalas.

Det är möjligt att komma överens lokalt att arbetsskiftsförteckningar för anställda och arbetsledare kan publiceras med en veckas varsel för en eller två veckor om efterfrågan på tjänster och arbetskraftsbehov är exceptionellt svår att förutsäga på grund av pandemin. Det lokala avtalet kan omfatta hela företaget eller dess enskilda verksamhetsplats. Avtalet bör endast införas på platser där det inte finns några förutsättningar för att upprätta en lista över normal längd (tre veckors perioder i taget). När avtalet ingås måste det avtalas om och det måste anges vilka platser som avtalet omfattar..

Om företaget har en huvudförtroendeman måste arbetsgivaren komma överens med hen. Om det finns flera huvudförtroendemän i företaget, måste arbetsgivaren komma överens med varje förtroendeman separat i enlighet med förtroendemannens organisation. När det gäller förmän godkänner förmännens förtroendeman om någon har valts. Å andra sidan, om förmännen inte har en förtroendeman, omfattar det avtal som förtroendemännen gör för anställda också förmännen.

Om det inte finns någon förtroendeman i företaget, ska man komma överens om ändringen med personalen vid den arbetsplats det gäller.  Till anställda räknas vanligen hyrarbetskraft på verksamhetsplatsen om deras arbetsgivare och de egna anställda tillhör samma grupp eller företagsgrupp. Ett avtal kan ingås om majoriteten av personalen är överens.

Avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid.

I händelse av att myndigheterna inför nya begränsningar som påverkar redan publicerade arbetsscheman kan arbetsgivaren av tvingande skäl ändra det arbetsschemat, såvida inte annat arbete är tillgängligt. På detta sätt kan arbetstimmar som saknas antecknas och ges senare så snart som möjligt. Om företaget har en förtroendeman måste orsakernas till bytet granskas tillsammans med hen.

De överenskomna ändringarna för branschens del träder i kraft 1.4.2021 och fortsätter vid behov att gälla fram till 31.8.2021. 

Ta del av blanketten för att avtala lokalt inom branschen (på finska)

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen.
Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 
 

Övriga temporära ändringar gäller inte.

 

Kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker

Kortare anmälningstider för arbetsskiftsförteckningar – ett nytt flexibelt element på grund av COVID-19-restriktionerna (för anställda vid nöjes-, tema- och äventyrsparker)

Nytt från 1.10.2020!: PAM och arbetsgivarförbundet MaRa har avtalat om temporära undantagsbestämmelser som gäller upprättande och publicering av arbetsskiftsförteckningar. I undantagssituationer kan listan över arbetsskift ges till de anställda en vecka i förväg och göras upp för 1-2 veckor i taget. Dessa ändringar ska avtalas lokalt med en förtroendeman. Om det inte finns någon förtroendeman i företaget, ska man komma överens om ändringen med personalen vid den arbetsplats det gäller. 

De överenskomna ändringarna för branschens del träder i kraft 1.10.2020 och fortsätter vid behov att gälla fram till 31.8.2021. Ändringarna är lika förpliktande som gällande kollektivavtal i branschen. Om ett företag har verksamhet på många ställen, bör avtalet tillämpas endast på de ställen som inte har förutsättningar för att göra upp en normallång lista. 

Under tidsperioden 1.5.2021–31.8.2021 kan man lokalt avtala om att arbetsschemat för de anställda publiceras med en veckas anmälningsperiod för en eller två veckor i taget om efterfrågan på tjänster och arbetskraftsbehov är exceptionellt svåra att förutsäga på grund coronapandemin. Om det finns en förtroendeman i företaget ska frågan avtalas med denna. 

Om coronapandemin inte längre inverkar skadligt eller oförutsägbart på efterfrågan på tjänster ska arbetsskiftsförteckningarna åter göras upp för en tidsperiod av normal längd i enlighet med kollektivavtalet. 

I fråga om t.ex. den maximala arbetstiden under en arbetstidsperiod och placeringen av fridagar iakttas dock bestämmelserna i kollektivavtalet.

Nytt från 26.2.2021!: PAM och arbetsgivarförbundet MaRa kommit överens om tillfälliga undantagsbestämmelser för ändringar i arbetsscheman.

Om det på grund av myndigheternas begränsningar (till exempel regeringen, regionförvaltningsverket eller kommunen) är omöjligt att genomföra skift efter publiceringen av arbetsskiftsförteckningar kan arbetsgivaren ändra listan i enlighet med detta. Timmar som sålunda uteblir antecknas och ges / placeras inom sex (6) månader efter annullering av arbetsskiftet. Denna överföringsrätt gäller arbetsskift för vilka arbetsskiftsförteckningar har publicerats senast den 31 augusti 2021. Om det finns en förtroendeman i företaget bör saken redogöras för honom.

Om det inte är möjligt att tillhandahålla arbetstimmar inom ovan nämnda period eller anställningsförhållandet avslutas av annan anledning än arbetstagarens, innan den överförda arbetstiden har givits, kommer dessa arbetstimmar att ersättas i pengar till de timanställda arbetstagarna.

Efter ovannämnda tidsfrist får de timmar som överförts inte längre utföras av en månadsanställd. Om anställningen för en månadsavlönad arbetstagare avslutas av en anledning som kan hänföras till arbetstagaren innan de överförda timmarna har utförts, kan motsvarande belopp dras av från arbetstagarens lön.

De temporära bestämmelserna träder i kraft den 1 mars 2021.
 

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 

 

Övriga temporära kollektivavtalsbestämmelser gäller inte.

 

Kollektivavtalet för tågservicepersonalen på Avecra

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 

Övriga temporära kollektivavtalsbestämmelser gäller inte.

 

Kollektivavtalen för skidcenter och programservice

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 

Övriga temporära kollektivavtalsbestämmelser gäller inte.
 

Fastighetstjänstebranschen

Ändringarna som är överenskomna i kollektivavtalet inom fastighetsservicebranschen på grund av den exceptionella situationen har utgått 31.5.2020. Inom branschen tillämpas avvikelser som gjorts i lagstiftningen till följd av coronapandemin som anges här och till övriga delar bestämmelser i kollektivavtalet (här).

 

Kollektivavtalet för biografer samt kollektivavtalet för flyttservicebranschen

Tillfälliga ändringar överenskomna i kollektivavtalen har utgått. 

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 


Kollektivavtalet för arbetstagare på apotek

Tillfälliga ändringar överenskomna i kollektivavtalet har utgått. 

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 
 

Övriga kollektivavatal

 • Kollektivavtalet för kundservice- och telemarketingbranschen
 • Kollektivavtalet för bingoanställda
 • Kollektivavtalet för branschen för underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen 
 • Kollektivavtalet för golfbranschen 
 • Kollektivavtalet för bevakningsbranschen 
 • Kollektivavtalet för tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare på Finlands Nationalopera och Nationalbalett 

Tillfälliga ändringar överenskomna i kollektivavtalen har utgått. 

Den förlängda återanställningsskyldigheten inverkar fortfarande. 

Återanställningsskyldigheten berör anställda som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14

  PAM:s tjänster på sommaren
  Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
  PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.