Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Ändringar i kollektivavtal på grund av coronavirusepidemin

Uppdaterad: 21.10.2020

På grund av coronavirusepidemin har situationen ändrats snabbt inom servicebranscherna och samhället i allmänhet. PAM har avtalat med arbetsgivarförbund om tillfälliga ändringar i kollektivavtal för att klara av situationen.

Såväl anställda som företag drabbas av den osäkerhet epidemin förorsakar. Bägge är bekymrade över hälsofrågor och ekonomin. För att epidemin ska ha så övergående konsekvenser som möjligt måste nödvändiga åtgärder kunna vidtas snabbt. Därför har landets riksdag fattat beslut  till följd av regeringens förslag som bygger på arbetsmarknadsorganisationernas initiativ ändrat arbetslagstiftningen och likaså har PAM med arbetsgivarförbund förhandlat fram tillfälliga ändringar i kollektivavtal. 

Nedan finns de tillfälliga ändringarna efter kollektivavtal. Ändringarna som bestämdes på våren fortsätter på sommaren och de flesta är i kraft fram till och med slutet av år 2020. Vid varje kollektivavtal anges hur länge ändringarna är i kraft.

Övriga avvikelser som gäller inom servicebranscherna och som härstammar från riksdagens arbetskraftslagstiftning hittar du mera information om här.

På andra PAM-sidor finns information om bestämmelser som ”normalt” gäller och som är motstridiga med det som skrivs här. I texterna har vi därför också försökt ange de bestämmelser som vanligen gäller.

Genom att klicka på din avtalsbransch nedan kommer du till de ändringar som gäller för dig för viss tid.

Avtalsbranscher (ändringar uppdaterade 24.6.2020)

Handel

Ändringarna träder i kraft 19 mars 2020. Ändringarna har preciserats 1.4.2020 och en fortsättning av besluten har gjorts i början av juni. En del ändringar fortgår, medan andra avlutas. Flexibiliteten kan tillämpas i åtgärder som vidtas under avtalstiden och då lagändringarna är i kraft. 

Kortare tid för meddelande om permittering
Arbetstagaren ska ge arbetstagaren meddelande om permittering. Meddelandet om permittering ska nu ges senast 5 dagar (normalt 14 och på arbetsplatsen överenskommet 7 dagar) innan den börjar.

Arbetsplatsspecifikt kan det enligt 23 § avtalas om att tiden ska vara 3 dagar fram till och med 30.6.2020. Har det valts en förtroendeman ska avtalet ingås med förtroendemannen.

Kortare frister vid samarbetsförhandlingar
När arbetsgivaren överväger att säga upp eller permittera eller överföra till anställning på deltid ska denne göra en förhandlingsframställning senast 3 dagar (normalt 5) innan förhandlingarna inleds fram till och med 30.6.2020. Från och med 1.7.2020 ska en förhandlingsframställning ges enligt lagen om samarbetsförfarande 5 dagar innan förhandlingarna inleds.

Från och med 1.7.2020 bör minimiförhandlingstiden vara 5 dagar oavsett hur länge permitteringarna pågår eller antalet anställda som omfattas av permitteringen.

Fram till och med 30.6.2020: I samband med permittering för högst 90 dagar ska det förhandlas i minst 4 dagar (normalt 14) om inte något annat avtalas vid samarbetsförhandlingarna. För övriga permitteringar är förhandlingstiden från och med 1.4.2020 minst 5 dagar (normalt 14 dagar eller 6 veckor).

Längre återanställningsskyldighet
En arbetsgivare ska erbjuda arbete åt en arbetstagare som sagts upp av ekonomiska eller produktionsorsaker om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6) från att anställningen upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som uppsagda arbetstagaren hade utfört. En ytterligare förutsättning är att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande hos TE-byrån. 

Längre återanställningsskyldigheten rör anställda som sägs upp 1 april–31 december 2020.


Enklare att ändra arbetsskiftsförteckning
Fram till och med 30.6.2020 kan coronavirussituationen utgöra en grund (ny grund) för att arbetsgivaren kan ändra arbetsskiftsförteckningen. Arbetsgivaren ska alltid göra nödvändiga ändringar snarast och beakta virussituationen redan då arbetsskift planeras.
 

Kortare tid för att delge arbetsskiftsförteckning
Fram till och med 30.6.2020 kan arbetsskiftsförteckningen ges till kännedom senast en vecka innan (normalt 2 och i vissa fall 3 veckor).

Från och med 1.7.2020 bör en arbetsskiftsförteckning ges för kännedom i enlighet med kollektivavtalets normala praxis, det vill säga med 2 och i specifika fall med 3 veckors varsel.

Arbetsplatsspecifikt kan det enligt 23 § avtalas om att tidsfristen är en vecka. Har det valts en förtroendeman ska avtalet ingås med förtroendemannen, i övriga fall med personalgruppen. 

Se ytterligare specifika överenskommelser mellan PAM och Finsk handel på den finska webbplatsen.


Egen anmälan i samband med sjukfrånvaro
Under coronavirusepidemin kan anställda själva sjukanmäla sig till arbetsgivaren utan läkarintyg om arbetsoförmåga fram till och med 30.6.2020. Anmälan kan gälla arbetstagarens egen sjukfrånvaro i högst 5 kalenderdagar som beror på förkylning eller coronaviruset. Anställda ska omedelbart informera arbetsgivaren.

Av grundad anledning kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren omedelbart lämnar in ett läkarintyg.

Från och med 1.7.2020 följs normala bestämmelser enligt kollektivavtalet. Arbetsplatsspecifikt kan egen anmälanförfarandet fortgå enligt överenskommelse eller så är det möjligt att avtala lokalt om detta i enlighet med kollektivavtalet.
 

För barn krävs inte läkarintyg
När ett barn under 10 år insjuknar har föräldern rätt till lön för 1–3 dagar utan läkarintyg (normalt krävs läkarintyg) fram till och med 30.6.2020. Vid behov är tanken att anställda ska ytterligare kunna vara frånvarande utan lön i 3 dagar.

Från och med 1.7.2020 följs normala bestämmelser enligt kollektivavtalet. Arbetsplatsspecifikt kan egen anmälanförfarandet fortgå enligt överenskommelse eller så är det möjligt att avtala lokalt om detta i enlighet med kollektivavtalet.

 

Turism-, restaurang- och fritidstjänster 

Kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker

Kollektivavtalet för tågservicepersonalen på Avecra

Kollektivavtalen för skidcenter och programservice

Ändringarna på grund av exceptionella situationen träder i kraft 19 mars 2020.  För kollektivavtalen för nöjes-, tema- och äventyrsparker, tågservicepersonalen på Avecra, skidbranschen  samt programservicebranschen trädde ändringarna i kraft 20 mars 2020. Ändringarna har specificerats 1.4.2020 och PAM:s styrelse har avtalat om att ändringarna fortgår 10.6.2020.

Ändringarna är i kraft lika länge som motsvarande lagstiftningsändringar, med andra ord till och med 31.12.2020.

Nya tillfälliga ändringar trädde i kraft 26 maj 2020. 

Kortare tid för meddelande om permittering 
Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren ett meddelande om permittering. Tiden för detta förkortas till 5 dagar från och med 19 mars. (Tidigare 14 dagar.) Detta innebär att om meddelandet om permittering ges arbetstagaren 19 mars kan första permitteringsdagen vara 24 mars. 

Kortare frister vid samarbetsförhandlingar
Tiden för att meddela om samarbetsförhandlingar och längden på förhandlingarna har förkortats när det handlar om permittering. Detta innebär att företag kan snabbare förhandla om till exempel permitteringar.

Förhandlingsframställningen kan göras senast 3 dagar innan förhandlingarna inleds om det förhandlas om permittering för högst 90 dagar. (Tidigare 5 dagar.)

För övriga permitteringar är förhandlingstiden minst 5 dagar (normalt 14 dagar eller 6 veckor) oavsett permitteringarnas längd eller antalet personer som omfattas av permitteringen.

Längre återanställningsskyldighet
En arbetsgivare ska erbjuda arbete åt en arbetstagare som sagts upp av ekonomiska eller produktionsorsaker om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6) från att anställningen upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som uppsagda arbetstagaren hade utfört. En ytterligare förutsättning är att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande hos TE-byrån. 

Längre återanställningsskyldigheten rör anställda som sägs upp fram till och med 31.12.2020, dvs medan avvikande ändringar är i kraft.


Egen anmälan vid sjukfrånvaro
Företag tar i bruk ett förfarande med egen anmälan vid sjukfrånvaro på grund av coronaviruspandemin. Detta förfarande gäller för viss tid till och med 31 december.

Rätten till sjukfrånvaro på basis av egen anmälan gäller arbetstagarens egen sjukfrånvaro i högst 3–7 kalenderdagar som beror på förkylning eller coronaviruset. Egna arbetsgivaren ger närmare anvisningar. 

Rätt till frånvaro med egen anmälan då ett barn under 10 år insjuknar 
Ett förfarande med egen anmälan tas i bruk på grund av coronaviruspandemin då det anmäls att ett barn under 10 år insjuknat. Detta förfarande gäller för viss tid till och med 31 december. 

Med egen anmälan kan arbetstagaren därmed vara frånvarande i högst 3–7 kalenderdagar för att vårda ett sjukt barn. Egna arbetsgivaren ger närmare anvisningar.
 

Kortare tid för att delge arbetsskiftsförteckningar
(NYTT 27 maj – Rör endast kollektivavtalet för tågservicepersonalen på Avecra.)
En arbetsskiftsförteckning kan ges för kännedom för en vecka åt gången senast 3 dagar innan om det är exceptionellt svårt att förutspå serviceefterfrågan och arbetskraftsbehovet. Det ska avtalas med huvudförtroendemannen om detta. Denne och arbetsgivaren informerar om frågan som de vill.

I samband med maximala arbetstiden under en arbetstidsperiod, placeringen av fridagar och så vidare iakttas kollektivavtalsbestämmelserna.

Arrangemanget gäller till och med 30 augusti 2020 om inte arbetsgivaren och huvudförtroendemannen avtalar om en återgång till systemet enligt kollektivavtalet före det.

Undantagsbestämmelser för hur arbetsskiftsförteckningar utarbetas och publiceras förnyades - ett element av flexibilitet ingår på grund av eventuella myndighetsrestriktioner (hotell-, restaurang- och fritidstjänster)

NYTT 1.10.2020: Coronaepidemin har i hög grad påverkat hotell-, restaurang- och fritidstjänster. Förutom kollektivavtalslösningen har PAM och arbetsgivarnas representant MaRa i ett separat protokoll kommit överens om undantagsbestämmelser för publicering och upprättande av arbetsskiftsförteckningar och för speciella situationer som uppstår till följd av myndigheternas verksamhet.

Ändringarna gäller från och med den 1 oktober 2020 till och med den 31 mars 2021. Protokollet i avtalet medför samma skyldigheter som kollektivavtalen i branschen.

Överenskommelsen möjliggör ett lokalt avtal om att förteckningen över arbetsskift för anställda och förmän kan publiceras med en veckas anmälningsperiod för en eller två veckor i taget om efterfrågan på tjänster och arbetskraftsbehov är exceptionellt svår att förutsäga på grund av coronapandemin.

Dessutom har man i protokollet kommit överens om särskilda situationer till följd av COVID-19- restriktionerna. Om myndigheterna inför nya begränsningar som hänför sig till ett arbetsschema som redan publicerats, kan arbetsgivaren av tvingande skäl ändra arbetsschemat, såvida inte annat arbete är tillgängligt. På detta sätt registreras eventuella arbetstimmar som saknas och de ges senare så snart som det är möjligt.

Kortare anmälningstider för arbetsskiftsförteckningar – ett nytt flexibelt element på grund av COVID-19-restriktionerna (nöjes-, tema- och äventyrsparker) 

Nytt från 1.10.2020!: PAM och arbetsgivarförbundet MaRa har avtalat om temporära undantagsbestämmelser som gäller upprättande och publicering av arbetsskiftsförteckningar. I undantagssituationer kan listan över arbetsskift ges till de anställda en vecka i förväg och göras upp för 1-2 veckor i taget. Dessa ändringar ska avtalas lokalt med en förtroendeman. Om det inte finns någon förtroendeman i företaget, ska man komma överens om ändringen med personalen vid den arbetsplats det gäller. 

De överenskomna ändringarna för nöjes-, tema- och äventyrsparkernas del träder i kraft 1.10.2020 och fortsätter vid behov att gälla fram till 31.8.2021. Ändringarna är lika förpliktande som gällande kollektivavtal i branschen. Om ett företag har verksamhet på många ställen, bör avtalet tillämpas endast på de ställen som inte har förutsättningar för att göra upp en normallång lista. 

Under tidsperioden 1.5.2021–31.8.2021 kan man lokalt avtala om att arbetsschemat för de anställda publiceras med en veckas anmälningsperiod för en eller två veckor i taget om efterfrågan på tjänster och arbetskraftsbehov är exceptionellt svåra att förutsäga på grund coronapandemin. Om det finns en förtroendeman i företaget ska frågan avtalas med denna. 

Om coronapandemin inte längre inverkar skadligt eller oförutsägbart på efterfrågan på tjänster ska arbetsskiftsförteckningarna åter göras upp för en tidsperiod av normal längd i enlighet med kollektivavtalet. 

I fråga om t.ex. den maximala arbetstiden under en arbetstidsperiod och placeringen av fridagar iakttas dock bestämmelserna i kollektivavtalet.
 

Flytta semester
(NYTT 27 maj – Rör endast arbetstagare och förmän inom turism-, restaurang- och fritidstjänster och arbetstagare på nöjes-, tema- och äventyrsparker)
Har anställda varit permitterade i minst två veckor eller tio arbetsdagar efter 1 april 2020 kan deras semester ges i delar om de intjänat över 12 dagar semester.  

Av den semester som ges under pågående semesterperioden (2.5–30.9.2020) kan det som överskrider 12 dagar ges i en eller flera delar. Dagarna ska dock ges senast 30 april 2021.

Om anställda ges en enskild semesterperiod efter 30 september ska den vara minst sex dagar (om anställda har tillräckligt med oanvända semesterdagar). Beslutar arbetsgivaren att flytta semestern till tiden efter 30 september ska denne fästa särskild uppmärksamhet vid hur anställda orkar och mår.
Detta kan stödas till exempel genom att ge intjänade lediga dagar (V/X) på varandra följande dagar och fler veckoslutsledigheter än vad som bestäms i kollektivavtalet. Förfarandet iakttas tills alla flyttade semesterdagar använts.

 

Fastighetstjänstebranschen


Ändringarna som är överenskomna i kollektivavtalet inom fastighetsservicebranschen på grund av den exceptionella situationen har utgått 31.5.2020.  Inom branschen tillämpas avvikelser som gjorts i lagstiftningen till följd av coronapandemin som anges här och till övriga delar bestämmelser i kollektivavtalet (här).

Kollektivavtalet för biografer
Kollektivavtalet för flyttservicebranschen

Kortare undantagstiderna kan utnyttjas i situationer då tillfälliga minskningen av arbetet beror på coronavirusepidemin. Ändringarna träder i kraft 19.3.2020 och har preciserats 1.4.2020. Ändringarna är i kraft till och med 30.6.2020. Därefter tillämpas avvikelser gjorda i lagstiftningen (här) som gjorts till följd av coronapandemin med kollektivavtalet som sådant.

Fristen för att ge meddelandet om permittering förkortas.

Fram till och med 30.6.2020 kan meddelandet om permittering till arbetstagarna göras senast 7 dagar innan permitteringarna inleds (normalt 14 dagar.) Från och med 1.7.2020 följer meddelandet i permitteringsförfarandet lagstiftningens bestämmelser som är 5  dagar (normalt 14 dagar).


Kortare frister vid samarbetsförhandlingar

Fram till och med 30.6.2020: I samband med samarbetsförhandlingar som beror på ett tillfälligt permitteringsbehov ska förhandlingsframställningen göras senast 3 (normalt 5) dagar innan förhandlingarna inleds och kortaste förhandlingstiden är 4 (normalt 14) dagar om inte det avtalas om annat i samarbetsförhandlingarna.

Från och med 1.7.2020 ända fram till och med 31.12.2020 ska förhandlingsframställningen göras i samtliga fall enlighet med arbetslagstiftningens avvikelsebestämmelser som är 5  dagar (normalt 14 dagar) oavsett längd för permittering eller antalet anställda som omfattas permitteringen (normalt 14 dagar eller 6 veckor).

Längre återanställningsskyldighet
Enligt arbetslagstiftningens avvikelsebestämmelser ska en arbetsgivare erbjuda arbete åt en arbetstagare som sagts upp av ekonomiska eller produktionsorsaker om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6) från att anställningen upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som uppsagda arbetstagaren hade utfört.
En ytterligare förutsättning är att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande hos TE-byrån. 

Längre återanställningsskyldigheten rör anställda som sägs upp 1 april–31 december 2020.


Kollektivavtalet för arbetstagare på apotek

Ändringarna är i kraft fram till och med 31.12.2020.

Egen anmälan vid sjukfrånvaro
Anställdas egen anmälan godkänns som grund för lönebetalning under sjukdomstid i 5 dagar på grund av förkylning och coronavirusliknande symptom. 

Anställda ska omedelbart informera arbetsgivaren. Av grundad anledning kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren omedelbart lämnar in ett läkarintyg.

Inget läkarintyg behövs för barn
Anställdas egen anmälan att ett under 10-årigt barn insjuknat godkänns som grund för lönebetalning under sjukdomstid i 5 dagar på grund av förkylning och coronavirusliknande symptom. 
Anställda ska omedelbart informera arbetsgivaren. Av grundad anledning kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren omedelbart lämnar in ett läkarintyg.

Kortare tid för meddelande om permittering
Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om permittering senast 5 dagar (normalt 14) före den.

Kortare samarbetsförhandlingar
Samarbetsförhandlingar enligt samarbetslagen ska pågå i minst 5 dagar (normalt 14 dagar eller 6 veckor) om arbetsgivaren avser att permittera anställda.

Längre återanställningsskyldighet
En arbetsgivare ska erbjuda arbete åt en arbetstagare som sagts upp av ekonomiska eller produktionsorsaker om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6) från att anställningen upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som uppsagda arbetstagaren hade utfört.

En ytterligare förutsättning är att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande hos TE-byrån. 

Längre återanställningsskyldigheten rör anställda som sägs upp 1 april–31 december 2020.
 

Övriga kollektivavatal

  • Kollektivavtalet för kundservice- och telemarketingbranschen
  • Kollektivavtalet för bingoanställda
  • Kollektivavtalet för branschen för underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen 
  • Kollektivavtalet för golfbranschen 
  • Kollektivavtalet för bevakningsbranschen 
  • Kollektivavtalet för tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare på Finlands Nationalopera och Nationalbalett 

Ändringarna träder i kraft 1 april 2020. De gäller lika länge som motsvarande lagstiftningsändringar, dock högst till och med 31 december 2020. 

Kortare tid för meddelande om permittering
Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren meddelandet om permittering senast 5 (normalt 14) dagar innan den börjar. 

Kortare frister vid samarbetsförhandlingar
Minimitiden för förhandlingar förkortas så att det måste förhandlas om permitteringar i minst 5 dagar (normalt 14 dagar eller 6 veckor). 

Längre återanställningsskyldighet
En arbetsgivare ska erbjuda arbete åt en arbetstagare som sagts upp av ekonomiska eller produktionsorsaker om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6) från att anställningen upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som uppsagda arbetstagaren hade utfört.

En ytterligare förutsättning är att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande hos TE-byrån. 

Längre återanställningsskyldigheten rör anställda vars uppsägning verkställts 1 april–31 december 2020.

Medlemsförmåner