Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Ändringar i lagstiftningen med anledning av coronaepidemin

Uppdaterad: 22.06.2021

Ett antal förändringar har gjorts i lagstiftningen om sysselsättning och arbetslöshet under år 2020 i ett försök att förbättra chansen för både människor och företag att hantera situationen orsakad av coronaepidemin.  Ändringarna gjorda i arbetslagstiftningen utgår per 31.12.2020. En del av ändringarna som berör arbetslöshetsskyddet är fortfarande i kraft och en del  utgick per 31.12.2020. 


Vi har samlat information om de tillfälliga ändringarna på denna sida. En del ändringar är i kraft, andra har utgått. Du hittar information om den lagstiftning som gäller normalt på andra sidor på PAM:s webbplats.

Många av nedanstående lagändringar har också förhandlats fram som tillfälliga bestämmelser i PAMs kollektivavtal, t.ex. för att säkerställa att kollektivavtalet inte hindrar tillämpningen av dessa inom ifrågavarande bransch.

De tillfälliga ändringarna i PAM:s kollektivavtal finns här. 

Innehåll (klicka på rubriken)

Arbetslöshetstrygghet - ikraftvarande tillfälliga ändringar 
Ändringar vad gäller ansökan och utbetalning av arbetslöshetstrygghet
Ändringar i arbetslöshetsskyddet som inte längre gäller
Ändringar som fortfarande inverkar
Ändringar som upphört att gälla

 

Arbetslöshetstrygghet - ikraftvarande tillfälliga ändringar


Utredning av villkor för arbetslösheten

Anställda som studerar kan få arbetslöshetsersättning vid permittering utan att villkoret för studier utreds separat på TE-byrån. Den tillfälliga ändringen gäller till 31.12.2021. Lagen gäller för uppsägningar vars uppsägningar började den 16 mars eller därefter.

Egenföretagare får lättare tillgång till arbetslöshetsskyddet

Frilansare och egenföretagare kan tillfälligt få arbetsmarknadsstöd. För att en heltidsföretagare ska få arbetslöshetsersättning krävs inte att företaget stängs som i vanliga fall.

För att egenföretagaren ska få arbetsmarknadsstöd, krävs i praktiken att företagarens heltidsanställning har upphört och inkomsten från entreprenörsverksamhet är mindre än 1 089,67 euro per månad för varje person som arbetar som företagare. Minskningen av jobb och inkomst måste bero på coronapandemin.

För att en företagare som således är anställd på heltid ska få arbetslöshetsersättning är det inte nödvändigt att stänga företagsverksamheten, vilket fallet är under normala omständigheter. 

För att få stödet måste företagaren anmäla sig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån. Arbetsmarknadsstöd betalas av FPA. 

Lagen gäller till och med 30.9.2021.

 Skyddsdelen för dagpenningen höjs

Skyddsdelen för den jämkade dagpenningen höjs från nuvarande 300 euro till 500 euro i månaden eller från 279 euro till 465 euro under fyra (4) kalenderveckor.

Skyddsdelen är ett penningbelopp som du kan förtjäna utan att det påverkar din inkomstrelaterade dagpenning. I praktiken innebär detta att en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning kan tjäna 500 euro, till exempel genom att jobba deltid eller ta emot kortjobb utan att lönen påverkar dagpenningen.

Den lön som överskrider 500 euro minskar dagpenningen med 50 cent per en euro.

Den nya skyddsdelen togs i bruk för att tillämpas på ansökningsperioder som börjar fr.o.m. den 1 juni 2020. Skyddsdelen är 300 euro per månad och 279 euro per fyra veckor för ansökningsperioder som börjar den 1 juli 2021 eller senare.

Lagen gäller till och med 30.9.2021.

Rör­lig­hets­bi­dra­get för kortare arbetsresor

Rörlighetsbidrag kan beviljas till en arbetslös person som tar emot ett jobb som finns långt hemifrån, och om arbetsresan till och från jobbet tar mer än två (2) timmar. Tidigare krävdes att arbetsresan skulle ta 3 timmar, för att vara berättigad till rörölighetsbidrag. I deltidsarbete var kravet även tidigare 2 timmar.

Du kan erhålla rörlighetsbidrag för ett anställningsförhållanden på heltid för två timmars arbetsresa då anställningen inleds senast 30.9.2021 .

Rörlighetsbidragets belopp är 724-1 042 euro per månad och betalas ut för högst två månader.

Lagen gäller till och med 30.9.2021.

 

Ändringar vad gäller ansökan och utbetalning av arbetslöshetstrygghet

Avsikten med följande temporärä ändringar är att försnabba handläggningen av ansökningar i a-kassan. Ändringarna är i kraft 11.5-30.9.2021.

Arbetslöshetsförlikningsperioden och ansökningsperioden för förmåner kommer alltid att vara fyra på varandra följande kalenderveckor eller en hel månad, även om perioden inkluderar dagar utan förmåner. Lönedagar som betalats under förlikningsperioden och den arbetstid som lönen bygger på beaktas i förmånsförlikningen, även om lönen betalades en dag från vilken personen inte har rätt till arbetslöshetsersättning.

När en företagare ansöker om arbetslöshetsförmån på grund av förändringar i affärsinkomster orsakade av coronaepidemin, kan inkomst som fastställts för beskattning inte användas som ett ansökningskriterium. Enligt den temporärä lagändringen beaktas således företagarens egna redogörelse vid en utredning av arbetslösheten. Sökanden redogör för egna inkomster och utgifter.

Arbetslöshetskassan har den tillfälliga möjligheten att börja betala arbetslöshetsförmåner i förväg på basis av en ansökan utan att fatta ett egentligt beslut, om a-kassan anser att den inte kan behandla ansökan inom rimlig eller lagstadgad tid. Förskottet skulle senare dras av från arbetslöshetsersättningen. Införandet av en förskottsbetalning sker enligt arbetslöshetskassans prövning, och Servicebranschernas arbetslöshetskassa har inte tagit detta i bruk.
 

Ändringar i arbetslöshetsskyddet som inte längre gäller


Inkomstrelaterad dagpenning också för självrisktiden

Inkomstrelaterad dagpenning betalas tillfälligt också för självrisktiden på fem dagar. Dagpenning utbetalas omedelbart från första arbetslöshetsdagen. Detta gäller alla personer vars självrisktid med andra ord arbetslöshet eller permittering börjar 16 mars–31 december 2020.

Ifall att arbetslösheten eller permitteringen inleds 1.1.2021 eller senare tillämpas den normala självrisktiden på fem dagar.

Arbetsvillkoret halveras

Arbetsvillkoret ger dig rätt till arbetslöshetsersättning och inkomstrelaterat dagpenning. Löntagares arbetsvillkor förkortas till 13 veckor om minst en arbetsvecka utförts efter 1 mars 2020 och arbetsvillkoret på 26 veckor inte uppfylls.

För att få inkomstrelaterat dagpenning måste man ha varit medlem i arbetslöshetskassan så länge arbetsvillkoret är. Så medlemskap krävs nu i minst 13 veckor, jämfört med 26 veckor normalt.

En ytterligare förutsättning är att första betalningsdagen för dagpenning är senast 31.12.2020.

Maximitiden för utbetalning av dagpenning får inte heller fortfarande löpa. I praktiken är den väntande om den sökande redan har fått dagpenning.

Halveringen av arbetsvillkoret rör också familjemedlemmar till företagare för vilka villkoret sjunker tillfälligt till 26 veckor. Denna ändring är likaså i kraft till och med 2020 årets slut. 

Permittering förbrukar inte maximitiden

Maximitiden för utbetalning (300–500 dagar) löper inte då det betalas arbetslöshetsdagpenning på basis av permittering. Med maximal betalningsperiod avses den maximala period från vilken arbetslöshetstrygghet kan erhållas.

Denna förändring berör både helt permitterande och dem vars arbetsvecka eller arbetsdag förkortas. Förändringen gäller för alla permitteringar som började den 16 mars 2020 eller därefter.

Maximitiden för de som är permitterade löper inte när dagpenningen betalas ut för perioden 16.3. - 31.12.2020. I juni 2020 ändrades lagen ytterligare så att upphävandet av den maximala betalningsperioden även gäller helt eller delvis arbetslösa från 1 juli till 31 december 2020. 

Från och med 1.1.2021 samlas upp dagar för den maximala betalningsperioden för alla.


Ändringar som fortfarande inverkar


Skyldighet att återanställa en uppsagd arbetstagare

En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Tiden för återanställningsskyldigheten på 9 månader gäller de arbetstagare som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. Anställningen upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för arbetsavtalsförhållanden är överenskommen i kollektivavtalen och i arbetsavtalslagstiftningen.
Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 

 

Ändringar som upphört att gälla

Tillfälliga ändringar i arbetslagstiftningen giltiga under tiden 1.4-31.12.2020:

Permitteringar

Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren ge arbetstagaren ett meddelande om permittering senast 5 dagar (normalt 14 dagar) innan permitteringen börjar. 

Samarbetsförhandlingar

Enligt lagen om samarbete förkortas tiden för samarbetsförfarande vid permittering inom företag från nuvarande 14 dagar och nuvarande 6 veckor till 5 dagar i båda fall. 

Visstidsanställning

Arbetsgivarenhar rätt att permittera en visstidsanställd på samma villkor som en tillsvidareanställd. I normala fall kan en visstidsanställd inte permitteras annat än i fall där den visstidsanställda vikarierar för en annan arbetstagare. 

Prövotid i arbetsförhållandet

Arbetsgivaren kan häva arbetsavtal under prövotid också av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker, vilket i normala fall inte är möjligt. 

Medlemsförmåner