Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Ändringar i lagstiftningen med anledning av coronaepidemin

Uppdaterad: 26.06.2020

Ett antal förändringar har gjorts i lagstiftningen om sysselsättning och arbetslöshet i början av april i ett försök att förbättra chansen för både människor och företag att hantera situationen orsakad av coronaepidemin. Tillfälliga förändringar har nu förlängts till slutet av året.


Vi kommer att samla information om de tillfälliga ändringarna på denna sida. Denna sida är senast uppdaterad 25.6. Du hittar information om den lagstiftning som gäller normalt på andra sidor på PAM:s webbplats. Därför kan informationen på andra sidor på vår webbplats strida mot uppgifterna på denna sida. Vi strävar efter att skriva ut vilka regler och bestämmelser som gäller utanför rådande undantagsförhållanden. Många av nedanstående lagändringar har också förhandlats fram som tillfälliga bestämmelser i PAMs kollektivavtal, t.ex. för att säkerställa att kollektivavtalet inte hindrar tillämpningen av dessa inom ifrågavarande bransch.

Undantagen gäller från 1 april till 31 december 2020.

De tillfälliga ändringarna i PAM:s kollektivavtal finns här. 

Innehåll (klicka på rubriken)

Permitteringar
Samarbetsförhandlingar
Visstidsanställning
Prövotid i arbetsförhållandet
Återanställningsskyldighet

Arbetslöshetstrygghet

Permitteringar
Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren ge arbetstagaren ett meddelande om permittering senast 5 dagar (normalt 14 dagar) innan permitteringen börjar. 

Samarbetsförhandlingar
Enligt lagen om samarbete förkortas tiden för samarbetsförfarande vid permittering inom företag från nuvarande 14 dagar och nuvarande 6 veckor till 5 dagar i båda fall. 

Visstidsanställning
Arbetsgivarenhar rätt att permittera en visstidsanställd på samma villkor som en tillsvidareanställd. I normala fall kan en visstidsanställd inte permitteras annat än i fall där den visstidsanställda vikarierar för en annan arbetstagare. 

Prövotid i arbetsförhållandet
Arbetsgivaren kan häva arbetsavtal under prövotid också av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker, vilket i normala fall inte är möjligt. 

Skyldighet att återanställa en uppsagd arbetstagare
En arbetsgivare är skyldig att erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp om arbetsgivaren inom 9 månader (normalt 4 eller 6 månader) från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Tiden för återanställningsskyldigheten på 9 månader gäller de arbetstagare som har sagts upp mellan 1.4 och 31.12.2020 av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. Ett villkor är dessutom att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande vid TE-byrån. 
 

Arbetslöshetstrygghet 

Utredning av villkor för arbetslösheten
Anställda som studerar eller bedriver företadsverksamhet kan få arbetslöshetsersättning vid permittering utan att villkoret för studier eller företagsverksamhet utreds separat på TE-byrån. Den tillfälliga ändringen gäller till 31 juli. Lagen gäller för uppsägningar vars uppsägningar började den 16 mars eller därefter.

Inkomstrelaterad dagpenning också för självrisktiden

Inkomstrelaterad dagpenning betalas tillfälligt också för självrisktiden på fem dagar. Dagpenning utbetalas omedelbart från första arbetslöshetsdagen. Detta gäller alla personer vars självrisktid med andra ord arbetslöshet eller permittering börjar 16 mars–31 december 2020. 

Arbetsvillkoret halveras

Arbetsvillkoret ger dig rätt till arbetslöshetsersättning och inkomstrelaterat dagpenning. Löntagares arbetsvillkor förkortas till 13 veckor om minst en arbetsvecka utförts efter 1 mars 2020 och arbetsvillkoret på 26 veckor inte uppfylls.

För att få inkomstrelaterat dagpenning måste man ha varit medlem i arbetslöshetskassan så länge arbetsvillkoret är. Så medlemskap krävs nu i minst 13 veckor, jämfört med 26 veckor normalt.

En ytterligare förutsättning är att första betalningsdagen för dagpenning är senast 31.12.2020.

Maximitiden för utbetalning av dagpenning får inte heller fortfarande löpa. I praktiken är den väntande om den sökande redan har fått dagpenning.

Halveringen av arbetsvillkoret rör också familjemedlemmar till företagare för vilka villkoret sjunker tillfälligt till 26 veckor. 

Permittering förbrukar inte maximitiden

Maximitiden för utbetalning (300–500 dagar) löper inte då det betalas arbetslöshetsdagpenning på basis av permittering. Med maximal betalningsperiod avses den maximala period från vilken arbetslöshetstrygghet kan erhållas.

Denna förändring berör både helt permitterande och dem vars arbetsvecka eller arbetsdag förkortas. Förändringen gäller för alla permitteringar som började den 16 mars 2020 eller därefter.

Maximitiden för de som är permitterade löper inte när dagpenningen betalas ut för perioden 16.3. - 31.12.2020.

I juni 2020 ändrades lagen ytterligare så att upphävandet av den maximala betalningsperioden även gäller helt eller delvis arbetslösa från 1 juli till 31 december 2020.

Egenföretagare får lättare tillgång till arbetslöshetsskyddet

Frilansare och egenföretagare kan tillfälligt få arbetsmarknadsstöd. För att en heltidsföretagare ska få arbetslöshetsersättning krävs inte att företaget stängs som i vanliga fall.

För att egenföretagaren ska få arbetsmarknadsstöd, krävs i praktiken att företagarens heltidsanställning har upphört och inkomsten från entreprenörsverksamhet är mindre än 1 899,67 euro per månad för varje person som arbetar som företagare. Minskningen av jobb och inkomst måste bero på coronapandemin.

För att en företagare som således är anställd på heltid ska få arbetslöshetsersättning är det inte nödvändigt att stänga företagsverksamheten, vilket fallet är under normala omständigheter. 

För att få stödet måste företagaren anmäla sig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån. Arbetsmarknadsstöd betalas av FPA. 

Lagen gäller till och med 31.12.2020.

 Skyddsdelen för dagpenningen höjs

Skyddsdelen för den jämkade dagpenningen höjs från nuvarande 300 euro till 500 euro i månaden eller från 279 euro till 465 euro under fyra (4) kalenderveckor.

Skyddsdelen är ett penningbelopp som du kan förtjäna utan att det påverkar din inkomstrelaterade dagpenning. I praktiken innebär detta att en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning kan tjäna 500 euro, till exempel genom att jobba deltid eller ta emot kortjobb utan att lönen påverkar dagpenningen.

Den lön som överskrider 500 euro minskar dagpenningen med 50 cent per en euro.'

Den nya skyddsdelen kommer att tillämpas på ansökningsperioder som börjar fr.o.m. den 1 juni 2020. 

Rör­lig­hets­bi­dra­get för kortare arbetsresor

Rörlighetsbidrag kan beviljas till en arbetslös person som tar emot ett jobb som finns långt hemifrån, och om arbetsresan till och från jobbet tar mer än två (2) timmar.

Tidigare krävdes att arbetsresan skulle ta 3 timmar, för att vara berättigad till rörölighetsbidrag. I deltidsarbete var kravet även tidigare 2 timmar.

Kravet på två timmars pendling gäller anställningsförhållanden som inleds efter att lagen trätt ikraft och före den 1 november 2020.

Rörlighetsbidragets belopp är 724-1 042 euro per månad och betalas ut för högst två månader.

Ändringar vad gäller ansökan och utbetalning av arbetslöshetstrygghet

Avsikten med följande temporärä ändringar är att försnabba handläggningen av ansökningar i a-kassan. Ändringarna är i kraft 11.5-31.10.2020.

Arbetslöshetsförlikningsperioden och ansökningsperioden för förmåner kommer alltid att vara fyra på varandra följande kalenderveckor eller en hel månad, även om perioden inkluderar dagar utan förmåner. Lönedagar som betalats under förlikningsperioden och den arbetstid som lönen bygger på beaktas i förmånsförlikningen, även om lönen betalades en dag från vilken personen inte har rätt till arbetslöshetsersättning.

När en företagare ansöker om arbetslöshetsförmån på grund av förändringar i affärsinkomster orsakade av coronaepidemin, kan inkomst som fastställts för beskattning inte användas som ett ansökningskriterium. Enligt den temporärä lagändringen beaktas således företagarens egna redogörelse vid en utredning av arbetslösheten. Sökanden redogör för egna inkomster och utgifter.

Arbetslöshetskassan har den tillfälliga möjligheten att börja betala arbetslöshetsförmåner i förväg på basis av en ansökan utan att fatta ett egentligt beslut, om a-kassan anser att den inte kan behandla ansökan inom rimlig eller lagstadgad tid. Förskottet skulle senare dras av från arbetslöshetsersättningen. Införandet av en förskottsbetalning sker enligt arbetslöshetskassans prövning.

Medlemsförmåner