Redigerat: 10.02.2017 - 13:43

Nyckelord: Medlemskap

Anvisningar för anslutningskortet

Dessa anvisningar ska hjälpa dig att fylla i den elektroniska anmälningsblanketten.

Anslutningsblanketten: Ny PAM-medlem fyller i.                

Medlemskap

Alla löntagare inom de privata servicebranscherna, också personer i förmans- och chefsuppgifter, kan ansluta sig som medlemmar i Servicefacket PAM och Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Också självsysselsatta yrkesutövare och företagare kan ansluta sig, samt studerande inom servicebranscherna.  

Gällande anställningsförhållande med löneinkomster är en förutsättning för att kunna ansluta sig. Anslutning som medlem i förbundet eller arbetslöshetskassan kan inte ske under pågående medlemsavgiftsbefrielse.

Befrielse från medlemsavgift gäller blant annat

  • under oavlönad moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
  • under tid, då Fpa betalar sjuk- och arbetslöshetsdagpenning
  • under militär- eller civiltjänstgöring
  • då man studerar på heltid (ansluta dig gärna som studerandemedlem).

Medlemskort

När du anslut dig som en medlem i PAM får du PAMs mobilkortet i mobiltelefonen. Ett mobilkort som laddas i mobiltelefon är miljövänligt och alltid med dig. Om du vill, du kan beställa plastikkort från PAMs E-tjänst.

Medlemskapet träder i kraft i förbund och a-kassa

Enligt a-kassans stadgar börjar medlemskapet från och med den dag då medlemsavgiften är betald, dock tidigast från den dag då den skriftliga ansökan har anlänt till förbundet och till a-kassan. A-kassans stadgar kan läsas här: http://www.pam.fi/sv/kassan/Sidor/Default.aspx.

Byte av förbund och a-kassa

Enligt lagen om arbetslöshetskassor kan en person vara medlem i enbart en arbetslöshetskassa. När du anslutar dig till PAM, försäkra dig om att medlemskapet i föregående förbund och a-kassa är i ordning ända till dagen för överflyttningen.  På detta sätt sker din överflyttning utan att det blir avbrott i medlemskapet.
Överflyttning från kassa till annan bör ske inom 30 dagar, för att det insamlade arbetsvillkoret skall bevaras.

Meddela det föregående förbundet / den föregående a-kassan om överflyttningen. Om du önskar, kan du ge PAM fullmakt till att säga upp ditt medlemskap i det tidigare förbundet / den tidigare a-kassan.

Flera anställningsförhållanden

 Om du vid anslutning har flera anställningsförhållanden, fyll i uppgifterna för huvudsysslan. Uppgifterna om de övriga anställningsförhållanden kan du lägga till genom den elektroniska medlemsservicen.

Visstidsanställning

Om du är visstidsanställd, uppge datum för anställningens upphörande och den eventuella perioden för medlemsavgiftsbefrielse (t. ex. på grund av studier) genom den elektroniska medlemsservicen.

Byte av arbetsgivare

Alltid när du byter arbetsgivare eller arbetsplats, ska du ingå ett nytt inkasseringsavtal med arbetsgivaren för att undvika avbrott i medlemsavgifterna.

Företagare och chefer har några hinder för att ansluta sig till löntagarförbund och löntagarnas a-kassa

Om du äger nedan nämnda andelar i ditt arbetsgivarbolag eller annars fyller definitionen för företagare, anses du vara företagare i förhållande till arbetslöshetsskyddet.  Då är det inte säkert att du har rätt till dagpenning från en löntagarkassa.

Som företagare räknas den som

  • är skyldig att vara försäkrad enligt LFöPL eller FöPL
  • omfattas av en annan lagbestämd pensionsförsäkring och 
  • är anställd i ledande position i ett bolag där han/hon har minst 15 %, eller hans/hennes familjemedlem eller han/hon tillsammans med sitt familjemedlem har minst 30 % av aktiekapital (rösträtt)
  •  utan ledande ställning arbetar i ett aktiebolag, där han själv eller hans familjemedlem eller han tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av aktiekapitalet eller av den rösträtt aktierna ger eller motsvarande bestämmanderätt.

Som företagare räknas också familjemedlemmar som arbetar i ansvarig bolagsmans     kommanditbolag, och familjemedlemmar till innehavare av firma.

Som ledande ställning anses verkställande direktör, styrelsemedlem eller motsavarande. Familjemedlem är maka/make eller sambo eller släkt i rakt ned- eller uppstigande led som bor i samma hushåll.

Yrkesutövare och själsysselsättande

Yrkesutövare och företagare som bara sysselsätter sig själva kan vara företagarmedlem i PAM. En självsysselsättande yrkesutövare och företagare betalar medlemsavgift på den inkomst som utgör grunden för pensionsförsäkringsavgiften. En självsysselsättande yrkesutövare och företagare kan inte vara medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa.

Medlemsavgift

Fackförbundets verksamhet och service finansieras med medlemsavgifter som räknas procentuellt. A-kassans medlemsavgift ingår i förbundets medlemsavgift. Representantskapet beslutar årligen om medlemsavgifternas storlek.

Medlemsavgiften till förbundet och arbetslöshetskassan betalas på alla beskattningsbara löneinkomster, förmåner och arvoden som arbetsgivaren betalar.

Medlemsavgiften betalas också för deltidsarbete som du har medan du mottar jämkad arbetslöshets dagpenning. A-kassan uppbär medlemsavgift för den dagpenning och de förmåner som den betalar. Medlemsavgiften ska också betalas för avlönat arbete vid sidan om studier.

Betalning av medlemsavgift

Det enklaste är att låta arbetsgivaren inkassera medlemsavgifterna av lönen. Arbetsgivaren kan inte inleda inkasseringen av medlemsavgifter innan arbetstagaren har undertecknat ett skriftligt avtal om indrivning av fackföreningens medlemsavgifter.

Genom att kryssa för punkten ”Arbetsgivaren inkasserar medlemsavgiften”, sänder PAM inkasseringsavtal till löneräknaren/arbetsgivaren för inledande av inkassering av medlemsavgiften. Om inkasseringen inte kan inledas genast då medlemskapet inleds, sänds till medlem bankgiro för inbetalning av medlemsavgiften för tiden från det medlemskapet inletts till det att arbetsgivaren börjar inkassera avgiften.  Genom att betala medlemsavgiften garanteras att medlemskapet i PAM börjar från anslutningsdagen.

Om anställningsförhållande hos en arbetsgivare avslutas, men inleds igen inom kort, ska ni  se efter att inkassering av medlemsavgifter inte avbryts.

Kom  ihåg att meddela förbundet också om inkassering av medlemsavgifter upphör.

Om du betalar medlemsavgiften själv, sänder PAM dig referensnummer för betalning. Du kan också betala medlemsavgiften via den elektroniska medlemsservicen. Du loggar in i servicen med ditt medlemsnummer som du får på SMS genast efter att dina medlemsuppgifter är registrerade hos oss. Om mobilnummer inte meddelats, hittar du medlemsnumret på medlemskortet.

Ändring av uppgifter

De personliga uppgifterna uppdateras genom PAMs elektroniska medlemsservice. Du loggar in i servicen med ditt medlemsnummer som du får på SMS genast efter att dina medlemsuppgifter är registrerade hos oss. Om mobilnummer inte har meddelats, hittar du medlemsnumret på medlemskortet som skickas till dig inom ca. en månad efter att medlemskapet har registrerats hos oss.

Anvisningar för anslutningsblanketten

Dessa anvisningar ska hjälpa dig att fylla i den elektroniska anmälningsblanketten.

Anslutningsblanketten: Ny PAM-medlem fyller i.                 

Avtal för inkassering av medlemsavgifter: Gammal PAM-medlem fyller i, om han/hon ger arbetsgivaren fullmakt att inkassera medlemsavgiften av sin lön.

Medlemskap

Alla löntagare inom de privata servicebranscherna, också personer i förmans- och chefsuppgifter, kan ansluta sig som medlemmar i Servicefacket PAM och Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Också självsysselsatta yrkesutövare och företagare kan ansluta sig, samt studerande inom servicebranscherna.  

Gällande anställningsförhållande med löneinkomster är en förutsättning för att kunna ansluta sig. Anslutning som medlem i förbundet eller arbetslöshetskassan kan inte ske under pågående medlemsavgiftsbefrielse.

Befrielse från medlemsavgift gäller blant annat

·         under oavlönad moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet

·         under tid, då Fpa betalar sjuk- och arbetslöshetsdagpenning

·         under militär- eller civiltjänstgöring

·         då man studerar på heltid (ansluta dig gärna som studerandemedlem).

Medlemskort

Vid anslutning kan du välja vilken typ av medlemskort du önskar att ha.
Det finns två typer kort:

ett mobilkort som laddas i mobiltelefon, är miljövänligt och alltid med dig. Där hittar du lätt PAMs kontaktuppgifter samt olika tjänster (bl.a. PAMs aktuella nyheter). En elektronisk nedladdningslink skickas till din mobil genast efter att ditt medlemskap har registrerats hos oss. Mer om mobilkortet: http://www.pam.fi/sv/medlemskap/medlemskortet/Sidor/Default.aspx

En vanlig plastikkort som utöver de alla andra medlemsförmånerna ger deg rabatta på bränsle på Teboil-servicestationer och -automstationer (dock inte på de nettoprisade Teboil Express -automatstationer.) Plastikkorten skickas per post inom ca. en månad från registrering av medlemskapet.

Medlemskapet träder i kraft i förbund och a-kassa

Enligt a-kassans stadgar börjar medlemskapet från och med den dag då medlemsavgiften är betald, dock tidigast från den dag då den skriftliga ansökan har anlänt till förbundet och till a-kassan. A-kassans stadgar kan läsas här: http://www.pam.fi/sv/kassan/Sidor/Default.aspx.

Byte av förbund och a-kassa

Enligt lagen om arbetslöshetskassor kan en person vara medlem i enbart en arbetslöshetskassa. När du anslutar dig till PAM, försäkra dig om att medlemskapet i föregående förbund och a-kassa är i ordning ända till dagen för överflyttningen.  På detta sätt sker din överflyttning utan att det blir avbrott i medlemskapet.
Överflyttning från kassa till annan bör ske inom 30 dagar, för att det insamlade arbetsvillkoret skall bevaras.

Meddela det föregående förbundet / den föregående a-kassan om överflyttningen. Om du önskar, kan du ge PAM fullmakt till att säga upp ditt medlemskap i det tidigare förbundet / den tidigare a-kassan.

Flera anställningsförhållanden

 Om du vid anslutning har flera anställningsförhållanden, fyll i uppgifterna för huvudsysslan. Uppgifterna om de övriga anställningsförhållanden kan du lägga till genom den elektroniska medlemsservicen.

Visstidsanställning

Om du är visstidsanställd, uppge datum för anställningens upphörande och den eventuella perioden för medlemsavgiftsbefrielse (t. ex. på grund av studier) genom den elektroniska medlemsservicen.

Byte av arbetsgivare

Alltid när du byter arbetsgivare eller arbetsplats, ska du ingå ett nytt inkasseringsavtal med arbetsgivaren för att undvika avbrott i medlemsavgifterna.

Företagare och chefer har några hinder för att ansluta sig till löntagarförbund och löntagarnas a-kassa

Om du äger nedan nämnda andelar i ditt arbetsgivarbolag eller annars fyller definitionen för företagare, anses du vara företagare i förhållande till arbetslöshetsskyddet.  Då är det inte säkert att du har rätt till dagpenning från en löntagarkassa.

Som företagare räknas den som

·         är skyldig att vara försäkrad enligt LFöPL eller FöPL

·         omfattas av en annan lagbestämd pensionsförsäkring och 

·         är anställd i ledande position i ett bolag där han/hon har minst 15 %, eller hans/hennes familjemedlem eller han/hon tillsammans med sitt familjemedlem har minst 30 % av aktiekapital (rösträtt)

·          utan ledande ställning arbetar i ett aktiebolag, där han själv eller hans familjemedlem eller han tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av aktiekapitalet eller av den rösträtt aktierna ger eller motsvarande bestämmanderätt.

Som företagare räknas också familjemedlemmar som arbetar i ansvarig bolagsmans     kommanditbolag, och familjemedlemmar till innehavare av firma.

Som ledande ställning anses verkställande direktör, styrelsemedlem eller motsavarande. Familjemedlem är maka/make eller sambo eller släkt i rakt ned- eller uppstigande led som bor i samma hushåll.

Yrkesutövare och själsysselsättande

Yrkesutövare och företagare som bara sysselsätter sig själva kan vara företagarmedlem i PAM. En självsysselsättande yrkesutövare och företagare betalar medlemsavgift på den inkomst som utgör grunden för pensionsförsäkringsavgiften. En självsysselsättande yrkesutövare och företagare kan inte vara medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa.

Medlemsavgift

Fackförbundets verksamhet och service finansieras med medlemsavgifter som räknas procentuellt. A-kassans medlemsavgift ingår i förbundets medlemsavgift. Representantskapet beslutar årligen om medlemsavgifternas storlek.

Medlemsavgiften till förbundet och arbetslöshetskassan betalas på alla beskattningsbara löneinkomster, förmåner och arvoden som arbetsgivaren betalar.

Medlemsavgiften betalas också för deltidsarbete som du har medan du mottar jämkad arbetslöshets dagpenning. A-kassan uppbär medlemsavgift för den dagpenning och de förmåner som den betalar. Medlemsavgiften ska också betalas för avlönat arbete vid sidan om studier.

Betalning av medlemsavgift

Det enklaste är att låta arbetsgivaren inkassera medlemsavgifterna av lönen. Arbetsgivaren kan inte inleda inkasseringen av medlemsavgifter innan arbetstagaren har undertecknat ett skriftligt avtal om indrivning av fackföreningens medlemsavgifter.

Genom att kryssa för punkten ”Arbetsgivaren inkasserar medlemsavgiften”, sänder PAM inkasseringsavtal till löneräknaren/arbetsgivaren för inledande av inkassering av medlemsavgiften. Om inkasseringen inte kan inledas genast då medlemskapet inleds, sänds till medlem bankgiro för inbetalning av medlemsavgiften för tiden från det medlemskapet inletts till det att arbetsgivaren börjar inkassera avgiften.  Genom att betala medlemsavgiften garanteras att medlemskapet i PAM börjar från anslutningsdagen.

Om anställningsförhållande hos en arbetsgivare avslutas, men inleds igen inom kort, ska ni  se efter att inkassering av medlemsavgifter inte avbryts.

Kom  ihåg att meddela förbundet också om inkassering av medlemsavgifter upphör.

Om du betalar medlemsavgiften själv, sänder PAM dig referensnummer för betalning. Du kan också betala medlemsavgiften via den elektroniska medlemsservicen. Du loggar in i servicen med ditt medlemsnummer som du får på SMS genast efter att dina medlemsuppgifter är registrerade hos oss. Om mobilnummer inte meddelats, hittar du medlemsnumret på medlemskortet.

Ändring av uppgifter

De personliga uppgifterna uppdateras genom PAMs elektroniska medlemsservice. Du loggar in i servicen med ditt medlemsnummer som du får på SMS genast efter att dina medlemsuppgifter är registrerade hos oss. Om mobilnummer inte har meddelats, hittar du medlemsnumret på medlemskortet som skickas till dig inom ca. en månad efter att medlemskapet har registrerats hos oss.