Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsavtal för viss tid

Uppdaterad: 16.02.2022

Ett arbetsavtal för viss tid gäller fram till dess att giltighetstiden går ut eller det avtalade arbetet är utfört.

Som regel kan ett arbetsavtal för viss tid inte sägas upp av någondera parten, utan det går ut när giltighetstiden går ut. Det kan rent av leda till skadeståndsansvar om ett arbetsavtal sägs upp innan det har gått ut. Om du vill säga upp ett arbetsavtal för viss tid, är det bästa sättet i allmänhet att diskutera med arbetsgivaren. I de flesta fall blir slutresultatet bäst om båda parterna kan komma överens om hur man ska gå till väga.

Ett arbetsavtal kan ingås för viss tid bara om det finns en grundad anledning att göra det. Det kan exempelvis vara att en annan anställd är borta och det därför finns ett vikariat. Det är förbjudet att upprepade gånger använda arbetsavtal för viss tid utan grundad anledning. Enligt arbetsavtalslagen kan en person som är långtidsarbetslös anställas för viss tid utan särskild grundad anledning. En person betraktas som långtidsarbetslös om hen har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott under de senaste 12 månaderna. Sådana sysselsättningsavtal kan upprättas högst tre gånger inom ett år, och deras sammanlagda längd får inte överskrida ett år. Om arbetsgivaren vill anställa en långtidsarbetslös för längre tid än ett år eller om arbetsavtalen med den som anställs annars inte följer de begränsningar som avses i bestämmelsen, måste arbetsgivaren enligt arbetsavtalslagen ha en grundad anledning för ett visstidsavtal. Om ett visstidsavtal har ingåtts upprepade gånger, måste arbetsgivaren ha en grundad anledning senast när arbetsgivaren och arbetstagaren ingår ett arbetsavtal som inte är ett sysselsättningsavtal som avses i lagen.

Ett arbetsavtal som på initiativ av arbetsgivaren utan grundad anledning har ingåtts för viss tid ska anses gälla tills vidare trots tidsbegränsningen. Arbetsavtalslagen begränsar dock inte arbetstagarens möjligheter att på eget initiativ ingå ett arbetsavtal för viss tid.

 

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14