Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsskiftsförteckningar inom handeln

Uppdaterad: 13.01.2021

Då arbetsskiftsförteckningar görs upp bör arbetstagare reserveras möjlighet att framställa sin åsikt om dem. Därtill är det värt att undvika oändamålsenligt korta arbetsturer. Arbetskift som är kortare än fyra timmar ska inte användas, om inte arbetstagarnas behov eller övriga motiverade orsaker förutsätter detta. Grupperingen av arbetstid och lediga dagar bör variera mellan arbetstagarna.

Arbetsskiftsförteckningen ges för kännedom senast två veckor före arbetsveckan inleds. Då utjämningsperioden för arbetstiden är minst nio veckor ges arbetsskiftsförteckningen för kännedom senast tre veckor före arbetsveckan inleds.

Arbetsskiftsförteckningen kan justeras enligt arbetstidslagen enligt följande:

- med arbetstagarens samtycke eller på grund av vägande skäl som hänför sig till arbetsarrangemangen, vilka
inte funnits till hands då arbetsskiftsförteckningen gjordes upp.

- ändringar bör meddelas till arbetagaren omgående.

Då arbetsskiftsförteckningen har delgetts åt arbetstagaren kan förteckningen ändras endast med arbetstagarens medgivande eller på grund av vägande skäl som hänför sig till arbetsarrangemangen, vilka man inte vetat om då arbetsskiftsförteckningen gjordes upp. Arbetsgivarens ensidiga rätt att justera förteckningen begränsas till sådana situationer där tryggandet av arbetsplatsens produktions-, service- eller övrig verksamhet är nödvändigt med tanke på i  förväg oförutsägbara händelser.

Om det i det tidigare omnämnda förfarande för arbetstagarens åsiktshörande har meddelats åt arbetsgivaren eller dess
representant exempelvis om orsaker som borde noteras (t.ex. arbetskraftens omfattning i arbetspasset) vid uppgörandet av arbetsskiftsförteckningen, betraktas dessa orsaker inte som iförväg oförutsägbara och därmed berättigar de inte till  justeringar i arbetsskiftsförteckningen.

Om arbetsskiftsförteckningen justeras till följd av en godtagbar orsak, bör arbetstagaren omgående informeras om ändringen.

Läs mer

Medlemsförmåner