Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Arbetsstol

Uppdaterad: 14.12.2021

Det ska finnas arbetsstolar tillgängliga för de anställda på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetstagarnas säkerhet och hälsa och därmed även för att det finns lämpliga stolar.

Åtminstone på vissa arbetsplatser i affärer är det förbjudet att använda stolar vid självbetjäningskassor och delvis även i andra uppgifter. Arbetstagaren kan inte prioritera lokalernas utseende eller ställets image framom arbetarskyddsbehoven.
Innehåll (genom att klicka på rubriken kommer du vidare till punkten i fråga)

Arbetsgivaren ansvarar för hälsa och säkerhet
Att variera sittande och stående ställning är bäst
Förändringar bör behandlas i samarbete
Vad ska man göra om arbetsgivaren förbjuder arbetsstolar?

Arbetsgivaren ansvarar för hälsa och säkerhet


Enligt lagen ska arbetsgivaren sköta om de anställdas säkerhet och hälsa i arbetet och på arbetsplatsen. Målet är att förhindra tillbud och övriga eventuella olägenheter för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som beror på arbetet. Om det inte är möjligt att helt förhindra olägenheter, bör sådana metoder och verksamhetsformer väljas med hjälp av vilka de kan reduceras så mycket som möjligt.

Arbetsgivaren ska alltså reda ut och identifiera arbetets faror och anlita utomstående sakkunniga för detta ändamål. Sakkunskap om hälsosamma arbetsställningar har en expert inom företagshälsovård, t.ex. en fysioterapeut.
(Arbetarskyddslagen 738/2002, 8 och 10 §)

Enligt lagstiftningen ska arbetstagarna på arbetsplatsen ha tillgång till ändamålsenliga sittplatser, då arbetet kan utföras sittande. Om arbetet inte kan utföras sittande, ska arbetstagarna även då ha sittplatser tillgängliga för användning vid vila. (Statsrådets förordning 577/2003, 3 §)

Att variera sittande och stående ställning är bäst

Under den senaste tiden har det diskuterats mycket om farorna med ständigt sittande arbete. Enligt nya undersökningar kan även arbete i stående ställning på en och samma plats orsaka faror. Därför är det med tanke på hälsan vanligtvis idealiskt om arbetsställningen kan varieras under dagen.

Behovet av stolar på arbetsplatsen bör bedömas utgående från hur de påverkar de anställdas arbetsförmåga nu och i framtiden. I praktiken ska man alltså beakta t.ex. slitage i lederna som eventuellt uppkommer med tiden. Även de anställdas individuella skillnader bör beaktas.

Den bästa lösningen för alla anställda är inte att användningen av stolar förbjuds helt på arbetsplatsen. Att förbjuda dem är inte heller bra från en förebyggande synpunkt.

Arbetstagaren kan inte prioritera lokalens utseende eller ställets image framom arbetarskyddsbehoven. Det finns numera rikligt med stolmodeller med bra ergonomi som lämpar sig även för trånga platser eller för arbete där man behöver komma iväg snabbt. Arbetsgivaren har en lagstadgad omsorgsplikt och den förverkligas inte, om arbetstagaren i praktiken är tvungen att stå på stället under hela arbetspasset, även om arbetets natur inte kräver det. Situationen ändras inte om arbetspassets längd förkortas till exempel till fyra timmar.

Förändringar bör behandlas i samarbete

Enligt lagen ska ärenden som direkt påverkar bland annat arbetstagarens säkerhet och hälsa samt förändringar i fråga om detta behandlas inom arbetarskyddssamarbete, dvs. i arbetarskyddskommissionen. Användning av stolar eller förbud att använda dem är obestridligen en faktor som påverkar arbetstagarens hälsa och arbetsgivaren kan inte ensam fatta ett beslut om detta. (Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006, 26 § 1 mom)

Vad ska man göra om arbetsgivaren förbjuder arbetsstolar?

• Ta kontakt med arbetarskyddsfullmäktige. En arbetarskyddsfullmäktige ska vara vald på alla arbetsplatser där minst 10 arbetstagare regelbundet arbetar.
• Arbetarskyddsfullmäktige bör kräva att ärendet behandlas i arbetarskyddskommissionen.
• När ärendet behandlas i arbetarskyddskommissionen ska en kompetent sakkunnig vara närvarande, till exempel företagshälsovårdens fysioterapeut.
• Om inte ärendet kan lösas, ta kontakt med regionalförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd. Be att man därifrån gör en arbetarskyddsinspektion där ärendet behandlas.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  030 100 640 vardagar kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 vardagar kl. 10-14