Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Deltidsanställda och mertidsarbete

Uppdaterad: 25.11.2020

Om en deltidsanställd utöver den arbetstid som står i anställningsavtalet utför extra arbete utanför ordinarie arbetstid för samma arbetsgivare (timmar, skift) kallas det för mertidsarbete. För deltidsanställda medför mertidsarbete ofta en välkommen extrainkomst. Arbetsgivaren måste erbjuda mertidsarbete till de arbetstagare som redan är på lönelistorna innan hen anlitar extra arbetskraft.

Arbete som överstiger arbetstagarens maximala ordinarie arbetstid enligt arbetstidslagen eller kollektivavtalet är emellertid inte mertidsarbete utan övertidsarbete. Om en arbetstagare arbetar för två olika arbetsgivare är det inte mertidsarbete i den mening som avses här.

Innehåll
(klicka på rubriken)
Mertidsarbete eller övertidsarbete
Rätt till mertidsarbete
Betydelsen av rätten till mertidsarbete inom servicebranscherna
En arbetstagare kan kräva mertidsarbete
Mertidsarbete ökar antalet arbetstimmar i arbetsavtalet?
Rätt till mertidsarbete i ett nötskal
Förverklligas rätten?
Lista över tips till medlemmar och förtroendemän 

MERTIDSARBETE ELLER ÖVERTIDSARBETE
Mertidsarbete är arbete som deltidsanställda utför utöver avtalade arbetstiden. I allmänhet anses arbete upp till högst 40 timmar i veckan vara mertidsarbete – inom turism-, restaurang- och fritidstjänster dock arbete upp till högst 120 timmar per treveckorsperiod. Arbete utöver detta är övertidsarbete. För övertidsarbete betalas övertidsersättning.

För mertidsarbete betalas i regel normal lön men i vissa kollektivavtal har det kommits överens om varierande ersättningar för arbete mellan maximala ordinarie arbetstiden enligt kollektivavtalet och gränsen för övertidsarbete. Inom handel och fastighetstjänster är till exempel maximala ordinarie arbetstiden 37,5 timmar per vecka och inom turism-, restaurang- och fritidstjänster 112,5 timmar per treveckorsperiod.

Arbetsplatser kan också tillämpa ett utjämningsschema för arbetstiden efter kollektivavtalet. Då bestämmer nämnda maximala arbetstider inte arbetstiden per vecka eller treveckorsperiod utan det utnyttjas en längre utjämningsperiod. Under den kan arbetstiden variera men under hela perioden ska arbetstiden jämnas ut till högst maximala ordinarie arbetstiden.
Läs mer om arbete som överskrider gränsen för övertid och maximala arbetstiden här.

Anställda är inte tvungna att göra mertidsarbete. Då anställda ingår ett arbetsavtal kan de ge sitt samtycke till mertidsarbete. Även då har anställda rätt att av grundad personlig anledning vägra utföra mertidsarbete på dagar då de är lediga enligt arbetsskiftsförteckningen.

Till början

RÄTT TILL MERTIDSARBETE
Om arbetsgivaren behöver flera arbetstagare för uppgifter som är lämpliga för sådana arbetstagare som redan arbetar på deltid, skall arbetsgivaren erbjuda de deltidsanställda dessa arbeten enligt arbetsavtalslagen (2 kap. 5 §). Om mottagandet av arbetet förutsätter sådan utbildning som arbetsgivaren med hänsyn till arbetstagarens lämplighet rimligen kan ordna, skall arbetstagaren ges sådan utbildning.

Arbetsgivaren har alltså en skyldighet att på eget initiativ och på ett jämlikt sätt erbjuda mertidsarbete till alla dem som vill. Mertidsarbete kan erbjudas när en hel tjänst blir ledig eller det finns ”extra” arbetstimmar. Om arbetsgivaren inte uppfyller kraven på att erbjuda mertidsarbete har arbetstagaren rätt att kräva ersättning för förlorad inkomst.
Till början

BETYDELSEN AV RÄTTEN TILL MERTIDSARBETE INOM SERVICEBRANSCHERNA
För att deltidsanställda ska kunna försörja sig är det mycket viktigt att rätten till mertidsarbete införlivas. Det faktum att det blir lättare att försörja sig har också en inverkan på hur lockande det anses vara att arbeta i branschen.
Cirka 17 procent av alla löntagare har deltidsanställning. I PAMs branscher är det bara inom grossisthandeln som andelen deltidsanställda ligger under det nationella genomsnittet. Inom detaljhandeln samt i hotell- och restaurangbranschen är andelen nästan 40 procent. Inom fastighetsservicebranschen och säkerhetsbranschen är cirka 25 procent deltidsanställda. Inom PAMs branscher är det i praktiken hälften av de deltidsanställda som är det för att de är tvungna till det, eftersom det inte finns heltidsanställningar. (Statistikcentralen 2016)

Rätten till mertidsarbete efterlevs emellertid inte till fullo på arbetsplatserna. Det motiverar man med att behovet av arbetskraft inom servicebranscherna varierar beroende på tid på dygnet och veckodag och att man därför måste ha fler deltidsanställda. Enstaka merarbetstimmar som erbjuds med kort varsel kan vara svåra för arbetstagaren att ta emot, eftersom hen har planerat sitt eget och eventuellt familjens liv enligt arbetsskiftsförteckningen. För att rätten till mertidsarbete ska införlivas på ett sätt som gynnar alla bör arbetsgivaren satsa på arbetsskiftsplanering. System för utjämning av arbetstiden enligt kollektivavtalen ger utrymme att planera in arbetsskift de perioder då efterfrågan är som störst och samtidigt ta hänsyn till arbetstagarnas rätt till mertidsarbete.

För närvarande ska mertidsarbete erbjudas jämlikt till alla deltidsanställda. Exempelvis anställningsförhållandets längd har ingen betydelse. Det gör att det i servicebranscherna finns arbetstagare som har en lång karriär bakom sig som trots att de vill inte har fått tag i ett heltidsarbete under hela sin karriär. Det bidrar till att försämra branschernas rykte.


Till början

MERTIDSARBETE ÖKAR ANTALET ARBETSTIMMAR I ARBETSAVTALET?

Vissa PAM-kollektivavtal innehåller en bestämmelse om att arbetsgivaren och arbetstagaren ska tillsammans regelbundet jämföra faktiska arbetstiden med arbetstiden enligt arbetsavtalet. Har faktiska arbetstiden utan grundad anledning etablerat sig på en högre nivå än arbetstiden enligt avtalet ska arbetsavtalet justeras så att det motsvarar verkligheten.

Enligt handelns kollektivavtal ska arbetstiden granskas halvårsvis. Lokalt kan det avtalas om en längre granskningsperiod på maximalt ett år. Enligt kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster ska arbetstiden granskas årligen.
Inom väktarbranschen ska arbetstiden granskas och arbetsavtalet justeras om arbetstagaren eller arbetsgivaren kräver detta. Kollektivavtalet för Alko innehåller också en bestämmelse om granskning.

Det är viktigt att justera arbetsavtalet så att det motsvarar faktiska arbetstiden. Har du fler timmar enligt arbetsavtalet kan du känna dig tryggare om din utkomst.

Läs i ditt kollektivavtal hur arbetstiden granskas inom din bransch.
Handel
Turism-, restaurang- och fritidstjänster
Väktare

EN ARBETSTAGARE KAN KRÄVA MERTIDSARBETE
Du kan själv som arbetstagare verka för att rätten till mertidsarbete förverkligas. Du behöver inte be särskilt om mertidsarbete, men det skadar inte heller att göra det.

Om du är deltidsanställd på eget initiativ eller har anmält till arbetsgivaren att du inte vill ha mertidsarbete behöver inte arbetsgivaren erbjuda dig mertidsarbete. Du är dock inte bunden till detta – du kan när som helst meddela arbetsgivaren att du är villig att ta mertidsarbete, vilket innebär att arbetsgivaren måste erbjuda dig det.
Du kan kräva att få göra samma typ av arbete som du har utfört hittills.

Arbetsgivaren måste ordna utbildning om arbetstagaren behöver det för att kunna ta emot arbetet. Skyldigheten att ordna utbildning är relativt begränsad, men går dock längre än introduktion i det vanliga arbetet.

Arbetsgivaren måste använda de arbetstidsarrangemang som anges i kollektivavtalet för att uppfylla sin skyldighet att erbjuda arbete. Arbetsgivaren har rätt att anvisa arbetstiden enligt det verkliga behovet. Om behovet av arbetskraft finns under en period då de egna deltidsanställda redan arbetar kan de naturligtvis inte erbjudas det arbetet.
Om exempelvis en ekonomisk region eller huvudstadsregionen anges i ditt anställningsavtal har du rätt att ansöka om mertidsarbete på företagets verksamhetsställen i den regionen.

Exempel:
Arbetsgivaren behöver extra arbetskraft till skoavdelningen och en anställd i livsmedelskassan är villig att arbeta extra timmar på skoavdelningen. Arbetsgivaren är skyldig att ordna nödvändig utbildning för att den anställda ska kunna ta emot arbetet.
Företaget har tre verksamhetsställen i huvudstadsregionen. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda samma typ av mertidsarbete på alla tre verksamhetsställen.
Företaget har ett arbete som kock att erbjuda och en deltidsanställd säljare. Arbetsgivaren är inte skyldig att utbilda säljaren till kock för att säljaren ska kunna ta emot mertidsarbetet.
Om du upptäcker fel, kontakta omedelbart arbetsgivaren/arbetsskiftsplaneraren.
Om du inte får extra timmar trots att du ber om det kontaktar du förtroendemannen, då hen övervakar detta område.
Om det inte finns någon förtroendeman på din arbetsplats rekommenderar vi att en sådan väljs. Valet kan göras när som helst.

Till början

Rätt till mertidsarbete i ett nötskal
Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda mertidsarbete till sina egna arbetstagare om hen behöver extra arbetskraft.
Mertidsarbete kan erbjudas när en hel tjänst blir ledig eller det finns ”extra” arbetstimmar.
Arbetet ska erbjudas deltidsanställda som lämpar sig för arbetet.
Arbetsgivaren ska ordna rimlig utbildning om det krävs för att den anställda ska kunna ta emot arbetet.
Man behöver inte be om mertidsarbete – arbetsgivaren ska erbjuda det. Trots det är det bra att tala om att man är villig att arbeta mer.

Arbetstagaren kan när som helst meddela arbetsgivaren om att hen är villig att ta emot mertidsarbete, även om hen har angett något annat tidigare.
Det är frivilligt för de anställda att ta emot mertidsarbete. Arbetstagaren kan dock ge sitt absoluta medgivande till mertidsarbete i anställningsavtalet.
Arbetsgivaren måste vara rättvis när hen erbjuder mertidsarbete.
Arbetsgivaren ska dra nytta av arbetstidsarrangemangen i kollektivavtalet så att hen kan erbjuda mertidsarbete på det sätt hen är skyldig att göra.

Arbetet måste erbjudas enskilda arbetstagare upp till den maximala arbetstiden i branschen.

FÖRVERKLIGAS RÄTTEN?

 • Arbetsskiftsförteckningarna är viktiga för att hålla koll på rätten till mertidsarbete och räkna ut ersättningen.
 • Arbetstagaren eller en representant som hen gett fullmakt till kan be om att få se arbetsskiftsförteckningarna – om det inte går kan man få hjälp av arbetarskyddsmyndigheterna.
 • Arbetsgivaren måste på arbetarskyddsmyndigheternas begäran lämna ut en kopia på arbetsskiftsförteckningarna till arbetarskyddsmyndigheterna.
 • Förtroendemannen har rätt till information om anställningsförhållandena på företaget (se kollektivavtalet för din bransch).
 • Man kan själva övervaka att rätten till mertidsarbete förverkligas. Skriv ner alla planerade och arbetade timmar. Om ett arbetsskift har ändrats antecknar du på vems initiativ det skedde. Här har du hjälp av PAMs arbetstidskalender.
 • Kontrollera din lönespecifikation.
 • Kontrollera att de timmar som står ditt anställningsavtal verkligen motsvarar de timmar du arbetat.

LISTA ÖVER TIPS

Medlem
Var aktiv! Du kan själv hålla ett öga på att din rätt till mertidsarbete förverkligas.

 • Nyanställs det på arbetsplatsen be din chef om mertidsarbete. Du har rätt till mertidsarbete innan en ny person anställs.
 • Följ med läget. Kontakta förtroendemannen ifall det ser ut som om du kunde ha gjort den nya anställdes timmar.

Följ med att arbetstiden enligt ditt arbetsavtal motsvarar din faktiska arbetstid.

 • Med arbetsgivarförbunden för handel samt hotell- och restaurangbranscherna har PAM kommit överens om att arbetsgivaren och arbetstagaren ska tillsammans regelbundet granska faktiska arbetstiden och arbetsavtalet. Arbetas det mer än vad som står i arbetsavtalet ska avtalet justeras så att det motsvarar verkligheten. Detta garanterar permanent fler arbetstimmar.
 • Enligt kollektivavtalet för väktare ska arbetsavtalet justeras så att det motsvarar faktiska arbetstiden om arbetstagaren eller arbetsgivaren begär detta. Också kollektivavtalet för Alko innehåller en bestämmelse om detta. Praxisen inom övriga branscher och närmare anvisningar finner du i kollektivavtalen.
 • Se till din rätt. Kontakta förtroendemannen om det uppstår oklarheter.

För bok över planerade och utförda arbetstimmar.

 • Ändras ett skift skriv upp vem som tog initiativet. För detta kan du utnyttja PAM:s arbetstidskalender.

Diskutera mertidsarbete med dina arbetskamrater!

Förtroendeman
Övervaka att rätten till mertidsarbete förverkligas på arbetsplatsen.

 • Enligt handelns kollektivavtal ska arbetsgivaren och förtroendemannen tillsammans ta upp de principer som tillämpas vid erbjudande av mertidsarbete och deras funktionsduglighet samt antalet arbetstimmar utförda av deltidsanställda, hur detta utvecklas och en bedömning av utvecklingen.

Håll ett öga på huruvida det nyanställs på företaget.

 • Fråga varför deltidsanställda inte i stället erbjuds fler timmar.
 • Kräv att arbetsgivaren ska visa att redan anställdas rätt till mertidsarbete förverkligas innan nya personer anställs.

 

Medlemsförmåner