Redigerat: 30.01.2018 - 15:24

Demonstrationen mot aktiveringsmodellen 2.2.2018

PAM deltar i demonstrationen mot aktiveringsmodellen. Kom du också och ta dina kompisar med!

Plats: Senatstorget, Helsingfors
Tid: 2 februari kl. 11

Ytterligare uppgifter finner du på FFC:s webbplats och på evenemangssidan i Facebook.

Busstransport:
Gemensamma transporter samordnas av FFC. Uppgifterna om transporter uppdateras kontinuerligt på evenemangssidan i Facebook. PAM-medlemmar deltar i dessa gemensamma transporter.

Senatstorget
PAM har på torget ett eget tält där du kan hämta demonstrationsplakat och solfjädrar för att visa ditt stöd.
Även PAM-mössor finns för utdelning men begränsat. Kom och sök din egen!
På torget finns även soppa som serveras så länge soppan räcker till.

Ytterligare uppgifter om praktiska frågor och evenemanget kompletteras när de finns tillgängliga.
Nedan finner du svar på ofta ställda frågor.

Vill du understöda medborgarinitiativet om att upphäva aktiveringsmodellen klicka här för att komma till initiativet.

PAM motsätter sig aktiveringsmodellen eftersom

Den bestraffar oskyldiga
Arbetslösa kan i verkligheten inte själva se till att arbetslöshetsunderstödet hålls på samma nivå då det varken finns tillräckligt med öppna arbetsplatser eller sådan service som nämns nedan.

o I december fanns 295 500 arbetslösa arbetssökande och 78 300 öppna arbetsplatser på TE-byråerna. Per öppen arbetsplats finns därmed knappa fyra arbetslösa arbetssökande.
o Anslagen till TE-byråerna räcker inte till för att garantera service till alla som får en arbetslöshetsförmån.
o Alla har inte tillgång till service. Huruvida du får delta utvärderas som förr enligt behovet av service. Bedömer en TE-byrå att servicen inte förbättrar din möjlighet att få arbete får du inte delta och ditt arbetslöshetsunderstöd sjunker.

Den är ojämlik
Modellen ställer arbetslösa i en ojämlik ställning efter region och bransch. Arbetslösas bostadsort och yrke påverkar möjligheten att få arbete då antalet arbetstillfällen varierar mellan branscher och regioner.

Den riktar sig mot de svagaste
Åldern, utbildningsnivån, hälsotillståndet, arbetserfarenheten, bostadsorten och längden på arbetslösheten påverkar huruvida du får arbete. Aktiveringsmodellen drabbar särskilt dem med de sämsta möjligheterna att få arbete.

Den komplicerar systemet
Modellen komplicerar ytterligare redan svårbegripliga arbetslöshetsunderstödet. Arbetslösa har det allt svårare att förstå sina rättigheter och skyldigheter i systemet.

Den överför kostnader
De som ska klara sig på grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd är ofta fattiga. Då aktiveringsmodellen skär ned arbetslöshetsunderstödet ökar behovet av kompletterande sociala förmåner såsom utkomststöd.

Den försämrar arbetslivet
Måste arbetslösa ta emot vilket arbete som helst för att stödet inte ska sjunka har de inte tid att söka bra arbete som motsvarar deras kompetens. Detta ökar snuttifieringen av anställningar och kan minska utbudet av bra anställningar.

Arbetslöshetsunderstödet redan skurits ned
Under regeringsperioden har inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet redan förkortats med 100 dagar.

Regeringen bröt sitt löfte
I konkurrenskraftsavtalet för knappa två år sedan lovade regeringen att inte ytterligare skära ned arbetslöshetsunderstödet. Aktiveringsmodellen innebär dock att arbetslösas förmåner sänks igen.

Den motiveras med en bluff
Anhängarna av aktiveringsmodellen har försvarat den med att modellen förkortar självrisktiden från sju till fem dagar i början av arbetslöshet. Det är dock så att nuvarande regeringen tidigare gav en proposition som förlängde självrisktiden från fem till sju dagar från början av 2017.

Vad är aktiveringsmodellen?


Aktiveringsmodellen är en ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa som trädde i kraft den 1 januari 2018. Enligt den måste arbetslösa visa aktivitet för att få sin arbetslöshetsförmån till fullt belopp.
Arbetslösas aktivitet kontrolleras i perioder på 65 utbetalningsdagar. Visar arbetslösa inte aktivitet enligt lagstiftningen under denna period betalas inkomstrelaterade dagpenningen, grunddagpenningen eller arbetsmarknadsstödet nedsatt med 4,65 procent under följande period på 65 utbetalningsdagar. Första besluten om nedsatta förmåner fattas i april 2018.

Hur visas aktivitet?
Det finns flera sätt att visa aktivitet. De kan dock inte kombineras utan något villkor måste uppfyllas till fullo för att arbetslöshetsunderstödet inte ska sjunka.

Lönearbete:
Har arbetat så mycket att arbetet utfört under en kalendervecka räknades in i arbetsvillkoret. Oftast innebär detta arbete i minst 18 timmar under granskningsperioden på 65 dagar.
Lönen ska motsvara tillämpliga kollektivavtalet. Finns inte ett kollektivavtal ska lönen vara minst 1 189 €/mån, d.v.s. 6,91 €/h år 2018.

ELLER
Företagsverksamhet:
Har tjänat in minst 23 procent av den månadsinkomst som krävs för arbetsvillkoret. Enligt uppgifterna för 2017 innebär detta minst 241 euro under granskningsperioden.
ELLER
Har deltagit fem dagar i sysselsättningsfrämjande service ELLER
Har deltagit fem dagar i annan service eller verksamhet i sysselsättningssyfte arrangerad av en arbetskraftsmyndighet ELLER
Har deltagit fem dagar i annan rekryteringsstödande verksamhet på en arbetsplats eller i sysselsättningssyfte för vilken deltagare får arbetslöshetsunderstöd.

Frågor och svar om demonstationen


En politisk demonstration väcker frågor. Nedan har vi samlat svar på dem.

Alla har rätt att uttrycka sin åsikt! Demonstrationen riktar sig mot finländska regeringen – mot dess aktiveringsmodell som särbehandlar människor, skär ned arbetslöshetsunderstödet, ökar byråkratin och förnedrar arbetslösa.
Demonstrationen är laglig och du har all rätt att delta i den.

FÖRE DEMONSTRATIONEN:

Hur kan jag delta i demonstrationen?
Om du har ett arbetsskift som förhindrar dig från att delta i demonstrationen, meddela i förväg åt din arbetsgivare att du kommer att delta.

Arbetsgivaren har inte rätt att förhnindra dig från att delta och kan heller inte bestraffa dig för din frånvaro.

Demonstrationen riktar sig mot landets regering och dess verksamhet. Det hör till god sed att meddela arbetsgivaren om din frånvaro genast när du vet att du deltar i demonstrationen.

Diskutera frågan med din förtroendeman och ditt arbetslag och delta alla i demonstrationen.

FFC ordnar busstransporter från olika delar av Finland till demonstrationen på Senatstorget.

Måste jag meddela åt arbetgivaren i förväg att jag deltar i demonstrationen?
Ja, om demonstrationen eller resorna till och från infaller under din arbetstid. Meddelandet om frånvaro bör ges i god tid åt arbetsgivaren. Likaså bör eventuella avslutande arbeten utföras normalt.

Kan vem som helst delta i den här demonstrationen?
Alla är välkomna att delta. Det här är en öppen politisk demonstration i vilken alla de som anser att aktiveringsmodellen är dålig kan delta i.

EFTER DEMONSTRATIONEN:

Hur återvänder jag till arbetet?
Efter demonstrationen återvänder du till arbetet enligt den timlista som upprättats tidigare, genast då det är möjligt och med hänsyn till tiden som det går åt för resandet.

EFFEKTER AV DEMONSTRATIONEN:

Får jag lön under demonstrationen?
Arbetsgivaren behöver inte betala lön för den tid du deltar i demonstrationen och då du inte är på jobb.

Ersätter förbundet mig för förlorad löneinkomst?
Nej. Lönebortfall ersätts inte under demonstrationen.

Kan arbetsgivaren häva mitt arbetsavtal om jag deltar?
Ett deltagande i en laglig politisk demonstration får inte förorsaka följder. Det ger inte arbetsgivare rätt att häva eller säga upp ett arbetsavtal eller avsluta anställningsförhållandet för någon på prövotid eller en visstidsanställd. Arbetsgivare får inte diskriminera anställda som deltar i demonstrationen t.ex. då det beslutas om arbetstimmar, arbetstider eller löneförhöjningar. Upplever du att det utövas påtryckning eller hindras du från att delta i åsiktsyttringen, kontakta omedelbart din förtroendeman eller förbundet

Har PAM-medlemmarna ett starkare skydd än icke förbundsanslutna då de deltar i demonstrationen?
Ja. PAM tryggar sina medlemmars rättigheter. Ifall arbetsgivaren försöker bestraffa för deltagandet i demonstrationen, hjälper PAM sina medlemmar.

Hur kan jag ansluta mig till PAM?
Om du arbetar inom de privata servicebranscherna kan du ansluta dig som PAM-medlem här. Förtroendemannen på din arbetsplats har likaså blanketter för hur du kan ansluta dig.

När träder mitt PAM-medlemskap i kraft?
Ditt medlemskap börjar från att PAM fått anslutningsformuläret (elektroniskt eller på papper). Varje nyansluten medlem får först en bekräftelse från PAM per sms eller post. Den trygghet som medlemskapet innebär träder i kraft från att förbundet fått anslutningsformuläret.

Jag misstänker mitt arbete vara sådant att jag inte kan delta. Vad ska jag göra?
Kontakta din förtroendeman eller förbundet ifall en förtroendeman inte finns på din arbetsplats. Inom PAM-branscher är det i regel möjligt att delta i demonstrationen utan att kriterierna för s.k. nödarbete uppfylls.