Redigerat: 11.04.2018 - 13:49

Nyckelord: Arbetsliv, Inkomst

Familjeledigheter

Syftet med moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och vårdledighet är att säkerställa att modern och det kommande barnet ska vara friska och att ge föräldrarna en möjlighet att ta hand om sitt barn de tre första åren. Under ledigheten får föräldrarna antingen inkomstrelaterad dagpenning eller stöd för hemvård av barn.

När ett barn föds eller adopteras gäller följande rätt till föräldraledighet:

 • moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet; för barn under två år
 • särskild moderskapsledighet; vid arbete som är skadligt för fostret eller det barn som ska födas
 • vårdledighet; för föräldrar till barn under tre år
 • partiell vårdledighet; förkortad arbetstid fram till slutet av det andra läsåret i grundskolan
 • tillfällig vårdledighet; för att ordna vård för eller ta hand om ett sjukt barn under tio år
 • särskild vårdledighet; för vård av ett svårt sjukt barn under en längre tid. 

Båda föräldrarna kan dela på familjeledighet. Bara moderskapsledighet är för mammor och faderskapsledighet för pappor.

Under vårdledighet kan man få stöd för hemvård av barn. Föräldrar till ett barn under tre år eller till små skolbarn har rätt att få partiell vårdpenning, förutsatt att de har förkortad arbetstid för att ta hand om barnet. Läs mer om dagpenningar och familjeförmåner på FPA:s webbsida och i FPA-broschyrer.

Anmälan till arbetsgivaren

Moderskaps-, faderskaps- och familjeledighet ska alltid anmälas till arbetsgivaren. Tidsfristerna är följande:

Moderskaps- och faderskapsledighet

 • 2 månader innan den planerade ledigheten börjar
 • 1 månad innan om ledigheten pågår högst 12 dagar.

En arbetstagare har rätt att tidigarelägga moderskapsledighet samt ändra faderskapsledighet som är tänkt att infalla vid barnets födelse, om det är nödvändigt på grund av barnets födelse eller mammans eller pappans hälsotillstånd. Arbetsgivaren måste då underrättas om ändringen så snart som möjligt.

Föräldraledighet

 • 2 månader innan ledigheten börjar
 • 1 månad innan om ledigheten pågår högst 12 dagar eller om gränsen 2 månader inte kan följas för att partnern börjar arbeta och det måste ordnas vård för barnet. 

Vårdledighet

 • 2 månader innan ledigheten börjar
 • 1 månad innan om ledigheten pågår högst 12 dagar. 

Partiell vårdledighet

 • framställning måste göras senast 2 månader innan ledigheten börjar.