Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

KIILA rehabilitering

Uppdaterad: 20.08.2020

KIILA rehabilitering ordnas för svenska PAM-medlemmar på Härmä Rehab.

Har du en konstaterad sjukdom, skada eller en något annat som de senaste åren väsentligt har försämrat din arbetsförmåga eller dina möjligheter till inkomstförvärv? Har du hört om KIILA-rehabilitering?

KIILA-rehabilitering är yrkesinriktad rehabilitering för att stöda och främja arbets- och funktionsförmågan. Syftet med KIILA-rehabilitering är att förbättra och stöda arbetsförmågan så att du ska kunna stanna kvar i arbetslivet. Under rehabiliteringen identifieras sätt att upprätthålla arbetsförmågan och öka resurserna i vardagen. KIILA-rehabilitering genomförs i samarbete med företagshälsovården och arbetsplatsen. Rehabiliteringen ska sättas in tillräckligt tidigt för att du ska kunna fortsätta arbeta.

På kursen fokuseras det på att främja hälsan, stärka livshanteringen och ge råd om bra arbetssätt, hälsa, motion, stresshantering och andra teman förknippade med fysiska, psykiska och sociala arbetshälsan och arbetsgemenskapen. För att uppnå uppställda målen ska deltagaren själv vara aktiv under och utanför rehabiliteringen.

Rehabiliteringen pågår i totalt 1–1,5 år och omfattar både individuella perioder och perioder i grupp. För innehållet och styrningen av en KIILA-rehabiliteringskurs svarar en arbetsgrupp som består av en läkare, fysioterapeut, psykolog, arbetslivsexpert och socialhandledare samt företrädare för andra behövliga yrkesgrupper. I dess helhet består rehabiliteringen av en bedömning av situationen, perioder i grupp, individuella perioder och en avslutande period.

Kursens mål är att förbättra arbetsförmågan och stöda personer i arbetslivet. Under KIILA-kursen erbjuds verktyg, men vars hjälp du kan bevara din arbetsförmåga och ta hand om ditt välmående.

Läs mer om Rehabiliteringen på svenska i denna broschyr. Ifall att du är intresserad av att delta i en svensk kurs, kan du anmäla intresse via kontatktuppgifterna som finns längst nere på sidan. Ta även en titt på den finska webbplatsen ifall att du är intresserad av rehabilitering på finska.

Ofta ställda frågor


Vad är KIILA-rehabilitering?
KIILA-rehabilitering är ett nytt rehabiliteringssätt finansierat av FPA som ersätter tidigare TYK-rehabiliteringen. FPA slutade arrangera ASLAK-kurser år 2015. KIILA-rehabilitering betonar på ett nytt sätt samarbete mellan deltagaren, rehabiliteringsinrättningen, arbetsgivaren och företagshälsovården.

Målet för KIILA-rehabilitering är att förbättra och stöda yrkesrelaterade arbetsförmågan så att du ska kunna stanna kvar i arbetslivet. KIILA kombinerar individuell och grupprehabilitering. Den baseras på deltagarens individuella behov.

För vem?
KIILA-rehabilitering är avsedd för förvärvsarbetande
– som har fast anställning, anställning på viss tid eller återkommande anställningar,
– vars arbetsförmåga försvagas av en sjukdom eller skada och det bedöms att den kommer att påverka arbetsförmågan och möjligheterna att stanna kvar i arbetslivet under de närmaste åren och
– vars behov av och möjligheter till rehabilitering utretts på arbetsplatsen och/eller i företagshälsovården.
Arbetsförmågan bedöms i dess helhet – sjukdomen eller skadan är endast en del av detta.

Hur genomförs rehabiliteringen?
KIILA består av rehabilitering i öppen och sluten vård. Öppna rehabiliteringen omfattar 10–13 dagar i grupp med övernattningsmöjlighet, en individuell dag och 2–4 individuella besök. Perioderna omfattar ett samarbetsmöte i vilket också arbetsledaren och en PAM-företrädare ska delta.

Kursperioderna infaller under en tid på 1–1,5 år beroende av bedömningen av situationen, perioderna i grupp, individuella perioderna och avslutande perioden. PAM:s KIILA-rehabiliteringskurser är branschvisa och riksomfattande. En kurs har plats för åtta deltagare.

Vad görs under rehabiliteringen?
Rehabiliteringsprocessen genomförs alltid enligt en individuell plan. Innehållet ställs fast på basis av inledande individuella bedömningen. Perioderna i grupp erbjuder stöd i yrkesrelaterade frågor.

Yrkesrelaterade innehållet rör frågor kring arbetet och yrket såsom förändringar och krav i arbetet, nuläget för arbetet och hur det löper, yrkesmässig utveckling och kompetens, belastning samt resurser och återhämtning. Arbetsledaren deltar aktivt i denna process.

Hälsorelaterade innehållet rör hälsofaktorer såsom hälsorisker, kost, sömn, sinnesstämning, tidsanvändning, motion, människorelationer, hobbyer och livs- och familjesituationen.

Hur kan jag söka?
Innan du kan söka dig till en KIILA-rehabiliteringskurs måste du få ett läkarutlåtande B med en utredning av rehabiliteringsbehovet av din företagshälsovård eller läkare (om det inte finns företagshälsovård). Din arbetsgivare bör förbinda sig till rehabiliteringsprocessen och delta i ett samarbetsmöte samt stöda dig under processens gång.

Du måste fylla i blanketten för ansökan om yrkesinriktad rehabilitering (KU 101) som du kan skriva ut på webbsidorna för FPA. Ytterligare ska du och din arbetsgivare fylla i blanketten Yrkesinriktad utredning för KIILA-rehabilitering (KU 200) som du också kan skriva ut på FPA-sidorna. Ansökan jämte bilagor ska du lämna FPA-kontoret på din hemort.

Du kan också fylla i och sända blanketterna via e-tjänsten hos FPA. Då du gör detta kan du bifoga både yrkesinriktade utredningen och läkarutlåtandet B till elektroniska ansökningsblanketten. I ansökan ska du anteckna namnet och numret på den KIILA-rehabiliteringskurs du söker till. Kurser fylls med personer som uppfyller kriterierna i den ordning ansökningar inlämnas.

Stöd under rehabilitering?
Under rehabilitering betalar FPA rehabiliteringspenning om rehabiliteringen totalt hindrar förvärvsarbete eller partiell penning om arbetstiden förkortas med minst 40 % av normala dagliga arbetstiden. Rehabiliteringspenningen är cirka 75 % av årliga arbetsinkomsten. Storleken på penningen kan baseras på senaste fastställda beskattningen eller arbetsinkomsten under föregående sex månaderna. Kontakta FPA för närmare uppgifter.

Hur är det med resekostnader?
FPA ersätter resekostnader till den del de överskrider självrisken. Självrisken är 25 euro i en riktning. Kontakta FPA för ytterligare uppgifter.

Stöd för självriskdagen?
PAM betalar ersättning för förlorad arbetsförtjänst till sina medlemmar för självriskdagen på PAM-rehabiliteringskurser. Ansökan jämte anvisningar finns här.

Frågor?
Tilläggsuppgifter ges av PAM:s socialpolitisk expert Egëzona Kllokoqi-Bublaku (på finska) tfn 020 774 2099 och informatör Marie Sandberg-Chibani (på svenska) tfn 020 774 2042. Ytterligare uppgifter om KIILA finns också på FPA-sidorna.

Läs mer

Medlemsförmåner