Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lär känna arbetslivet och förtjäna

Uppdaterad: 19.01.2023

Målet med sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” är att öka skolelevers möjligheter att få komma och bekanta sig med företag och arbetslivet, arbetslivets spelregler och arbetsuppgifter.

Sommarpraktikprogrammet kan tillämpas bara i de branscher för vilka det finns ett avtal. I de flesta kollektivavtal finns särskilda bestämmelser om bl.a. praktikanters och studerandes löner. Du hittar servicebranshcernas kollektivavtal här.

PAM har tillsammans med arbetsgivarförbunden kommit överens om sommarpraktikantprogram för skolelever år 2022 inom handeln, turism-, restaurang- och fritidstjänster, fastighetsservicebranschen samt apoteksbranschen.

Ifall att avtal görs även inom andra branscher kring sommarpraktikantprogram, uppdateras uppgifterna varefter på denna sida.

Sommarpraktikantprogrammet inom handeln tillämpas endast vid medlemsföretag eller vid företag som via föreningsmedlemsskap som tillhör Finsk Handel. Inom turism-, restaurang- och fritidstjänster tillämpas sommarpraktikantprogrammet endast vid MaRa rf:s medlemsföretag och likaså vad gäller programmet inom fastighetsservicebranschens av medlemsföretag tillhörande Fastighetsarbetsgivarna rf.

Företagen kan inte samtidigt använda andra stödformer för att sysselsätta unga utöver ”Lär känna arbetslivet och förtjäna”-modellen (t.ex. sommarjobbsedlar som beviljas av städer och kommuner).

 

Handeln

PAM och Finsk Handel har kommit överens om att ha ett sommarpraktikantprogram för skolelever inom handeln år 2022. Det ger grundskoleelever och gymnasieelever en möjlighet att under två veckors praktikanttid bekanta sig med handeln.

När och vad?

Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan det sammanhängande anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.
Skolelever får ha en arbetsdag på högst 6 timmar som måste förläggas mellan kl. 8.00 och 18.00.

Om skoleleven insjuknar under sommarpraktiken, kan arbetsgivaren erbjuda möjlighet att slutföra praktiken senare. Om det inte går, så får eleven ändå hela ersättningen.

På arbetsplatsen måste man på förhand komma överens om vem som ska handleda eleven. Ansvarspersonen ska vara yrkeskunnig och särskild uppmärksamhet ska fästas vid arbetssäkerheten.

Vad får man betalt?

När man går sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” får man en engångsersättning på 380 euro. I engångsersättningen ingår den intjänade semesterersättningen under praktikanttiden och alla andra ersättningar i pengar enligt kollektivavtalet.

Blankett för anställningsavtal 2022 enligt sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” för handeln (på finska). 

Turism- och restaurangbranschen

PAM och Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf har kommit överens om att ha ett sommarpraktikantprogram år 2022 i företag inom turism-, restaurang-, och fritidstjänster. Programmet ger grundskolelever, gymnasieelever och ungdomar som går VALMA- eller TELMA-utbildning att bekanta sig med arbetslivet under två veckors tid.

När och vad?

Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan det sammanhängande anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.
Skolelever får ha en arbetsdag på högst 6 timmar som måste förläggas mellan kl. 8.00 och 18.00.

Om skoleleven insjuknar under sommarpraktiken, kan arbetsgivaren erbjuda möjlighet att slutföra praktiken senare. Om det inte går, så får eleven ändå hela ersättningen.

På arbetsplatsen måste man på förhand komma överens om vem som ska handleda eleven. Ansvarspersonen ska vara yrkeskunnig och särskild uppmärksamhet ska fästas vid arbetssäkerheten.

Vad får man betalt?

När man går sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” får man en engångsersättning på 380 euro. I engångsersättningen ingår den intjänade semesterersättningen under praktikanttiden och alla andra ersättningar i pengar enligt kollektivavtalet.

Blankett för anställningsavtal 2022 enligt sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” för turism- och restaurangbranschen (på finska). 

 

Fastighetsservice

PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf har kommit överens om att ha ett sommarpraktikantprogram för skolelever år 2022. Det ger grundskolelever och gymnasieelever samt ungdomar som går VALMA- och TELMA-utbildning en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet under en två veckor lång praktikanttid. 

Var och vad?

Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan det sammanhängande anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.

Skolelever får ha en arbetsdag på högst 6 timmar, arbetsdagen ska vara enhetlig och ska måste förläggas mellan måndag och fredag. Arbetsskiftet får börja tidigast kl. 07.00 Arbetstiden för personer under 15 år får tidigast börja kl. 8.00. Arbetsskiftet bör sluta senast kl. 18.

Om en skolelev blir sjuk under en sommarpraktikperiod kan arbetsgivaren erbjuda möjligheten att slutföra praktikperioden senare. Men om detta inte är möjligt, kommer skoleleven att ersättas för hela praktikperioden.

Sommarpraktikantprogrammet och introduktionen ska läggas upp så att särskild uppmärksamhet ägnas åt arbetssäkerheten och att skoleleven får en tillräckligt bred inblick i företagets verksamhet. Introduktionen och själva arbetet bör vara i balans. På arbetsplatsen måste det i förväg överenskommas vem som handhar introduktionen i arbetet. Den person som ansvara för introduktionen ska bestämmas på förhand och hen måste vara yrkeskunnig.

Vad får man betalt?

När man går sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” får man en engångsersättning på 380 euro år 2022. I engångsersättningen ingår den intjänade semesterersättningen under praktikanttiden.

Blankett för anställningsavtal 2022 enligt sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” för fastighetsservicebranschen (på finska).

 

Apotek

PAM och Apotekens Arbetsgivareförbund rf har kommit överens om att ha ett sommarpraktikantprogram för skolelever år 2022. Det ger grundskoleelever, tiondeklassare och gymnasieelever samt deltagare i VALMA- och TELMA-utbildningar en möjlighet till två veckors praktikanttid.

När och vad?

Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan det sammanhängande anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.

Skolelevernas arbetsdag kan vara högst 6 timmar och ska vara sammanhängande. Arbetsdagarna ska vara måndag till fredag klockan 8.00–18.00.

Praktikanten bör få en möjligen bred bild av apotekets verksamhet. Den som sköter introduktionen bör reservera tillräckligt med tid för uppdraget. 

Vad får man betalt?

När man går sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” får man 380 euro år 2022. I engångsersättningen ingår den intjänade semesterersättningen under praktikanttiden.
 

Övrigt

Enligt apotekens kollektivavtal kan skolelever betalas sk. skolelevs lön. Om arbetstagaren har varit i ett anställningförhållande i enlighet med Lär känna arbetslivet och förtjäna-programmet, förkortar det den maximala tid för vilken lön kan betalas som skolelevs lön.
 

Blankett för anställningsavtal 2022 enligt sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” för apotek.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14