Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lär känna arbetslivet och förtjäna

Uppdaterad: 15.06.2020

Målet med sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” är att öka skolelevers möjligheter att få komma och bekanta sig med företag och arbetslivet, arbetslivets spelregler och arbetsuppgifter.

Arbetsmarknadsorganisationerna har rekommenderat till medlemsförbunden att de ska arbeta för att sommarpraktikantprogrammet för skolelever genomförs även i fortsättningen. De nödvändiga skrivelserna för att kunna förverkliga ”Lär känna arbetslivet och förtjäna”-modellen kommer man överens om i de branschspecifika kollektivavtalen. Avtalen skiljer sig alltså åt inom olika branscher.
 

PAM har tillsammans med arbetsgivarförbunden kommit överens om att sommarpraktikantprogram för skolelever inom handeln, turism-, restaurang- och fritidstjänster, fastighetsservicebranschen sant apoteksbranschen 2020 och 2021. Ifall att avtal görs även inom andra branscher kring sommarpraktikantprogram, uppdateras uppgifterna varefter på denna sida.

Sommarpraktikantprogrammet inom handeln tillämpas endast vid medlemsföretag eller vid företag som via föreningsmedlemsskap som tillhör Finsk Handel. Inom handeln har man kommit överens om att företaget inte samtidigt kan använda andra stödformer för att sysselsätta unga utöver ”Lär känna arbetslivet och förtjäna”-modellen (t.ex. sommarjobbsedlar som beviljas av städer och kommuner). Inom turism-, restaurang- och fritidstjänster tillämpas sommarpraktikantprogrammet endast vid MaRa rf:s medlemsföretag och likaså vad gäller programmet inom fastighetsservicebranschens av medlemsföretag tillhörande Fastighetsarbetsgivarna rf.


Handeln

PAM och Finsk Handel har kommit överens om att ha ett sommarpraktikantprogram för skolelever inom handeln 2020 och 2021. Det ger grundskoleelever och gymnasieelever en möjlighet att under två veckors praktikanttid bekanta sig med handeln. Programmet bygger på centralorganisationernas gemensamma rekommendation. PAMs och Finsk Handels avtal avviker till viss del från rekommendationen, bland annat är ersättningen större.

Var och vad?
Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan det sammanhängande anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.
Skolelever får ha en arbetsdag på högst 6 timmar som måste förläggas mellan kl. 8.00 och 18.00.

Vad får man betalt?
När man går sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” får man en engångsersättning på 370 euro 2020 och 375 euro 2021. I engångsersättningen ingår den intjänade semesterersättningen under praktikanttiden och alla andra ersättningar i pengar enligt kollektivavtalet.

Blankett för anställningsavtal 2020 enligt sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” (på finska). Blankett för anställningsavtal 2021 (på finska).

Apotek

PAM och Apotekens Arbetsgivareförbund rf har kommit överens om att ha ett sommarpraktikantprogram för skolelever 2020 och 2021. Det ger grundskoleelever, tiondeklassare och gymnasieelever samt deltagare i VALMA- och TELMA-utbildningar en möjlighet till två veckors praktikanttid. Syftet med programmet är att skolelever ska få egen erfarenhet av apotekens verksamhet, de olika arbetsuppgifter som ingår, personalstrukturen, samarbetsformer och de möjligheter som branschen erbjuder samt erbjuda skolelever ett passande praktiskt arbete.

Var och vad?

Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan det sammanhängande anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.

Skolelevernas arbetsdag kan vara högst 6 timmar och ska vara sammanhängande. Arbetsdagarna ska vara måndag till fredag klockan 8.00–18.00. Praktikanten bör få en möjligen bred bild av apotekets verksamhet. Den som sköter introduktionen bör reservera tillräckligt med tid för uppdraget. 

Vad får man betalt?

När man går sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” får man 370 euro 2020 och 375 euro 2021, inklusive semesterersättning.
Blankett för avtal enligt sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” för apotek.

Övrigt

En elev som arbetar underlydande apoteksbranschens  kollektivavtal kan få en sk. skollön. Om den anställde har varit i ett anställningsförhållande inom programmet "Lär känna arbetslivet och förtjäna" minskas längden för den maximala tiden du kan betala skollönen.

Skolbarn får bara ha en Lär känna arbetslivet och förtjäna -praktik på samma apotek under avtalsperioden 2020 – 2021.


Turism- och restaurangbranschen

PAM och Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf har kommit överens om att ha ett sommarpraktikantprogram för kollektivavtalet för turism-, restaurang-, och fritidstjänster 2020 och 2021. Syftet med det är att öka möjligheterna för grundskolelever, gymnasieelever och ungdomar som går VALMA- eller TELMA-utbildning att bekanta sig med arbetslivet under två veckors tid.

Var och vad?
Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan det sammanhängande anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.
En arbetsdag får uppgå till högst 6 timmar som måste förläggas mellan kl. 8.00 och 18.00.

Om en skolelev blir sjuk under en sommarpraktikperiod kan arbetsgivaren erbjuda möjligheten att slutföra praktikperioden senare. Men om detta inte är möjligt, kommer skoleleven att ersättas för hela praktikperioden.

På arbetsplatsen måste det i förväg överenskommas vem som handhar introduktionen i arbetet. Introduktionen måste vara professionell och särskild uppmärksamhet måste ägnas åt arbetssäkerhet.

Vad får man betalt?
När man går sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” får man en engångsersättning på 370 euro 2020 och 375 euro 2021. I engångsersättningen ingår den intjänade semesterersättningen under praktikanttiden och alla andra ersättningar i pengar enligt kollektivavtalet.

Blankett för praktikantprogrammet år 2020 och blankett för praktikantprogrammet år 2021  för turism- och restaurangbranschen. 

Fastighetsservice

PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf har kommit överens om att ha ett sommarpraktikantprogram för skolelever 2020-2021. Det erbjuds åt grundskolelever och gymnasieelever och ungdomar som går VALMA- och TELMA-utbildning möjlighet att bekanta sig med arbetslivet under en två veckor lång praktikanttid. 

Var och vad?
Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan det sammanhängande anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.

Skolelever får ha en arbetsdag på högst 6 timmar som måste förläggas mellan måndag och fredag kl. 08.00 och 18.00. Arbetstiden för personer under 15 år får tidigast börja kl. 8.00. Arbetsskiftet bör sluta senast kl. 18.

Om en skolelev blir sjuk under en sommarpraktikperiod kan arbetsgivaren erbjuda möjligheten att slutföra praktikperioden senare. Men om detta inte är möjligt, kommer skoleleven att ersättas för hela praktikperioden.

Introduktionen måste vara professionell och särskild uppmärksamhet måste ägnas åt arbetssäkerhet och att skoleleven får en tillräckligt bred inblick i företagets verksamhet. Introduktionen och själva arbetet bör vara i balans. På arbetsplatsen måste det i förväg överenskommas vem som handhar introduktionen i arbetet.

Vad får man betalt?
När man går sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” får man en engångsersättning på 370 euro år 2020 och 375 euro år 2021. I engångsersättningen ingår den intjänade semesterersättningen under praktikanttiden och alla andra ersättningar i pengar enligt kollektivavtalet.
 

Medlemsförmåner